Splošno o drobnem inventarju

Vnos drobnega inventarja, ki je razdeljen po različnih nahajališčih

Pri vnosu drobnega inventarja na osnovnih podatkih obvezno izberemo Tip Drobni inventar in vnesemo celotno količino (npr. 20). Po potrditvi nabavne vrednosti in popravka vrednosti, lahko na tem mestu napišemo, da je ves drobni inventar razporejen na določeno nahajališče in ga kasneje na zavihku spremembe razporejamo še na ostala nahajališča s pomočjo Spremembe PR=prenos. Obstaja pa še drugi način, da na osnovnih podatkih vpišemo nabavo za prvo nahajališče, na zavihku Spremembe pa nadaljujemo z nabavami na ostala nahajališča s pomočjo Spremembe NA=nabava. Enako velja za ostale analitike.

 

Kako dodajamo drobni inventar na že odprto inventarno številko

Poiščemo želeno inventarno številko drobnega inventarja in novo nabavo zabeležimo na zavihku Spremembe, kjer izberemo tip spremembe NA=Nabava. Vpišemo datum nabave, nabavljeno količino in vrednost, ter ga razporedimo na ustrezne analitike. 


Prenos iz nahajališča na nahajališče pri drobnem inventarju 

Pri drobnem inventarju se sprememba nahajališča beleži pod tip spremembe PR=Prenos. Obvezno vpišemo količino, ki jo prenašamo. Glede na vpisano količino program izračuna povprečno nabavno vrednost in popravek vrednosti. Nahajališče iz katerega prenašamo se vpiše v polje »Nahajališče«, novo nahajališče pa v polje »Na nahajališče«.


Po vneseni spremembi preverimo kartico.


Pri spremembi ostalih analitik (SM, SN, RF, ...) postopamo enako kot zgoraj opisano.

Pri prenosih drobnega inventarja, si lahko pomagamo z gumbom Stanje analitike.


Ko kliknemo na gumb   se nam odpre nova preglednica, kjer dobimo stanje drobnega inventarja po nahajališčih, SM, SN, referentih in drugih analitikah.V preglednici izberemo vrstico drobnega inventarja, ki ga želimo prenesti in kliknemo spodaj na izberi. Odpre se nam novo okno kjer po potrebi popravimo količino ki jo prenašamo, izberemo pa tudi nahajališče, SM, SN, Referenta …kamor se bo drobni inventar prenesel.


Izločitve pri drobnem inventarju in izpisi, ki se jih pri tem poslužujemo

Pri drobnem inventarju, izločitve vnašamo na zavihku Spremembe, kjer izberemo tip spremembe IZ=izločitev. Ta tip spremembe je aktiven samo za drobni inventar.

Pri izločanju drobnega inventarja moramo biti pazljivi da vnesemo pravilno količino in da izberemo pravilno analitiko (nahajališče, SM, SN) na kateri se drobni inventar, ki ga želimo izločiti res nahaja. To vidimo na kartici drobnega inventarja, lahko pa si pomagamo z gumbom , ki se aktivira tudi ob izbiri spremembe Izločitev.

Podatke o izločenem drobnem inventarju pa na samem Dnevniku, z izborom pregleda podatkov po tipu spremembe IZ.


Kako popravimo napačen vnos drobnega inventarja

Pri drobnem inventarju lahko postopamo enako kot pri osnovnih sredstvih. Podatki belo obarvano se lahko direktno popravljajo na osnovnih podatki o drobnem inventarju. Sivo obarvane podatke je pa potrebno urediti na zavihku spremembe. Še vedno pa ostaja možnost da drobni inventar brišemo iz registra in ponovno vnesemo.V našem primeru lahko, datum pridobitve, količino, NV in PV  uredimo kar na prvem zavihku. To je omogočeno ker imamo v spremembah vneseno samo spremembo NA. Če pa želimo popraviti nahajališče ali SM, SN lahko to naredimo na drugem zavihku spremembe in tam vnesemo novo spremembo in izberemo spremembo PR.

V tem prispevku