Vnos plana po kontih

Plan vnesemo po kontih, na letni ravni, neodvisno od šifre izkaza. V DK / Šifranti / Šifranti DK / Izkazi kliknemo na Plan po kontih.

Odpre se spodnje okno.

 

Podatke vnašamo preko gumba Vnesi zapis ali pa Kopiramo plan prejšnjega leta .   


Ročni vnos plana po kontih 

Vnesemo nov zapis in izpolnimo podatke v spodnjem oknu.

 • Obdobje – letni plan vnesemo obvezno v obdobje 00. 
 • Konto – izberemo ali vpišemo konto iz šifranta kontov. Vnašamo lahko samo šifro aktivnega konta (Stran knjiženja v šifrantu kontoa ni »se ne knjiži«).
 • Stranka, SM, SN, Referent, Nalog, AN1, AN2, AN3 – polja so na voljo za vnos, če je konto označen kot stroškovni in zahteva vnos določene analitike.
 • Ni delitve – če polje označimo s kljukico, postavke ne bomo delili.
 • Ključ delitve – ponudi se iz polja nad preglednico. Izberemo lahko poljubni ključ ali polje pustimo prazno. V tem primeru se bo letni plan, pri delitvi plana, razporedil na dvanajstine po mesecih.
 • Obdobje od .. do – vpišemo obdobja, za katera želimo deliti plan (npr. od 01 do 12).
 • Znesek – vnos zneska letnega plana.
 • Stran B/D – Izberemo stran planiranega zneska Breme ali Dobro.
 • Opomba – poljuben, neobvezen vnos.

Vnos ključa za delitev plana

Letni plan lahko razdelimo na 12 mesecev na podlagi predhodno vnesenega ključa. Ključe za delitev vnesemo v DK / Šifranti / Šifranti DK / Ključi

Kliknemo na Vnesi zapis in odpre se spodnje okno.

 • Šifra – vpišemo šifro ključa. 
 • Naziv – vpišemo poljuben naziv ključa.

Zavihek Splošno:

 • Oznaka analitike – izberemo Obdobja (to pomeni da bomo ta ključ uporabljali za delitev plana v izkazih po obdobjih).
 • Konto – polje lahko pustimo prazno, ker bomo konte določali v planu po kontih.
 • Opomba – vpišemo lahko poljubno opombo.

Zavihek Vrednosti:

 • Šifra analitike – vpišemo šifro, ki predstavlja obdobje, npr. 01, 02,…
 • Podatek za izračun – vpišemo podatek za izračun. Vrednost le–tega je lahko procent ali število enot, iz katerih program preračuna procent. Vrednos se bo delila po tem procentu.

Po vnosu vseh ključev lahko nadaljujemo z izračunom v Šifrantu izkazov

Delitev plana po kontih

Po zaključenem vnosu letnega plana po kontih lahko plan razdelimo s klikom na Delitev plana.

Letni plan se razdeli po mesecih:

 1. po ključu, v primeru, da je bil ob vnosu plana vnesen ključ delitve plana od 1 do 12 po deležih oz. procentih;
 2. po dvanajstinah, v primeru, da ob vnosu plana nismo vnesli ključa delitve.

Znesek plana vnesen v obdobju 00 se z delitvijo stornira. V preglednici se pripravijo zapisi po mesecih. 


Kopiranje plana

Plan kopiramo s klikom na gumb Kopiraj plan. Povemo, iz katerega leta, v katero kopiramo ter kaj bomo kopirali.


Uvoz plana po kontih iz Excela 

Plan po kontih lahko uredimo v Excelu in ga uvozimo v program. Plan je lahko urejen na nivoju obdobja 00 in ga po uvozu razdelimo po obdobjih glede na ključ ali na dvanajstine, kot opisano na predhodnih straneh teh navodil. Lahko pa ga po obdobjih razdelimo že v Excelu. 

V tabeli Plan po kontih na ikoni Uvoz podatkov izberemo Uvoz plana po kontih iz datoteke

Excelovo datoteko s planom najlažje pripravimo tako, da najprej v iCenter v Plan po kontih vnesemo nekaj testnih vrstic z različnimi nastavitvami in testni plan (ki ga bomo kasneje pobrisali) izvozimo v Excel (desni klik na tabeli – izbira Izvoz v Excel). Na tak način dobimo vzorčni Excel, ki nam bo v pomoč pri pripravi ostalih postavk plana po kontih. V nadaljevanju je razlaga posameznih lastnosti polj plana po kontih v Excelu.

