Verzija 2021.06.001 (26. 4. 2021)

Kadrovska evidenca

 • Pripravljen pripomoček za pripravo novega zapisa spremembe (zgodovine) za izbrane zaposlene.
 • Urejeno je beleženje podatkov o vnašalcu in popravljalcu na skrajšani formi za vnos družinskih članov. 
 • Analiza delovnih mest za JS 
  • Podatek org. enota se pravilno črpa iz razporeditve po delovnih mestih

Obračun plač zaposlenim

 • Šifrant vrste obračuna
  • Dodana razloga zadržanosti 15 - Bolezen 45. člen in 16 - Sobivanje z otrokom.
  • Dodatna nastavitev, ki izbrane vrste obračuna izloči iz izračuna razlike do minimalne osnove za prispevke (uporabno za porodniška in očetovska nadomestila) 
  • Urejeno zaporedje polj na formi kontiranja vrst obračuna
 • Obračun
  • Prispevek za poklicno zavarovanje (Šifra REK 801) se obračuna samo pri obračunu plače in ne pri ostalih vrstah obračuna
 • Obračunski list
  • Dopolnjen prikaz ključnih podatkov v grafični obliki na obračunskem listu za gospodarstvo.
 • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
  • Urejeno shranjevanje osnovne plače zaposlenih v primeru razporeditve na več delovnih mest.
 • Posredni vnos
  • Odpravljena težava na izpisu zbirnika pri uvozu negativnih vrednosti s čarovnikom
 • Analiza obračunanih prispevkov
  • Dodana dimenzija Invalid nad kvoto
 • e-NDM
  • Urejen izračun podatka povprečna mesečna obveznost v primeru zaposlitve za krajši delovni čas in fiksnega obračuna.
 • Evidenca prisotnosti
  • Pri prenosu v pripravo obračuna se tabela prisotnosti po dnevih briše in obnovi glede na nastavitve prenosa

Drugi osebni prejemki

 • Prenovljena forma za vnos izplačila.
 • Pri uvozu pogodb s čarovnikom se na pogodbo zapiše prvi aktiven TRR

Registracija prisotnosti

 • Urejeno je zaključevanje obračuna ur
  • Ko se izvede prenos v EP, se avtomatsko prenesejo vsi zapisi; nezaključeni zapisi se avtomatsko zaključijo in prenesejo.
  • Zaključijo se samo prikazani zapisi.
  • Ob zaključku obračuna ur ali ob zaključku obračuna in prenosu v EP se zabeleži datum ter kdo je zaključil. 
  • Ko obstaja datum zaključka ali ko obstajata datuma zaključka in datum prenosa v EP, je onemogočeno Dodajanje, Popravljanje in Brisanje zapisa.
  • Gumb "Odkleni vse prikazane" je onemogočen v primeru, ko imajo vsi zapisi v preglednici prikazanih zaposlenih zapisan datum prenosa v EP. Dostop do gumba ima Administrator. Onemogočeni sta tudi izbiri "Zaključi obračun ur zaposlenega" ter "Odkleni obračun ur zaposlenega" na posameznem zaposlenem. 
  • Gumb "Odkleni vse prikazane" je omogočen v primeru, ko v preglednici obstaja zapis, ki nima zapisanega datuma prenosa v EP. Prav tako pa je na tem zapisu omogočena izbira "Odkleni obračun ur zaposlenega".
 • V preglednici zaposlenih v registraciji časa se ob dvokliku na zaposlenem prikažejo podatki o dopustu in koriščenju ur, ki so še na razpolago. Stolpci, povezani z dopusti, so ostranjeni iz preglednice.
 • V preglednici dogodki zaposlenega je dodan stolpec tekoči saldo, ki računa kumulativni saldo od prvega dne meseca do posameznega dne.

Ura za registracijo prisotnosti

 • V nastavitvah je dodana kontrola »Upoštevaj zadnjih nekaj ur«, s katero se prepreči napaka, v primeru, da se zaposleni ne prijavi ob prihodu ali odhodu. Dodana kontrola je omogočena v primeru, da je izbrana kontrola »Upoštevaj pretekli dan«.

