Obračun storitev (zgodovina različic)

Novost
Verzija
 • Evidentiranje obrokov - Prijave/Odjave: na potrditvi Priprave z vzorcem je popravljeno besedilo na opozorilu. 
 • Evidentiranje obrokov - Analize prijavljenih in koriščenih (prevzetih) obrokov: če je na izboru označen Prikaz po dnevih, se na potrditvi gumba Preglednica izvede kontrola na Zgodovino otrok in spremembo skupine. Če so v izboru otroci, ki imajo spremembo skupine v prihodnosti, se pojavi obvestilo: "V izboru so učenci, ki imajo spremembo skupine v prihodnosti. V preglednici izberite prikaz "Skupina iz zgoidovine učenca".". Če je dodatno postavljen še filter na Skupino ali Enoto v izboru (za primere, če je v filtru skupina otroka, ki bo šele v prihodnosti in zaradi tega otroka ne bo v preglednici), se pojavi opozorilo: "V izboru so učenci, ki imajo spremembo skupine v prihodnosti. Za pravilen prikaz vseh učencev v pravih skupinah se ne smemo omejiti na Enoto ali Skupino v tem filtru. V preglednici izberite prikaz "Skupina iz zgodovine učenca"." Na Preglednico je dodan izbor "Skupina iz zgodovine otroka" in "Šifra skupine iz zgodovine otroka".

2023.03.001
 • Evidentiranje obrokov: Na izboru Koriščenje (prevzem) obrokov je spremenjen naziv "Datum" v "Datum od".
 • Nastavitve programa - zavihek mojaMALICA: dodana je možnost označitve Prikaz odjave 1. dan, ki se upošteva pri prikazu statusa na mojaMALICA.  
 • Obračuni - Analiza obračunanih podatkov: Dodani sta še dimenziji "Občina iz obračuna" in "Šifra otroka".

2023.02.001
 • Šifranti - Otroci - Odpravljena je težava na vnosu TRR za otroka, če je v Administraciji - Uporabnik in računalnik - Nastavitev okolja, vpisan ključ HVSTRANKE=DA
 • Pripomočki - Priprava podatkov za VIROPR.DAT: Odpravljena je težava pri upoštevanju izbranih obračunov med dvema letoma. V seštevek zneskov je bil zajet znesek z enako številko neizbranega obračuna drugega leta.

2023.01.001
 • Nastavitve - Evidentiranje obrokov: dodana je nova opcija Zaklepanje po obrokih. V primeru, da označimo opcijo, se odpre šifrant Obroki, kjer lahko za vsak obrok ločeno nastavimo zaklepanje za Dan/dni prej in Ob uri. V meniju Evidentiranje obrokov - Neposredni vnos se glede na nastavitve izračuna Datum prevzema in opcije na desni klik so aktivne glede na nastavitve obroka. Če obrok nastavitve nima, se upošteva splošna nastavitev zaklepanja obrokov. 
 • Pripomočki - Priprava podatkov za VIROPR.DAT: dodana je omejitev na Davčno številko plačnika in Davčno številko otroka. Izbor na Davčno številko se predlaga, zapomni si zadnji izbor uporabnika. V primeru izbora Davčna številka plačnika se osnovni podatki berejo iz šifranta Stranke, pri izboru Davčna številka otroka pa iz šifranta Otroci. 
 • Evidentiranje sprememb - Neposredni vnos:
  • popravljen je bil pregled prijavljenih in neprijavljenih obrokov s filtrom Oznaka
  • odpravljena je bila napaka na gumbu Tiskaj
  • dopolnjen je bil izračun Prevzema naročila v primeru prijave obroka glede na nastavitev za zaklepanje obroka.
2022.18.001
 • Evidentiranje obrokov - Neposredni vnos: na preglednico je v desnem kliku spremenjen naziv Subvencionirana odjava v Subvencionirana odjava in odjava 1. dan. V primeru, da otrok nima obločbe za subvencijo obroka in potrdimo  Subvencionirana odjava in odjava 1. dan, se na preglednico vpiše oznaka O1D. Na preglednico je dodan nov filter Samo nesubvencionirane odjave.
 • Izpis Subvencije šolske prehrane: urejena je kolona Prevzeti in Odjavljeni 1. dan.

