Hitri pregled - spremljanje terjatev in obveznosti

Program je namenjen pripravi podatkov na podlagi v naprej definiranih kontov. Pripravljene podatke lahko pregledujemo v tabeli, na izpisih, na grafih ali pa v OLAP tabelah.

Na hitrem pregledu lahko tudi spremljamo zamudo pri odprtih postavkah. Odprte postavke lahko razvrstimo glede na datum dokumenta v zamude do izbranega šrevila dni.

Šifrant zbirov

S pomočjo zbirov lahko združujemo podatke iz večjega števila kontov v eno skupino. Na podlagi teh združitev imamo možnost pregleda podatkov po zbirih, kontih in po posameznih vknjižbah. Ob vstopu v šifrant zbirov se nam odpre preglednica zbirov.


Nov zbir vnesemo s klikom na gumb Vnesi zapis.

 • Šifra - podatek je lahko alfanumeričen 
 • Naziv vpišemo lahko poljuben tekst.   
 • Od konta vpišemo šifro konta, od katerega se bo začelo zaporedje kontov za ta zbir.  
 • Do konta vpišemo šifro konta, do katerega se bo pripravljalo zaporedje kontov za ta zbir. V primeru, da želimo upoštevati samo en konto, vpišemo v polji Od konta in Do konta isti konto.

Če je v zbir vključenih več zaporedji kontov, ponovimo ta vnos večkrat. Ko je vnos za zbir končam, zapremo vnos s klikom na Zapri (Alt + Z).

Nastavitve

Odpre se nam okno za vnos nastavitev. Vnesemo omejitve pogoje, po katerih želimo pripraviti podatke.


 • Leto 
 • Šifra zbira 
 • Do datuma knjiženja - program poišče vse postavke, na katerih je datum manjši ali enak vpisanemu datumu. 
 • Do datuma dokumenta - program poišče vse postavke, na katerih je datum dokumenta manjši ali enak vpisanemu datumu.  
 • Do datuma DUR - program poišče vse postavke, na katerih je datum manjši ali enak vpisanemu datumu.  
 • Do datuma zapadlostiprogram poišče vse postavke, na katerih je datum manjši ali enak vpisanemu datumu. V primeru, da bomo podatke potrebovali v Trgovinskem poslovanju za prikaz salda dolga, moramo pod datum zapadlosti vpisati tekoči datum, kar pomeni, da se bodo pripravili podatki za dejansko odprte postavke.     
 • Do datuma plačilavpišemo datum, do katerega želimo pripraviti podatke. Program poišče vse zapise, katerih datum je manjši ali enak vpisanemu datumu.  
 • Datum za zamudo - program poišče vse postavke, na katerih je datum manjši ali enak vpisanemu datumu. 
 • Nezaprta plačila če želimo prikaz vseh odprtih plačil, označimo Zapadlo in program nam bo razvrstil vsa odprta plačila po zapadlosti. Tako lahko spremljamo koliko časa so naša plačila že odprta oz. zapadla. 
 • Zamuda 1 do – zberejo se zapadle postavke, pri katerih je zamuda plačila manjša ali enaka vpisanim dnevom.  
 • Zamuda 2 do – zberejo se zapadle postavke, pri katerih je zamuda plačila manjša ali enaka vpisanim dnevom in večja od dni zapisanih v Zamuda 1 do. 
 • Zamuda 3 do – zberejo se zapadle postavke, pri katerih je zamuda plačila manjša ali enaka vpisanim dnevom in večja od dni zapisanih v Zamuda 2 do. 
 • Zamuda 4 do – zberejo se zapadle postavke, pri katerih je zamuda plačila manjša ali enaka vpisanim dnevom in večja od dni zapisanih v Zamuda 3 do. 
 • Plačila 1 grupa od – vpišemo ali izberemo datum, od katerega naprej naj nam plačila razvrsti v prvo grupo. 
 • Plačila 1 grupa do - vpišemo ali izberemo datum do katerega naj nam plačila razvrsti v prvo grupo. 
 • Plačila 2 grupa od - vpišemo ali izberemo datum od katerega naprej naj nam plačila razvrsti v drugo grupo. 
 • Plačila 2 grupa do - vpišemo ali izberemo datum do katerega naj nam plačila razvrsti v drugo grupo. 
 • Upoštevanje kompenzacij – če polje označimo s kljukico, nam bo program pri pripravi podatkov upošteval tudi pripravljene in potrjene kompenzacije, ki še niso knjižene. 
 • Bo zapadlo 1 v - zberejo se nezapadle postavke, ki zapadejo v vpisanem številu dni.  
 • Bo zapadlo 2 v - zberejo se nezapadle postavke, ki zapadejo v vpisanem številu dni.  
 • Bo zapadlo 3 v - zberejo se nezapadle postavke, ki zapadejo v vpisanem številu dni.  
 • Bo zapadlo 4 v - zberejo se nezapadle postavke, ki zapadejo v vpisanem številu dni.  
 • Denarna enota – program nam ponudi domačo denarno enoto 978, če želimo Hitri pregled izračunati in prikazati v drugi denarni enoti, tukaj vpišemo tujo denarno enoto (npr. 840), nato moramo še vpisati Šifro tečajne liste, Vrsto tečaja in Tečaj na datum. Tečajnica v Šifranti – Ostali Šifranti – Tečajne Liste mora bit obvezno izpolnjena za datum in denarno enoto za katero želimo preračunati. 
 • Šifra tečajne liste – iz šifranta izberemo šifro tečajne liste. 
 • Vrsta tečaja – izberemo med Nakupni, Srednji ali Prodajni. 
 • Tečaj na datum – vpišemo na kateri dan naj nam vzame tečaj za preračun podatkov hitrega pregleda.

