Verzija 2022.11.001

DDV Davek na dodano vrednost

 • Knjiženje obračuna - Ime dokumenta se samodejno predlaga.
 • Poročilo skladnosti - Dodan filter, ki omogoča filtriranje po vrsti knjige DDV (Vse knjige, Prejeti računi, Izdani računi). Dodana dodatna polja v preglednico.
 • Poročilo skladnosti - Urejen izvoz v Excel preko bližnjice na preglednici in na desnem kliku miške.

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Izpisi in pregledi - IOP - Odpravljena je težava pri izvozu izpisa IOP v PDF datoteke.
 • Izpisi in pregledi - Poročila - Poročilo KRD za BS: Poenostavljena priprava poročil ter spremenjena prikaz podatkov. Dodana možnost prenosa negativnih zneskov iz terjatev na obveznosti in obratno. 
 • Pripravi se namensko poročilo "Številko vknjižb po operaterjih" za vse organizacije hkrati, glede na datum knjiženja oz. čas vnosa vknjižb v modul Dvostavno knjigovodstvo. Poročilo bo omogočalo hiter vpogled v število vknjižb po operaterjih v obliki tabele ter podrobnejši vpogled v obliki OLAP analize z dimenzijami; 1. Operater2. Organizacija3. Temeljnica (po tem podatku bodo vedeli katere temeljnice so avtomatske in katere ročne)4. DK obdobje5. Konto
 • Pregled knjiženja - v Pregledu knjiženja je urejeno razvrščanje in filtriranje podatkov po zneskih.
 • Posredno knjiženje - v Posrednem knjiženju je urejen izpis kontrolnega dnevnika v primeru izbire možnosti izpisa z evidenčnimi knjižbami.
 • Letne obdelave - Prenos v novo obračunsko leto: Dodano preštevilčenje obdobji v modulu prejetih računov za tiste račune, ki so v preteklem poslovnem letu.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje V desni klik preglednice plačil izpiska je dodana opcija Vpis novih računov kupcev. Če imamo prepoved na VS ključu STRANKE - Stranke bančni računi_preglednica_Dodaj, Spremeni, Briši, je opcija neaktivna. Po potrditvi se odpre preglednica, v kateri so prikazani vsi računi kupcev (vir informacije=20), ki imajo vpisano šifro stranke in stranka v šifrantu Stranke nima vpisanega računa, ki je naveden na izpisku. Po potrditvi prikaza manjkajočih računov se novi računi zapišejo na stranke. Pohitritev povezave plačila z odprtimi postavkami: Hitra tipka F5 je vzpostavljena na preglednici in formi za obdelavo plačila. Pogoj, da se okno za vezave odpre je, da je na postavki vpisana šifra stranke in konto. Po potrditvi tipke se odpre okno z vezavami, vrstni red je po valuti dokumentov, v izbor se takoj postavijo kljukice in vpiše se znesek oz. se deli do zneska plačila. 
 • Dnevne obdelave - Neposredno knjiženje: Urejeno zapiranje in povezovanje postavk.
 • Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi - Urejena priprava izkazov za primere izračunov izkazov ločeno po vseh vrstah analitik.
 • Dnevne obdelave - Neposredno knjiženje: Urejena enaka informativna kontrola na obdobje kot je že urejeno za primer posrednega knjiženja.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Izpisi - Etikete: Na preglednici, ki se pokliče preko gumba Izbor OSD, dodan stolpec Količina za tisk. Stolpec se prikaže s ponastavitvijo preglednice na privzeto vrednost. Stolpec je editabilen in omogoča, da se pri drobnem inventarju spremeni količina etiket za tisk. Kontrola, da količina ni 0 in ni večja od števila kosov na registrski številki.
 • Osnovna sredstva in drobni inventar - zavihek Spremembe - Vnos: Poleg polja Količina je dodan gumb 'Stanje analitike', ki je pripomoček za izračun in prikaz količin po analitikah za izbrani drobni inventar. Izbor zapisa na dvojni klik ali gumb Izberi, bo prednastavil količino in analitike iz katerih izvajamo prenos ter preračunal nabavno vrednost in popravek vrednosti. Vnesemo le morebitno spremembo količine, ki jo prenašamo na nove analitike. V primeru negativnega stanja količine v kombinacij analitik, se zapis obarva rdeče. Izbor takega zapisa javi obvestilo in se postavi na polje količina z vpisano količino enako 0. Gumb 'Stanje analitike' je aktiven ob izboru drobnega inventarja in tipu spremembe NA-nabava, PR-prenos, IM-inventurni manko, IV-inventurni višek, IZ-izločitev. V primeru, da se na gumb ne vstopi, program deluje isto kot sedaj, to je ponujanje analitike iz zadnjega zapisa. 
 • Na preglednici Osnovna sredstva in drobni inventar dodatna opcija priprave seštevkov nabavne vrednosti, popravka vrednosti in sedanje vrednosti in brez upoštevanih vrednosti pri dogodkih izločitve in inventurnega manka.

