Delavci

Šifrant delavci je preglednica, ki prikazuje delavce podjetja, ki jih bomo koristili na delovnih nalogih.

Vnos novega delavca

Ob kliku na gumb- Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Delavci:

 • Šifra zaposlenega  – vnos šifre (izbira) delavca. V kolikor imamo v nastavitvah programa narejeno povezavo s programom KE, potem delavca izbiramo iz seznama delavcev KE. V nasprotnem lahko šifro delavca prosto določimo. 
 • Ime – vnesemo ime zaposlenega.
 • Priimek – vnesemo priimek zaposlenega
 • Delovno mesto – vnesemo (izberemo) šifro delovnega mesta kateremu pripada zaposleni. Podatek je aktiven le, če imamo v nastavitvah programa narejeno povezavo s šifrantom delovnih mest.
 • Točka lastna – vnos lastne (stroškovne) točke ene ure dela delavca. Podatek je obvezen.
 • Točka prodajna – vnos prodajne točke ene ure delovanja delavca. Podatek se lahko vnaša le v kolikor v nastavitvah programa obstaja povezava s programom FAK, takrat je ta podatek obvezen.
 • Referent – vnos/izbor šifre referenta, ki ustreza šifri delavca. Ta podatek potrebujemo kadar povezujemo šifranta delavcev in referentove ter kadar želimo vpeljati varnostni sistem na nivoju operaterja (referent je povezan z operaterjem); npr. nastavitev možnosti, da lahko operater vnaša v delovne naloge le svoje opravljene ure (kot delo delvca).
 • Opomba – vnos poljubne opombe delavca.
 • Neaktiven – v kolikor označimo to opcijo (ü) postane delavec neaktiven. Nadaljnja izbira tega stroja v delovne naloge ni mogoča.

Urejanje delavca

Podatke o delavcih spreminjamo tako, da najprej v preglednici Delavci izberemo zapis, nato pa kliknemo na gumb- Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem delavcu.

Brisanje delavca

Delavca brišemo tako, da najprej v preglednici Delavci označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb- Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Z »Da« izbrišemo delavca. 

V kolikor je delavec že v uporabi (se že nahaja v delovnih nalogih) brisanje ni mogoče. Pojavi se naslednje obvestilo:

Tiskanje

Podatke o delavcih lahko natisnemo na tiskalniku s klikom na gumb- Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno: 

 • Šifra od do – vpišemo oziroma izberemo šifre delavcev za katere bi se izpisali podatki.
 • Uredi po – izberemo kako bodo v izpisu razvrščeni delavci: po šifri ali po nazivu.
 • Prikaži opombe – če je polje označeno (ü) se bodo na izpisu pojavile tudi opombe delavcev.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Izpis nastavitev – izberemo (ü) ali se na koncu liste izpišejo nastavitveni podatki tiskanja ali ne.

Uvoz šifranta Delavci

Podatke iz šifranta  Delavci uvozimo iz besedilne datoteke. Ob kliku na gumb- Uvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni uvoz.

 • Uvozna datoteka – vnesemo ali izberemo mapo, v kateri imamo podatke o delavcih. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb
 • Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.

 • Konverzija iz – izberemo ustrezno konverzijo glede na kodno tabelo znakov, katero imamo nastavljeno v računalniku. Na voljo imamo: 852 (LATIN 2), WIN 1250 in PC NOVA.
 • Način prenosa – imamo tri možnosti: 
 • Dodajanje in popravljanje zapisov - obstoječe podatke o delavcih popravi, nove doda. 
 • Samo dodajanje zapisov - doda samo nove podatke o delavcih.
 • Prekrijemo obstoječe stanje - briše obstoječe podatke o delavcih in doda podatke iz uvoza. Pred tem se izpiše še opozorilo: »Trenutno zapisani podatki za izbranega uporabnika se bodo prekrili s podatki novega prevzema. Želite nadaljevati z delom? Da/Ne.«

Izvoz šifranta Delavci 

Podatke iz šifranta  Delavci izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb   - Izvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izvoz.

 • Področje – vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki o delavcih.

Podatki se izvozijo v datoteko z imenom DNDelavci.txt.

V tem prispevku