Ko so vsi podatki izpolnjeni, lahko nastavitve potrdimo s klikom na Potrdi (Alt + P).

Pregled

Ko imamo urejene nastavitve in vnesene šifre zbirov, lahko pripravimo podatke za hitri pregled. Ob prvem vstopu v program je preglednica prazna.

 

Podatke za hitri pregled pripravimo s klikom na ikono Priprava.Odpre se okno z zbirom in datumskimi nastavitvami, ki jih lahko po potrebi spremenimo.

V pripravo lahko vključimo samo en zbir ali vse zbire. V prvem primeru vpišemo zbir v polje Šifra zbira. V drugem primeru pustimo polje Šifra zbira prazno.

Če so datumske nastavitve pravilne, potrdimo in pripravimo podatke.

Podatke lahko podrobno pregledamo s klikom na ikono Podrobno.


V tabeli Hitri pregled odprtih postavk - stranke se postavimo na vrstico in kliknemo na Podrobno. Prikazale se nam bodo podrobnosti izbrane stranke za datume določene na ikoni Priprava in za izbrani zbir (eden oz. vse). Odpre se nam Hitri pregled odprtih postavk - zbiri.
Če želimo pregledati podatke še bolj podrobno, označimo zapis in kliknemo ponovno na ikono Podrobno. Odpre se preglednica Hitri pregled odprtih postavk – konti. Sedaj pregledujemo postavko na nivoju kontov, ki smo jih vključili v označenem zbiru.


Če želimo pregledati podatke še bolj podrobno, označimo zapis in kliknemo ponovno na ikono Podrobno. Odpre se preglednica Hitri pregled odprtih postavk – postavke. Tukaj pregledujemo postavke, ki so knjižene na označenem kontu.


Če želimo na kontu pregledati samo odprte postavke, potem kliknemo na ikono Podrobno odprto. Odpre se preglednica Hitri pregled odprtih postavk – odprte postavke.Tukaj pregledujemo samo odprte postavke, ki so knjižene na označenem kontu.


Podatke hitrega pregleda lahko pregledujemo tudi v grafični obliki s klikom na ikono Rangiranje


Grafično obliko lahko pripravimo na vseh nivojih: stranke, zbirov, kontov ali postavk.

Odpre se okno z nastavitvami za rangiranje podatkov.

 • Vrsta odprtega zneskaizberemo kaj želimo pregledovati, znesek, ki je zapadel ali znesek, ki še ni zapadel v breme ali dobro. 
 • Stran odprtega zneska -  pregledujemo lahko zneske, ki so knjiženi v breme ali dobro.
 • Grafični pregled lahko omejimo z vnosom mejnega zneska, tako bodo prikazani samo podatni od mejnega zneska dalje. Omejimo ga lahko tudi s številom zapisov.
 • Podatke lahko rangiramo tudi po odprtem znesku, šifri zbira ali nazivu zbira.
 • Podatke lahko razvrstimo padajoče ali naraščajoče.