2022.17.001
 • Šifranti - Šifranti vrtci - Programi: odpravljena je težava v primeru, ko na preglednici naredimo razvrščanje po Statusu programa in dvoklik na izbrani program.
 • Priprava podatkov o izplačilih po doplačnikih (šolskega sklada) in prenos v modul DOH: Pripravljen je nov pripomoček:  Pripomočki - Priprava podatkov za VIROPR.DAT. Pripomoček je aktiven, če je v Nastavitve - Povezave vpisana Številka uporabnika DOH in če ima uporabnik dovoljenje OST - PRIPOMOČKI - Priprava podatkov za VIROPR.DAT. Po potrditvi pripomočka se odpre forma za izbor podatkov: izbor obračunov za leto od-do, šifro doplačnika. Po potrditvi izbranih podatkov iz OST se pripravi predogled podatkov, ki se bodo prenesli v Dohodnino. Če davčna številka na katerem od zavezancev ni vpisana, se prenos v Dohodnino ne izvede za noben zapis. Potrebno je vpisati davčno številko v Stranke in ponoviti prenos. 
 • Predvidene storitve - Avtomatično popravljanje po enotah: 
  • dopolnjen je izbor samo storitev, ki niso obrok. 
  • Po potrditvi Dodajanja se količina vpiše iz šifranta Storitve
 • Predvidene storitve - Avtomatično popravljanje po skupinah: dopolnjen je izbor samo storitev, ki niso obrok. 
 • Preglednica predvidenih storitev: na preglednici ni več omejitve na samo 50 zapisov.

2022.16.001
 • Obračuni - Priprava: urejena je priprava podatkov za primere, ko imamo v Nastavitve - Vrtci določene šifre storitev za poračun, oskrbo ali medmesečne spremembe in če te storitve istočasno dodamo še v Predvidenih storitvah. Program ne dovoli dupliranja zapisov, zato doda šifre iz Nastavitev in ignorira iste šifre, če so dodane preko Predvidenih storitev. 
 •  Obračuni: Urejena je dodelitev prve naslednje številke v polju Zadnji račun.
 • Evidentiranje obrokov - Urejanje vzorca: Odpravljena je težava v primeru potrditve spremembe na vzorcu. 

2022.15.001
 • Evidentiranje obrokov - Neposredni vnos: dopolnjen je izbor preko ikone Več storitev. Prikažejo se samo tiste storitve, ki so označene kot obrok.
 • Evidentiranje obrokov - Neposredni vnos: Na preglednico je dodan izbor s kljukico " Samo subvencionirani obroki". Filtrirajo se samo obroki, ki so subvencionirani. Osnovno je neoznačeno.
 • Obračuni: Na preglednico Obračuni je dodano novo polje Knjiženo SPR. Program preveri ali je knjižba iz obračuna prenesena v SPR.
  Zapiše se: 
  • Neknjiženo: nobena knjižba še ni prenesena v SPR
  • Knjiženo: vse knjižbe so prenesene v SPR
  • Delno knjiženo: samo nekatere knjižbe so prenesene v SPR (primer, če se v SPR briše že prenesen račun, potem ni po SGUIDu zapisa v SPR)
   Na desni klik je dodana možnost osvežitve statusov Knjiženo SPR vseh obračunov za leto. Osvežitev se dela vedno ob vstopu v modul OST oz. ob prenosu knjižb v SPR.