OST Obračun storitev

 • Obračuni - Izvoz - SDD SEPA direktne obremenitve. V primeru, da ima stranka en aktiven in en neaktiven račun, je dopolnjen vpis zneska v XML datoteko. 
 • Obračuni - Varnostni sistem. Dodana sta dva nova ključa: OST - OBRAČUNI, preglednica: Dodaj in OST - OBRAČUNI, preglednica: Briši.
 • Šifranti - Otroci - Uvozi - Uvoz podatkov CEUVIZ: v Datum od se predlaga prvi dan preteklega meseca glede na sistemski datum. V Ukinitev plačilni razred se ponudi zadnja izbrana vrednost.
 • Obračun storitev - Šifranti - Storitve in mojaMALICA - izbor menijev. V šifrant Storitve je dodano novo polje Prepoved zamenjave menija. Na formi se nahaja pod Prepoved samostojne odjave obrokov. Polje je aktivno samo, če je vzpostavljena evidenca prisotnosti mojaMALICA: če je Prepoved zamenjave menija za storitev označena, potem je gumb "Izberi meni" neaktiven.

PP Plačilni promet

 • Izpis označenih plačilnih nalogov Odpravljena je težava pri zapisu zneska v QR kodi, če je višji od 9999,99.

PRAC Prejeti računi

 • Vnos - edit prejetega računa: gumb Podrobnosti plačila in gumb Obroki: iz gumba Podrobnosti plačila se je sklop za Obroke ločil na ločen gumb, vzpostavljena je ločena preglednica z enakimi funkcionalnostmi za pripravo obrokov. Gumb Zapis v PP, kjer se je pripravil samo en nalog, je umaknjen iz preglednice. Obroki - ko so obroki pripravljeni se na gumbu pojavi rdeča pika Gumb Podrobnosti plačila je prestavljen v sklop Plačila. Kontrola na Sklic se izvede samo ob potrditvi na gumb Obroki
 • Knjiženje in davki - Povezava z OSD Vzpostavljen je prikaz ikone za povezave, če povezava obstaja in odpiranje nove preglednice povezav.
 • Vnos/edit prejetega računa: gumb Prenesi iz knjige pošte: Gumb pošte je aktiven, če povezave na KP še ni in glede na polje Stranka: če se polje za izbor stranke zapre, se zapre tudi gumb za prenos iz KP. Po izvedeni povezavi na račun, gumb Prenesi iz knjige pošte postane neaktiven, zraven gumba pa se pojavi priponka. S klikom na priponko se odpre pregled povezanega dokumenta v Knjigi pošte. Vse povezave: Če ima račun povezavo na katero od spodaj navedenih povezav, je gumb aktiven. Če povezave ni, je gumb neakriven. Povezave: ali je: Račun za osnovno sredstvo, Račun za blago in Račun za odvisni strošek (kolone na preglednici računa).Enak prikaz je na preglednici Knjiženje in davki. 
 • Povezava PRAC-MSP -> V primeru spremembe datuma prejema v MSP se sprememba upošteva tudi na prejetem računu. 
 • Izvoz VOD - Forma za izvoz si zapomni mapo za odložitev datoteke glede na zadnjo uporabo.
 • Dopolnjeno je polnjenje statusov v preglednici računov in sicer se statusa Račun za blago in Račun za odvisni strošek osvežita takoj, ko naredimo povezavo na dokument nabave.

Kadrovska evidenca

 • Umaknjeno opozorilo pri urejanju šifranta zaposlenih v primeru, ko v nastavitvah ni bilo povezave na bazo Obračuna plač.

