WEB.API (Zgodovina različic)

Opis novosti

Verzija
 • Add/ModifyInvoice, Add/ModifyProformaInvoice, Add/ModifyOrder, Add/ModifyDispatchAdvice - dodajanje/spreminjanje plačnika deluje tudi, če je varnostno pooblastilo dodeljeno preko skupine operaterjev.
 • Get/Add/ModifyInvoice - na vseh treh metodah je dodan podatek o blagajniku <CashierID>.
 • GetItems - opravljene težave zaradi katerih se v odgovoru ni prikazovalo podatkov o tujih nazivih artikla (node ItemTitlesLanguage)
2022.13.002
 • Pripravljena nova metoda PO NAROČILA DOBAVITELJEM (Barkawi/GetPO).
 • Urejena struktura prikazane predloge XML zapisa posameznih metod. Zaradi dodelave je lahko pri spodnjem seznamu API metod prišlo do sprememb vhodne JSON strukture. Ob uporabi JSON zapisa pri klicih API metod, ki trenutno ni podprt s strani SAOP, je potrebno torej preveriti strukturo in jo po potrebi dopolniti skladno z novo.  
 • Seznam metod:
  • Document
  • Employee
  • Inventory
  • Invoice
  • Item
  • Journal
  • Order
  • PreReceipt
  • ProformaInvoice
  • ProjectWorkOrder
  • PurchaseOrder
  • Service
  • Stock
  • TechnologicalProcess
  • WorkOrder
  • WorkShopCalendar
 • GetOrder - v odgovor metode so dodane značke <ProformaInvoiceYear>, <ProformaInvoiceBook> in <ProformaInvoiceNumber>, ki označujejo leto, knjigo in številko predračuna s katerim je (sistemsko) povezano naročilo kupca.
 • ModifyProjectWorkOrderDetails - dopolnjena obstoječa metoda, ki sedaj preverja ali je vsota dejanskih količin po šifri artikla v sklopu "material-storitve" večja ali enaka nič (če je tako nastavljeno na knjigi delovnih nalogov).
 • Urejena težava vezana na vnos naziva lokacije, ki je vsebovala posebne znake.
 • GetWorkScheduling - izdelana nova metoda za pridobivanje podatkov o razporejenih delavcih po operacijah delovnih nalogov.
 • AddWorkScheduling - izdelana nova metoda za brisanje podatkov o razporejenih delavcih po operacijah delovnih nalogov.
 • DeleteWorkScheduling - izdelana nova metoda za brisanje podatkov o razporejenih delavcih po operacijah delovnih nalogov.
2022.12.001
 • PostalCode - Add, Get, Modify - Dodana značka <Region>, ki označuje podatek Regija v šifrantu pošt.
 • Location - Get - Dodana značka <Region>, ki vrača podatek iz šifre pošte na regiji, če je ta izpolnjen.
 • Pri uporabi metode ModifyProformaInvoice je omogočeno spreminjanje predračuna, tudi če je datum izven nastavitev knjižnega obdobja.
 • Na API-jih AddItems in ModifyItems v requestu umaknjena kontrola obveznosti elementa FastCode.
 • GetCO - izdelava nove namenske metode za pridobivanje podatkov o naročilih kupcev in servisnih nalogih za programsko opremo upravljanja oskrbovalne verige Barkawi.
2022.11.001
 • Get/Add/UpdateCustomets -  dodana dva nova podatka <AnalyticId> (šifra analitike) in <ParityCode>(šifra paritete).
 • Get/Add/ModifyOrder - dodani podatki o naslovniku naročila kupca.
 • MoveOrderToDispatchAdvice - dopolnitev metode, da podatke naslovnika prenese iz naročila kupca na odpremni nalog.
 • Get/Add/ModifyDispatchAdvice_v2 - dodani podatki o naslovniku odpremnega naloga.
 • PostDispatchAdviceToInvoice_v2 - dopolnitev metode, da podatke naslovnika prenese iz odpremnega naloga na račun.
 • GetWorkOrderBOM - med izbirne parametre metode je dodan parameter WorkOrderStatus (status delovnega naloga), ravno tako je podatek <WorkOrderStatus> dodan v odgovoru metode. 
 • GetForecastedStocks - izdelana nova metoda, ki za izbrani datum po ostalih izbirnih parametrih vrača podatek o razpoložljivi zalogi enega ali več artiklov.
