Uvoz prometa iz dvostavnega knjigovodstva v šifrant strank

Na zavihku Bližnjice / Šifranti / Stranke imamo na dnu preglednice na voljo gumb  , s katerim lahko uvozimo promet zapadlih ali vseh odprtih postavk dvostavnega knjigovodstva. Uvozimo lahko Dolg dobavitelja, Dolg kupca, Dani Avans, Prejeti Avans in Saldo.  


Ureditev preglednice šifranta strank

Na preglednicah si lahko stolpce prilagodimo po lastni meri. To naredimo tako, da se z miško postavimo na preglednico in pritisnemo na desno tipko. Pojavi se nam izpustni seznam, kjer pritisnemo Izbira stolpcev.

V našem primeru bomo v levem stolpcu našli Dolg dobavitelja in ga s klikom na gumb  premaknemo na desno stran. Na podoben način si lahko želena polja prenašamo iz ene strani v drugo.

Na desni strani so polja, ki bodo prikazana v tabeli. Želena polja si z miško nato prenašamo po zaporedju. Na preglednici se bodo polja v enakem zaporedju tudi prikazala.


Ureditev šifranta zbirov

Šifrante zbirov najdemo v Dvostavno knjigovodstvo / Hitri pregled / Šifrant zbirov

Za uvoz dolga na strankah, si vnesemo tiste zbire, ki jih želimo uvažati. Ob kliku na Vnesi zapis izpolnimo Šifro ter Naziv. Na zavihku Konti se nam ob kliku na Vnesi zapis odpre okno za vnos kontov iz kontnega plana. V primeru, da želimo pregled samo za en analitični konto, ga vnesemo posamezno npr. od konta 12000 do konta 12000. Če želimo, da nam zajame vse konte v nekem zaporedju, se lahko omejimo npr. od konta 120 do 121 in program bo zajel vse analitične saldakontne konte znotraj te omejitve.


Uvoz prometa iz DK

Ko uredimo šifrante zbirov na Hitrem pregledu, lahko v šifrantu strank pregledujemo dolg na stranki za izbrane zbire. To storimo tako, da v preglednici šifranta strank levo spodaj izberemo ikono  za uvoz podatkov.

Odpre se nam okno z Viri, Uporabnikom DK in Letom. Zapisan je tudi čas zadnjega prenosa. Ob kliku na Viri finančno vstopimo v preglednico za urejanje virov, kjer imamo možnost povezati Dolg dobavitelja, Dolg kupca, Avans in Saldo z ustreznimi šifranti zbirov, ki smo jih nastavili v Hitrem pregledu.

Pri vnosu novega zapisa izpolnimo naslednje podatke:

  • Uvoz – označimo, ali želimo, da se vir upošteva pri uvozu podatkov v preglednico.
  • Šifra – izberimo poljubno šifro.
  • Naziv – vpišemo poljubni naziv.
  • Vrsta – odpre se nam spustni seznam, kjer izberemo, kam naj program predlaga izbrani zbir odprtih postavk. Izbiramo lahko med Dolg – kupca, Avans, Saldo in Dolg dobavitelja. Za vsako vrsto lahko uredimo samo en zbir.
  • Uporabnik DK – predlaga nam uporabnika, na katerem smo trenutno prijavljeni.
  • Šifra zbira – odpre se nam preglednica zbirov iz Hitrega pregleda. Na podlagi tega zbira program ve, iz katerih saldakontnih kontov naj predlaga odprte postavke.
  • Uporabnik SPR – predlaga nam uporabnika, na katerega smo trenutno prijavljeni. Z vpisom uporabnika nam bo program predlagal odprte postavke, ki so zajete v modulu Spremljanje plačil računov.
  • Samo zapadlo – označimo, ali želimo, da nam program prikaže podatke samo zapadlih odprtih postavk. Če pustimo neoznačeno, bo program prikazal vse odprte postavke.

V preglednici vidimo vse vnesene vire in podatke za posamezni vir po stolpcih. Da se nam stolpca Uvoz in Samo zapadlo prikažeta, je potrebno preglednico osvežiti. Osvežimo jo tako, da se z miško postavimo na preglednico in pritisnemo desno tipko. Pojavi se nam spustni seznam, kjer pritisnemo Privzeto.

V stolpcih Uvoz in Samo Zapadlo lahko s tipko preslednica na tipkovnici označimo ali odznačimo posamezni vir.

Ko imamo želene vire označene, se nam polje pri uvozu z izbranimi viri tudi napolni.

Ob kliku na gumb  se podatki za izbrane Vire v preglednici Šifranta strank posodobijo. Posodobi se tudi Čas zadnjega prenosa.


Pregled uvoženega prometa

Ko uvozimo promet odprtih postavk za izbrane vire iz dvostavnega knjigovodstva, se na dnu preglednice šifranta strank nahaja gumb , ki nam nudi možnost vpogleda v uvožene podatke.

Najprej označimo stranko, za katero želimo pregledati uvožene odprte postavke in ob kliku na gumb promet, se nam odpre okno z vsemi uvoženimi viri.

Za vsak uvožen vir je v preglednici prikazano leto uvoza in promet Znesek breme/dobro. Pod prometnimi podatki je tudi seštevek prometa kupca in dobavitelja. Če označimo določen vir in kliknemo na gumb Odprte postavke, se nam odprejo odprti dokumenti.


Avtomatski uvoz dolga na stranki

Na ePoštarju je dodana nova storitev Uvoz iz DK. Služi avtomatskemu uvozu prometa iz dvostavnega knjigovodstva v šifrant strank.

Storitev aktiviramo tako, da dvokliknemo na storitev, s kljukico označimo, da je storitev aktivna, izberemo periodo izvajanja ter pogostost izvajanja v izbrani periodi.

V tem prispevku