Obračun plač zaposlenim

 • Vgrajeni so novi zneski premij KDPZ, ki veljajo od obračuna plače za mesec januar 2022 dalje.
 • Dopolnjen šifrant vrste izplačila v javnem sektorju.
 • Urejeno delovanje funkcije R(10) - izračun na 2 decimalki, v primeru uporabe količnika valorizacije.
 • Urejeno upoštevanje zneska redne delovne uspešnosti pri poračunu nadomestil, v primeru, ko ima zaposleni več obračunov redne delovne uspešnosti za isto obdobje.
 • Urejeno pravilno zaokroževanje obračuna prispevkov za zasebnika v primeru oprostitve pri prispevkih (50 %).
 • Omogočeno prevajanje OLAP Analize obračunskih vrstic.
 • Dopolnjena priprava obrazca PODO-OPSVT in DOH-ZAP1.
 • eNDM
  • Odpravljena napaka pri pripravi podatka urna osnova za nadomestila v določenih primerih uporabe količnika valorizacije.
  • Urejena priprava obrazca v primeru, ko so zraven imen zaposlenih vpisani akademski nazivi.
 • Evidenca prisotnosti
  • Odpravljena težava z izračunovm dodatkov v primeru priprave obračuna po enotah organizacijske strukture.

Dohodnina

 • Omogočen varnostni sistem za dostop do nastavitev modula.

Obračun potnih nalogov

 • Omogočen varnostni sistem po zavihkih potnega naloga: Analitike in opombe, Obračun, Evidenčni stroški, Poročilo.
 • Na izpisu Poročilo o opravljeni službeni poti je iz vzorca umaknjeno sklicevanje na spletno stran Najdi.si.

Registracija časa

 • Omogočeno dodajanje skupnega dogodka, v primeru, da se časovno ne prekrivajo, četudi je nek dogodek v dnevu že zabeležen. Če imamo v dnevu zabeležen samo začetek dogodka, v tem primeru skupnega dogodka ne dodamo.
 • Omogočeno je tiskanje pri vnosu skupnega dogodka.
 • Dodan stolpec nadure v preglednici dogodkov zaposlenega po dnevih. Nadure so istočasno izločene iz stolpca tekoči saldo.
 • Dodan stolpec nadure v kumulativni preglednici zaposlenega.
 • Spremenjen način prikaza ur v stolpcu Predvidene ure ter Dnevni plan ur - podatki se prikazujejo v formatu ur : min. Za prikaz podatkov v preglednici po tem formatu je potrebno v preglednici z desnim klikom izbrati Privzeto.

DN Delovni nalogi

 •  Knjiženje - delovni nalogi; na delovni nalog smo dodali možnost omejitve skupnih negativnih količin materiala in/ali storitev:Šifranti - knjige delovnih nalogov; na zavihek "splošno knjiženje" nastavitev knjige delovnih nalogov je dodana možnost vklopa kontrole (negativnih) skupnih količim materiala-storitev.Kontrole, da je vsota dejanskih količin za vsak material-storitev pozitivna se izvajajo na:potrditvi vnosa delovnega naloga,na čarovniku za uvoz podatkov na material-storitve,polnjenju material-storitve iz sestavnice izdelka delovnega naloga,kopiranju delovnega naloga.