2022.14.001
 • Obračuni - Tisk/Osnutki: Dopolnjena je kontrola na TRR (neaktiven ali obstaja): če je na otroku vpisan plačnik, se kontrola izvaja na TRR plačnika. Če plačnika nima vpisanega, se izvaja kontrola na obstoj TRR za otroka.
2022.13.002
 • Šifranti - Predvidene storitve - Skupine - Učenci: Izvedena je bila predelava forme za vnos predvidenih storitev.
  Na preglednici otrok v skupini je bilo dopolnjeno sledeče:
  - dodana je bila kolona Količina
  - na desno stran preglednice je bila dodana dodatna preglednica s prikazom seštevkov količin po storitvah.
  Opis funkcionalnosti:
  Na preglednici so prikazani vsi otroci v skupini. Zeleno so obarvani tisti otroci v skupini, ki nimajo vpisanih predvidenih storitev  oziroma imajo količino=0 (v koloni ni vpisane šifre in naziva storitve). Vpis količine za storitev za te otroke lahko izvedemo z dvojnim klikom na otroka ali preko gumba Storitve. S črno so obarvani otroci, ki imajo ta trenutek vpisano količino za storitev > 0. Če naredimo spremembo količine za storitev na otroku, se vrstica otroka s storitvijo obarva modro. Če spremenimo količino na 0, se vrstica otroka s storitvijo obarva rdeče. Ob vsaki spremembi se takoj spremeni skupen seštevek količin za storitev. Na Zapri ali izhodom z X ali v primeru, da kliknemo na gumb Storitve (tudi dvojni klik na otroka), se pojavi okno, kjer lahko vse dosedanje spremembe količin shranimo, ne shranimo ali prekličemo korak. Če sprememb ne shranimo (potrdimo Ne) nam program povrne prejšnje stanje pred spremembami količin. Na preglednici otrok je vzpostavljena možnost vrstnega reda na kolonah in filtriranje. 
 • Obračun - Priprava vknjižb obračuna: odpravljena je težava pri pripravi vknjižb v primeru obračunanega davka in zneska za plačilo=0.
2022.12.001
 • Obračuni - Izvoz - SDD SEPA direktne obremenitve. V primeru, da ima stranka en aktiven in en neaktiven račun, je dopolnjen vpis zneska v XML datoteko. 
 • Obračuni - Varnostni sistem. Dodana sta dva nova ključa: OST - OBRAČUNI, preglednica: Dodaj in OST - OBRAČUNI, preglednica: Briši.
 • Šifranti - Otroci - Uvozi - Uvoz podatkov CEUVIZ: v Datum od se predlaga prvi dan preteklega meseca glede na sistemski datum. V Ukinitev plačilni razred se ponudi zadnja izbrana vrednost.
 • Obračun storitev - Šifranti - Storitve in mojaMALICA - izbor menijev. V šifrant Storitve je dodano novo polje Prepoved zamenjave menija. Na formi se nahaja pod Prepoved samostojne odjave obrokov. Polje je aktivno samo, če je vzpostavljena evidenca prisotnosti mojaMALICA: če je Prepoved zamenjave menija za storitev označena, potem je gumb "Izberi meni" neaktiven.

2022.11.001

Obračuni – Tisk/Osnutki

 • Kontrola je umaknjena iz načina izstavitve – e-pošta preko UJPnet-a B2B. Kontrola na aktiven/vpisan TRR se izvaja samo za tiste plačnike, ki imajo na Otroci nastavljeno
  • eračun v e-banko 
  • UJPNet
 • Vzpostavljen je ločen pregled napak v obliki Dnevnika

Predvidene storitve

 • Dodano je obvestilo razloga zakaj se brisanje Predvidene storitve ne izvede. Obvestilo je v obliki Dnevnika.

Evidentiranje obrokov – Subvencije šolske prehrane

 • Urejen je izračun Zneska subvencije v primeru, če ima otrok večkrat koriščen obrok v enem dnevu.

