Dodatek za delo v tveganih razmerah za direktorje v zdravstvu in soc. varstvu (C226)

Uradnem listu št. 175/27.11.2020 je bila v 125. členu objavljena sprememba pri izračunu dodatka za delo v tveganih razmerah.

125. člen
(dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva)

(1) Ne glede na določbo četrtega odstavka 23. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) direktorjem v javnem sektorju, kot jih določa Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18), ki opravljajo delo v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače za polovico rednega delovnega časa.

(2) Ne glede na določbe zakonov in kolektivnih pogodb, ki urejajo osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela, se dodatek iz prejšnjega odstavka ne všteva v osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela.

(3) Dodatek iz prvega odstavka tega člena pripada direktorjem od 19. oktobra 2020 do preklica epidemije.

V Uradnem listu št. 191/18.12.2020 pa je bila objavljena nova šifra v Uradni metodologiji za obračun plač za to vrsto izplačila in sicer C226. Šifro smo v iCenter dodali z verzijo 2020.017.002 oziroma novejšo.

V primeru, ko ste si vrsto obračuna za ta dodatek že vnesli v sistem obračuna, na njej samo spremenite šifro vrste izplačila v javnem sektorju na zavihku Splošno. Če pa si vrste obračuna še niste dodali, to uredite po spodnjem navodilu.

Predlagamo, da si za izplačilo tega dodatka za direktorje odprete ločeno vrsto obračuna. Novo vrsto obračuna kopirate iz že obstoječe šifre C43. Preden vrsto obračuna kopirate, v Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna v sklopu šifer C poiščite prvo prosto šifro od C60 dalje. Nato se postavite na vrsto obračuna C43 (Delo v tveganih razmerah). Kliknite na.V polje Šifra vrste obračuna vnesite prvo prosto šifro v skupini C. Ustrezno dopolnite Naziv.Na zavihku Izračun preverite, da imate v polju Vnos obdobja kljukico.Ostalih nastavitev ni potrebno spreminjati. Uredite še kontiranje ter oznako za Delitev po ključu ter nastavitve potrdite.

Direktorjem, katerim boste dodatek izplačali, na to vrsto obračuna vnesete število ur, za katere jim dodatek pripada.

Dodatek se ne všteva v osnovo za nadomestila, zato posebno urejanje mesečnih seštevkov ni potrebno, saj se novo dodana vrsta obračuna avtomatsko ne všteva v nadomestila.

V tem prispevku