FAK Fakturiranje

 • Pri pošiljanju eRačunov preko UJPnet-a smo dodali možnost, da se usmeri pošiljanje eRačuna v omrežje bizBox.
 • Na knjiženih odpremnih nalogih v račun, se ob spremembi datuma potrditve le-ta prepiše tudi v pripadajoče veze računa.
 • Na pregledu Razlike v ceni je odpravljena napaka, ob izboru in potrditvi Rangiranja podatkov preglednice.
 • Na zavihku "Analitike" se poleg vpisane šifre referenta potrjevanje, skupine za potrditev in skrbnik dokumenta prikazujejo ustrezni nazivi, ko je obvezna potrditev obkljukana na knjigi računov.
 • Urejeno neskladje programske kode z novejšimi revizijma SQL strežnika, ko se napake ob knjiženju temeljnic niso pravilno interpretirale ter je zato prihajalo do težav pri izvajanju SQL poizvedb.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • Na preglednici in vnos/urejanje vrste prometa je dodano polje Neaktivnost. Uporabi se za določanje aktivnosti vrste prometa. Na preglednici se novo polje uporablja za filtriranje aktivnih/neaktivnih vrst prometa.Samo polje ne omejuje izbire vrste prometa na podrejenih vnosih.
 • Na API-jih AddPreReceipt v2, ModifyPreReceipt v2, AddWarehouseGoodsIssue, AddWarehouseReceipt, PostWarehouseTransfer so validacije SifraSM, SifraSN, Referent, DN, Analitike, An1..3, usklajene z ročnim preko iC.
 • Na izpisu "Izvoz podatkov odkupa MSP v knjigovodstvo" urejena poravnava podatkov s skupnimi vrednostmi po horizontali in vertikali.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Pripomočka 'Priprava naročil dobaviteljem' in 'Avtomatsko formiranje naročil' sta dopolnjena z upoštevanjem varnostnega sistema na oddelke artiklov in tipe artiklov.
 • Pri vnosu vrstic naročila kupca, se prikazuje opomba artikla, če je tako označeno v nastavitvah NDK.
 • Artikli, Popusti stranke iz modula FAK in NDK, urejeno prikazovanje zadnjega veljavnega zapisa po skupini artikla in skupini stranke v preglednici in izpisu v kolikor je vpisan Datum v glavi preglednice.
 • Preimenovan termin 'Zakupne pogodbe' v 'Pogodba za delne dobave'.Odpravljena nepravilnost pri kontroli skladišča pri prehodu iz zavihka Splošno na zavihek Vrstice, ko je bil fokus v šifri skladišča.
 • Odpravljena nepravilnost pri vnosu novega naročila dobavitelju in menjavi cenika, ko se je pojavilo vprašanje o spremembi cen na vrsticah, čeprav še niso vpisane.
 • Pripomočki - Priprava naročil dobaviteljem: Odpravljena težava v primeru uporabe več operaterjev istočasno.

TDR Trgovina na drobno

 • Šifrant pošt - Dodano polje "Regija", ki omogoča vpis regije na posamezno šifro pošte.Šifrant lokacij - Prikazuje se polje regije iz šifranta pošt.
 • V skladu z novim desetim odstavkom 81. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) ki določa, da davčnemu zavezancu za opravljeno dobavo blaga ali storitev ni več treba izročiti računa v papirni obliki končnemu potrošniku, razen če končni potrošnik to zahteva, se je tak način tiskanja uredil v modulu TDR.
 • Šifranti - Poslovalnice: Na vnosu dodatnih nastavitev je nova nastavitev »Gotovinska prodaja – Tiskanje računa za končne potrošnike se samodejno izvede«. Privzeta nastavitev je potrjena, to pomeni, da program deluje na način, da ob zaključku vedno ponudi tiskanje računa. Če nastavitev ni potrjena, potem pa se tiskanje ne predlaga samodejno in se račun lahko tiska samo na zahtevo kupca.
 • Knjiženje - Gotovinska prodaja: Ob zaključku računa za končnega potrošnika se predlaganje tiskanja izvaja glede na novo nastavitev. V primeru, ko se tiska račun samo na zahtevo kupca, je ob zaključku računa dodaten gumb »Potrdi in tiskaj (F11)«, preko katerega lahko natisnemo račun, ko ga kupec zahteva. V nasprotnem primeru se z dosedanjim potrjevanjem račun (F12) tiskanje ne izvede. Za potrebe tiskanja računa na zahtevo kupca je tudi dodan gumb »Tiskaj zadnji račun«, s katerim lahko natisnemo zadnji izdani račun na določeni blagajni. Primer: nastavljeno je tiskanje samo na zahtevo kupca; na blagajni se že izvaja naslednji vnos računa in šele takrat predhodni kupec zahteva račun. Preko tega gumba lahko natisnemo predhodni izdani račun, brez da zapuščamo trenutni vnos računa. Seveda ta gumb lahko uporabimo, tudi če se je predhodni račun natisnil in se takoj potrebuje kopijo računa. Ko se izdaja račun po 82.čl.ZDDV (v obliki za davčnega zavezanca), pa program vedno ponudi tiskanje računa, ne glede na novo nastavitev.
 • Na preglednici in vnos/urejanje vrste prometa je dodano polje Neaktivnost. Uporabi se za določanje aktivnosti vrste prometa. Na preglednici se novo polje uporablja za filtriranje aktivnih/neaktivnih vrst prometa.Samo polje ne omejuje izbire vrste prometa na podrejenih vnosih.
 • Na vnosu računov preko t.i. "ekrana na dotik" (touch screen) se po vnosu artikla preko predloge hitrih gumbov, odpre dodatno okno za vnos serije, če se artikel vodi po serijah.
 • V nastavitvah knjiženja v knjigovodstvo dodana polja za definiranje načina in kontov za knjiženje koriščenih avansov na maloprodajnih računih.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