2022.09.001
 • Obračun – Tisk / Priprava osnutkov eRačunov: dodana je kontrola na bančni račun plačnika: ali račun obstaja oz. ali obstaja vsaj en aktiven račun. Če računa nima, se pojavi obvestilo. Priprava se lahko nadaljuje. 
 • Izpisi – Poračuni občin in ministrstva:
  • Urejen je izpis Poračun za občine, seštevek Skupaj za enoto v koloni Razlika do ekonomske cene. 

2022.07.001
 • Izpis položnice obračuna: odpravljena je težava vpisa S11 v številko računa.
 • Obračun – Izvoz v fakturiranje: 
  • na formo je dodano polje Vrsta fascikla in Javni fascikel.
  • Polji sta aktivni, če ima stranka pravico iCenter - Fascikli: Dodaj. Če pravice nima, bo delal program tako kot pred dopolnitvijo (Fascikel se ne kreira, samo ena priloga se shrani na račun v priponke)
  • izbrano Šifro knjige računov, Šifra artikla za doplačila računa in Šifra artikla za poračune doplačil si program zapomni zadnje izbrano na nivoju uporabnika
  • Pripravi se fascikel z nazivom: »Obračun vrtec« + - + leto obračuna/številka obračuna + - + šifra stranke plačnika.
  • V fascikel se shranijo vse priloge iz obračuna za pripravljeno fakturo.
 • Evidentiranje obrokov – Neposredni vnos in Urejanje vzorca: 
  • Spremenjene so ikone za izbor
  • Nov izbor po Enotah, izbor se izključuje z izborom Skupine
  • V izbor Skupine sta dodani še dve koloni: Šifra enote in Naziv enote. 
  • V izbor Otroci sta dodani še dve koloni: Šifra skupine in Naziv skupine
  • Spremenjen je vrstni red izbora v preglednici Otroci
2022.06.001
 • Šifranti - Otroci/Učenci: v primeru vnosa novega otroka z Vnesi iz…se prepišejo na novega otroka tudi stiki.
 • Izpis Subvencije šolske prehrane: na starem izpisu smo dodali vrstni red po mesecih na zapise Poračun preteklih mesecev. 
 • Subvencije šolske prehrane: Pripravljen je nov izpis Zahtevek za izplačilo. 
 • Uvoz odločb iz CEUVIZ: za otroke, ki že imajo odločbo in vsaj en zapis v zgodovini, se uvoz kljub temu izvede.
2022.05.001
 • Dopolnjen je uvoz otrok iz txt datoteke SIMTRO, ob vpisu podatkov otrok se vpišejo podatki tudi v Stranke.
 • Delilni pult: vzpostavljena je kontrola na že koriščen obrok oz. prepoved izdaje že koriščenega obroka.
2022.04.001
 • Izpis Subvencije šolske prehrane: Urejen je seštevek subvencioniranih obrokov na poračunu, če je bil obrok odjavljen in prevzet.
 • Izstavitev računov: urejen vpis Zneska za plačilo in Zneska računa v eRačun za primer preplačila ali dolga. 
 • Obračuni – SDD SEPA direktne obremenitve: 
  • Dodatno je obvestilo v primeru napake na trajniku z možnostjo potrditve ali zavrnitve priprave datoteke.
2022.03.001
 • Na položnici je prikaz cene prehrane na mesec v programu (polna cena) za otroka, v kolikor imamo v Nastavitve - Vrtec kljukico pri Prehrana.
 • Urejeno standardno sortiranje polj pri Šifranti - Doplačniki storitev
2021.02.002


 • Dopolnjena shema za e-Slog 2.0.
2021.01.003
 • V primeru medmesečnih sprememb so na pregledu posameznega računa pravilno prikazani dnevi odsotnosti,
 • Na Analizi obračunanih podatkov prikazani podatki iz izbranega obračuna (enota in naziv storitve).
2021.01.001V tem prispevku