 • Uvedba varnostnega sistema za vklop/izklop posamezne API metode - Vse API metode, ki so migrirane iz delphi na C# omogočajo oba varnostna sistema: generalni vklop  z možnostjo prepovedi posamezne metode in generalni izklop z možnostjo vklopa posamezne metode. API metode, ki še niso migrirane na C# pa omogočajo le sistem generalnega vklopa z možnostjo prepovedi posamezne metode. Podjetja, ki imajo v uporabi tudi nemigirane API metode, lahko torej varnostni sistem uporabljajo le na način generalnega vklopa (kar je privzeta nastavitev) z možnostjo izklopa posamezne metode.
2022.09.001
 • GetStProductionOperations – v odgovor metode dodan nov podatek <AutomaticWOCalculation>.
 • GetTechnologicalProcess – v odgovor metode dodan nov podatek <AutomaticWOCalculation>.
 • Get/ModifyWorkOrderTehnologicalOperations – v odgovor metode dodan nov podatek <AutomaticWOCalculation>.
 • Add/ModifyDispatchAdvice(V2) – dodana validacija na varnostni sistem »PRODAJA – spreminjanje plačnika prepovedano«, kar v skladu z nastavljenim varnostnim sistemom na odpremnem nalogu omogoča tudi vpis/spremembo plačnika, ki je drugače določen na stranki naročniku.
 • Add/ModifyDispatchAdvice(V2) – v primeru, da je v glavi odpremnega naloga vpisano skladišče, ki je pod kontrolo WMS, se za vrstice z artikli za katere se vodi zaloga po serijah (ali izvaja samo sledljivost na izhodu) več ne preverja ali je serija vpisana (torej lahko se vpiše vrstica tudi brez serije). 
 • Add/ModifyWorkOrder – odstranjena validacija, da mora biti <WorkOrderLatestEndDate> datumsko kasnejši od <WorkOrderEndDate>.
 • GetOrderStatus – dodatna časovna optimizacija izvajanja metode. Popravljeno iskanje zadetkov po parametru RecordDtModifiedFrom (sedaj se zadetke išče po datumu spremembe in ne več po datumu vnosa dokumenta).
 • odpravljene težave, ko je metoda AddDocument napačno javljala napako validacije 'Varnostna pooblastila onemogočajo dostavo/pripenjanje dokumenta!'
 • dodana nova metoda PostInvoiceLock, ki omogoča zaklepanje/odklepanje računa
 • Get/Add/UpdateCustomer - Dodane značke <AlertMessage>, <AlertMinimalAmount>, <BlockingUpMessage>, <BlockingUpAmount>, <AlertNumberOfDays>, <BlockingUpNumberOfDays>, <SIDReporting> in <SIDLimitAmount>, za urejanje podatkov o opombah in blokiranju stranke ter urejanje podatkov vezanih na SID poročanje.
 • dodana nova metoda ModifyCustomerContactsType, ki omogoča zamenjavo šifre stika za posamezni obstoječi stik.
2022.08.001
 • MoveOrderToDispatchAdvice – odstranjene določene validacije, ki so (neupravičeno) preprečevale premik naročila v odpremo (artikli storitve ter artikli z naročeno količino večje od zaloge – v odvisnosti od posameznih nastavitev na knjigi naročil).
2022.07.002
 • GetOrderStatusčasovna optimizacija metode.
 • Get/Add/ModifyWorkOrderdodan nov podatek <WorkOrderLatestEndDate> (najkasnejši rok izdelave).
 • Get/Add/UpdateEmployeeBonus - dodani novi podatki: <PayrollBaseID>, <CarRegNumber>, <VINNumber>, <PurchasingValue>, <StartUsageDate>, <EmployeerProvidesFuel>, <LessThan500km> in <EV>
 • Get/Add/UpdateEmployeeLeave - nova metoda za delo s podatki o dopustu.
2022.07.001
 • GetCustomerItemGroupDiscountsComercialtermsException – v metodi dodan nov parameter klicanja <CustomerID> (šifra stranke). Ravno tako je v odgovor metode dodana značka <CustomerID>.
 • ModifyWTR – dopolnitev delovanja metode; v kolikor šifra delovne postaja za vrstico dela v XML ni podana se dodeli iz operacije delovnega naloga, drugače iz XMLa.