 • Izpisi - simulacija večnivojskih potreb po izdelkih; izpis je dopolnjen na način, da lahko vanj vključimo tudi alternative sestavin izbranih izdelkov. Za sestavine, ki nastopajo tudi (ali samo) kot alternative se v potrebe prištejejo tudi potrebe iz alternativ. Na drugem nivoju preglednice se prikaže v katerih sestavinah (in pozicijah sestavnic) alternative nastopajo.
 • Na funkcijah brisanja delovnega naloga (iz različnih mest programa) odpravljene težave, ki v določenih kombinacijah niso izbrisale podatkovne tabele kalkulacij materiala za izbrisan delovni nalog.

SPL Skupni šifranti

 • Revizijska sled - Omogočeno je vodenje revizijske sledi za osnovne šifrante (artikli, stranke, zaposleni). Preko preglednice šifrantov (artikli, stranke, zaposleni) je mogoče dostopati do pregleda revizijske sledi. Prikaz revizijske sledi je povezan s ključem v Varnostnem sistemu.
 • Osvežen šifrant denarnih enot.

Artikli

 • Na preglednico artiklov (F2, F5, F8) smo dodali stolpec "Bruto teža".Na preglednico artiklov (F2) smo dodali stolpec "Količina v dodatni EM".
 • Odpravljena težava, ko v nekaterih primerih ni zaznalo, da so bodo z uvozom spremenili podatki artikla .

Stranke

 • Ločili smo varnostni pooblastili za dodajanje in brisanje cenovnih področij. Za brisanje cenovnega področja, operater potrebuje eksplicitno pooblastilo.Pri brisanju cenovnih področij smo dodali kontrolo, na obstoj cen v ceniku. Če so cene v ceniku, cenovnega področja ne pusti brisati.

Web.API

 • PostalCode - Add, Get, Modify - Dodana značka <Region>, ki označuje podatek Regija v šifrantu pošt.
 • Location - Get - Dodana značka <Region>, ki vrača podatek iz šifre pošte na regiji, če je ta izpolnjen.
 • Pri uporabi metode ModifyProformaInvoice je omogočeno spreminjanje predračuna, tudi če je datum izven nastavitev knjižnega obdobja.
 • Na API-jih AddItems in ModifyItems v requestu umaknjena kontrola obveznosti elementa FastCode.
 • GetCO - izdelava nove namenske metode za pridobivanje podatkov o naročilih kupcev in servisnih nalogih za programsko opremo upravljanja oskrbovalne verige Barkawi.

mojaMALICA

 • mojaMALICA - Nastavitve - Sprememba geslaV primeru spremembe gesla na mojaMALICA se zapiše čas popravljanja in ime popravljalca. 
 • mojaMALICA - Status Neprevzeto in Odjavljeno Urejen je prikaz statusa Neprevzeto in Odjavljeno.

mojINFO

 • Na zaslonu Prijava odsotnosti je dodan Koledar, kjer zaposleni lahko vidi vse svoje odsotnosti po mesecih.
 • V primeru izbora drugega jezika, se prevedejo nazivi odsotnosti, nazivi dogodkov in razlogi za izredni dopust.
 • Dopolnitve v sklopu Prijava odsotnosti/Vrste odsotnosti - dodan drsnik, urejena izbira zaposlenih ter prikaz izbranih zaposlenih v primeru pomika med meseci.
 • Urejen prikaz naziva dogodka v preglednici Mesečna evidenca v primeru prisotnosti in malice v istem dnevu. Odpravljena težava s prikazom drsnikov na zaslonu Mesečna evidenca.
 • Urejen prikaz dopustov zaposlenih iz podrejenih enot v koledarju vseh odsotnosti. Umaknjen dostop do podrobnosti dopustov v primeru potrjevanja drugih odsotnosti.

ePoštar

 • Dodan servis "UvozDK", ki samodejno osvežuje podatke o dolgu strank, glede na nastavitve virov (Viri finančno) v strankah, ki so označeni za uvoz iz DK.
V tem prispevku