 • Leto plana – v stolpec vpišemo leto plana. Lastnost Excelovega stolpca naj bo »besedilo«.
 • Konto – vpišemo konto, na katerega se plan nanaša. Pazimo na vodeče nule (lastnost Excelovega stolpca naj bo »besedilo«.). Plan vnesemo samo za šifre aktivnih kontov (stran knjiženja v šifrantu kontov ni »N«).
 • Naziv konta – ni potrebno vnesti, saj bo program prepoznal konto iz šifre.
 • Ni delitve – če polje označimo s kljukico, postavke ne bomo delili. Torej v Excel vnesemo vrednost true = postavka se ne deli, ali false = postavka se deli.
 • Obdobje – letni plan vnesemo obvezno v obdobje 00. V kolikor že v Excelu delimo postavke, jih vnašamo v obdobja 01, 02,…. Pri pripravi plana pazimo, da so šifre obdobij dvomestne.
 • Stranka, SM, SN, Referent, Nalog, AN1, AN2, AN3 – polja po potrebi izpolnimo. Polja z analitikami izpolnimo glede na nastavitev posameznih kontov. 
 • Ključ delitve – vpišemo poljubni ključ. Ključ mora biti vnesen v šifrantu ključev. Polje lahko pustimo prazno. V kolikor pustimo polje prazno se bo letni plan, pri delitvi plana, razporedil po mesecih na dvanajstine.
 • Obdobje od..do – vpišemo obdobja, za katerega želimo deliti plan (npr. od 01 do 12)
 • Znesek – vnos zneska letnega plana.
 • Stran B/D – Vpišemo »B« v kolikor planiramo postavko Breme (npr. stroški) ali »D« v kolikor postavko planiramo v Dobro (npr. prihodki).
 • Opomba – poljuben, neobvezen vnos.

Ko je datoteka za uvoz urejena, pripravimo specifikacijo za uvoz. V planu po kontih na gumb Uvoz plana po kontih se odpre okno, kjer najprej v polju Datoteka izberemo Excelovo datoteko, ki smo jo pripravili.

Nato kliknemo na gumb Dodajanje specifikacije. V Čarovnika za uvoz podatkov izberemo vrsto datoteke, iz katere bomo uvažali podatke. V našem primeru je to Excel.

S klikom na gumb Naprej se nam odpre okno čarovnika, kjer povežemo polja iz seznama z ustreznim stolpcem plana. To določimo tako, da v levem delu okna kliknemo na polje, da se obarva modro in nato v desnem delu okna kliknemo na stolpec, ki vsebuje ta podatek, tako, da se stolpec obarva modro.

Priporočamo, da se v Excelu zagotovijo vsi podatki, ki bi jih sicer ročno vnašali pri vnosu postavke plana, ker naknadnega masovnega popravljanja postavk ni. V kolikor postavka nima vseh potrebnih podatkov, je potrebno vsako posamično vrstico plana v programu urediti. 

V kolikor imamo v prvi vrstici Excelove tabele nazive stolpcev, lahko določimo, da se prva vrstica ne uvaža. To naredimo tako, da v polje Preskoči vpišemo 1.

Ko smo polja iz Excela povezali s polji v programu, kliknemo Naprej. Korake, ki sledijo, potrdimo s klikom na gumb Izvedi, do zadnjega koraka, kjer je potrebno specifikacijo poimenovati.

V oknu za uvoz izberemo Specifikacijo in kliknemo Uvozi.

Odpre se okno čarovnika za uvoz podatkov, kjer kliknemo Izvedi. V spodnjem delu okna vidimo koliko novih kontov se bo uvozilo v plan. Preveriti moramo stolpec Opis napake, kjer se bodo izpisale morebitne napake uvoza.

Vrstice z napakami se obarvajo rdeče in jih program ne bo uvozil. Če želimo tudi te vrstice uvoziti, moramo najprej odpraviti vzrok napake v excelovi tabeli in tabelo ponovno uvozimo. Ob kliku na gumb Potrdi se bodo v plan uvozile tiste vrstice, ki imajo v stolpcu 'OK' vpisano kljukico. 


Analiza in izpis plana po kontih

Plan po kontih lahko pregledujemo v OLAP analizi ali pa ga izpišemo.

S klikom na kocko se odpre okno analize.

Plan izpišemo s klikom na tiskalnik, v obliki Kumulativne bruto bilance ali Bruto bilance s prometom

V tem prispevku