  Podatke lahko pregledamo na tri načine: z Grafičnim prikazom, v Tabeli ali s Predogledom.

Izpisi

Podatke iz tabele lahko izpišemo na ikoni . Program nam nudi dve vrsti izpisov.

Izpis Zbirno po strankahIzpis lahko omejimo po sledečih kriterijih:

 • Stranka od do – če želimo omejiti izpis samo na določene stranke, vnesemo omejitev, v nasprotnem primeru pustimo polja prazna.
 • Vrsta izpisaizberemo lahko med dvema različnima vrstama, Stranke ali Stranka in zbiriIzberemo lahko tudi ali želimo na izpisu le aktivne stranke, le neaktivne stranke ali oboje. 
 • Razvrščanje: podatke lahko razvrstimo po šifri stranke ali po nazivu stranke.
 • Naziv liste – izpis lahko poljubno poimenujemo. 

Na izpisu Zbirno po strankah so prikazani Promet v breme in Promet v dobro ter Saldo v breme in Saldo v dobro.

Izpis Zapadlo, NezapadloIzpis lahko omejimo po sledečih kriterijih: 

 • Stranka od .. doče želimo omejiti izpis samo za določene stranke, vnesemo omejitev, v nasprotnem primeru pustimo polja prazna. 
 • Prva gruča strank od .. do - če želimo omejiti izpis samo za določene gruče strank,  vnesemo omejitev, v nasprotnem primeru pustimo polja prazna. 
 • Druga gruča strank od .. do - če želimo omejiti izpis samo za določene gruče strank, vnesemo omejitev, v nasprotnem primeru pustimo polja prazna. 
 • Razvrščanje – razvrščamo lahko po: Šifri, Abecedi ali Odprtem znesku padajoče. 
 • Stran odprtega zneska – izbiramo med Breme in Dobro. 
 • Odgovorna osebaiz šifranta stikov stranke izberemo odgovorno osebo, ki se bo na izpisu.  
 • Naziv liste – izpis lahko poljubno poimenujemo. 
 • Samo terjatve obkljukamo, če želimo izpisati le terjatve. 
 • Aktivne  označimo, če želimo izpisati le aktivne stranke. 
 • Neaktivne  označimo, če želimo izpisati neaktivne stranke.

Na voljo imamo tri izpise: Odprte postavke zapadle in nezapadle, Odprte postavke – zbirno po strankah in Odprte postavke zapadle in nezapadle s plačili.Na izpisu Odprte postavke zapadle in nezapadle so prikazane posamezne postavke po strankah, ločeno postavke, ki so že zapadle in tiste ki še niso zapadle.

Na izpisu Odprte postavke – zbirno po strankah imamo v prvem stolpcu saldo. Sledi podatek o Zapadlem znesku in Nezapadlem znesku. Zapadli dolg je razporejen po zamudah. V zadnjih dveh stolpcih pa je prikazan skupen promet v Breme in Dobro na kontih iz šifre zbira, za katero smo pripravili podatke. Na izpisu Odprte postavke zapadle in nezapadle s plačili imamo v prvem stolpcu saldo. V prvi vrstici imamo podatek o Zapadlem znesku in Nezapadlem znesku ter Zapadli dolg je potem razporejen po zamudah. V zadnjih dveh stolpcih pa je prikazan skupen promet v Breme in Dobro na kontih iz šifre zbira, za katero smo pripravili podatke. V drugi vrstici pa imamo podatek o plačilih glede na datumske omejitve v prvi in drugi grupi, ki smo jih predhodno definirali pri pripravi hitrega pregleda. 


Analiza postavk

V preglednici Hitri pregled odprtih postavk – stranke lahko pregledujemo podatke preko OLAP analize, ki omogoča pregled postavk v OLAP kocki po naslednjih stanjih:

 • Saldo,
 • Promet,  
 • Zaprto stanje,  
 • Odprto stanje,  
 • Odprto stanje ne zapadlo, 
 • Odprto stanje zapadlo, 
 • Odprto stanje zapadlo po grupah.


V tem prispevku