 • GetWorkOrderBOM – odpravljene težave delovanja metode (pojavljale so se v primeru milijonskih količin sestavin).
 • GetOrderStatus – med klicne parametre metode je dodan parameter WorkOrderID (številka delovnega naloga), enak podatek se pojavi tudi v odgovoru metode.
 • MoveOrderToDispatchAdvice – metoda je dopolnjena z dodatnimi validacijami, da se obnaša enako, kot prenos naročila kupca v odpremni nalog znotraj iCentra.
 • PrintDeliveryNoteToPdf – na metodo dodane validacije nad obstojem odpremnega naloga in obstojem obrazca dobavnice.
 • Get/Add/ModifyPurchaseOrder – v vse tri metode so dodani podatki <OrderReferenceDate>, <OrderReferenceID>, <OrderTypeID> ter <ExchangeRateDate>
 • PostDispatchAdviceToInvoice(v2) – dodana nova verzija metode. Metoda ob uspešni izvedbi sporoči tudi številko računa (leto, knjiga, številka).
 • PostDispatchAdviceClose - nova metoda, ki zapre odpremni nalog
 • PostPreReciept - odpravljene težave pri knjiženju vrstic predprejema z negativno količino
 • AddJournal - Urejeno je brisanje presledkov na začetku in koncu zapisa v podatku "šifra konta" - <Account>.
2022.06.001
 • AddInvoice - popravljena json struktura vpisa podatkov metode. Struktura je vrnjena taka, kot je bila pred verzijo 2022.05.001.
V SAOPu zagotavljamo nespremenjeno delovanje API metod samo v primeru uporabe XML formata, za json format tega zagotovila ne dajemo!
2022.05.003
 • PostProformaInvoiceLock - nova metoda, ki omogoča zaklepanje / odklepanje predračuna.
 • PostOrderClose - nova metoda, ki omogoča zapiranje naročila kupca.
 • ModifyOrder – na metodi dodana validacija na obstoj (aktivnost) šifre artikla <ItemID> vrstice naročila. V kolikor šifra artikla ne obstaja ali ni aktivna se metoda ne izvede.
 • GetOrderStatus – optimizacija hitrosti vračanja podatkov.
 • AddProformaInvoice – urejeno upoštevanje jezikovnega področja, če je vpisano na vhodnem XMLu.
 • ModifyOrder – omogočeno spreminjanje naročila kupca tudi v primeru, da ta vsebuje stornirane vrstice.
 • VATRates - Urejeno filtiranje zapisov po času vnosa / urejanja zapisa
2022.05.001
 • odpravljene težave, ki so v nekaterih primerih v primeru sočanega klica API metode vračale napačne rezultate
2022.04.004
 • GetRentalCalculation - Dodana nova get metoda za pridobivanje podatkov o obračunih najema.
 • PostServiceOrderToMSP - Dodana nova post metoda namenjena proženju knjiženja podatkov iz servisnega naloga v izdajo v materialnem poslovanju. Metoda se kliče za vsak servisni nalog posebej (letoNaloga, SifraKnjigeNaloga, StevilkaServisa). Pravila pri knjiženju so enaka kot pri ročni obdelavi.
 • ModifyReceivingAdvice - Na metodi smo odstranili validacijo na status zaključeno naročila dobavitelja, kar omogoča spremembo vrstic prevzema, ki se nanašajo na vrstico naročila, ki je zaključen.
 • PrintProformaInvoiceToPdf - Izdelana nova metoda preko katere lahko izdamo predračun.
 • PrintInvoiceToPdf - Na obstoječi metodi dodane validacije.
 • Add/Update/PatchCustomer - Na metodah Add/Update/Patch dodan podatek <InvoicingMethod> (način fakturiranja)
 • IncomingInvoice – dodani znački NetDueDate in DiscountPercentage, za vnos podatkov Neto rok plačila in Procent skonta. Podatki se tudi predlagajo enako kot pri ročnem vnosu prejetega računa.
 • Customer/OpenAccounts – Dodani filtri za prenos samo odprtih zneskov in omejevanje števila dni zamude: OpenAmountPayable, OpenAmountReceivable, NumberOfDaysDelayedInPayment
2022.04.001
V tem prispevku