Obračun storitev

 • Šifranti - Šifranti vrtci – Pregled zgodovine otrok; v pregled zgodovine otrok je dodan podatek Status programa
 • Evidentiranje obrokov – Neposreden vnos; prikaz otrok v pravi skupini, kjer je nastavitev programa Nastavitve – Evidentiranje programa – z evidenco sprememb
 • Omogočena je priprava trajnih nalogov iz prevzetega računa, tako da samo označimo na uporabniku, če uporablja več TRRjev, kateri je privzet

Osnovna sredstva

Dodana možnost spremembe analitike ob enkratnem vnosu več kosov enakih osnovnih sredstev iz programa Prejeti računi (novi) preko gumba Zapis v OSD. Po shranitvi modula za vnos osnovnih sredstev na Potrdi se odpre dodatno okno, kjer je omogočeno v preglednici spremeniti šifro analitik (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent, delovni nalog, Analitika1,2,3). V primeru, da se klic modula vrši iz novih prejetih računov, se spremenjena analitika vpiše tudi na pozicije prejetega računa glede na nastavitve konta iz pozicije računa oziroma iz vpisanega osnovnega sredstva.

Artikli

 • Odpravljena napaka pri dodajanju novih artiklov preko čarovnika za uvoz podatkov, ki se je pojavljala na vrsticah predračunov in računov, naročil kupcev, odpremnih nalogov, naročil dobaviteljem, prevzemanjih od dobaviteljev ter delovnih nalogih programa DN.
 • Na zavihek zaloge je bila dodana nova lastnost "Brez odvisnih stroškov", ki pomeni, da se na predprejemih odvisni stroški ne prištevajo k nabavni ceni artikla.

Programski vmesnik API

 • pri računih fakturiranja smo dodali nove metode
  • GetOpenPrepaymentInvoices, ki vrne prikaz odprtih avansnih računov za izbrano stranko in denarno enoto
  • ApplyPrepaymentInvoices, ki koristi odprte zneske iz avansih računov na računih za blago / storitve
  • GetOpenAdvancePayments, ki vrne prikaz odprtih predplačil za izbrano stranko
  • AddInvoiceAdvancedPayment, ki koristi odprta predplačila na računu
  • DeleteInvoiceAdvancePayment, ki odstrani koriščeno predplačili iz računa
 • Izdelana nova API metoda ModifyWorkOrderTechnologicalOperaions, ki omogoča, da zunanji sistemi spreminjajo podatke na tehnoloških operacijah delovnih nalogov programa VRP.

Fakturiranje

 • Na vnosnem oknu računa je izboljšana uporabniška izkušnja:
  • V primeru, da obstajajo odprti avansi za stranko plačnika, se napis na gumbu obarva zeleno.
  • V primeru, da obstajajo predplačila za stranko plačnika, se napis na gumbu obarva zeleno.
  • Na računu je enostavno vidno koriščeno predplačilo. Besedilo na gumbu Predplačila se prikaže krepko (Bold).
  • Na računu je enostavno vidno ali ima račun obroke. Besedilo na gumbu Obroki se prikaže krepko (Bold).
 • Izločeni so starejši vzorci izpisov računov in predračunov.
 • Na vzorčnih izpisih so prikazani podatki o predplačilih, ko ti obstajajo.
 • Predplačila se upoštevajo tudi pri eRačunih UBL za HR in RS.
 • Po novem se Rabat v znesku za tip Maloprodaja upošteva z DDV.
 • Pri izstavitvi računa / predračuna PDF po e-pošti smo omogočili dodajanje prilog iz pripetega fascikla
 • Pri izstavitvi računa / predračuna v obliki eRačuna se ne kontrolira več davčne številke, matične številke in TRR za prejemnika računa
 • Odpravljena težava pri knjiženju v DDVc za primere, ko obstaja licenca tudi za DDVn in ni še dosežen datum prehoda na DDVn.
 • Odpravljena težava pri knjiženju v blagajniško poslovanje (BP) v primeru, ko račun ni bil označen kot gotovinski.
 • Knjiženje v BP je omogočeno samo za knjige računov, ki se davčno potrjujejo.

Plačilni promet

 • Priprava plačilnih nalogov:
  • dopolnjeno je predlaganje Kode namena: če je izvor naloga PRAC, se Koda namena ob spremembi TRR na editiranju naloga ne spremeni. Če izvor naloga ni PRAC, se Koda namena ob spremembi TRR spremeni. Enako velja za vnos novega naloga. 
  • dopolnjeno je predlaganje sklica iz izbranega računa stranke. Če se na vnosu naloga spremeni TRR, se spremeni tudi sklic.
  • Priprava seznama plačilnih nalogov: odpravljena je težava pri pripravi seznama za primer filtra na eno stranko.
  • popravljena je priprava XML datoteke za čezmejna plačila (VP70): v primeru čezmejnega plačila in denarne enote EUR se za tag Vrste provizije vpiše SHAR; za sklop tagov "Instrument" se vpiše 1 - Plačila in kreditna pisma.
  • Odpravljena je težava pri zamenjavi računa zaposlenega na editiranju naloga, če ima zaposleni dva računa in enak naziv računa. 
  • Odpravljena je težava pri brisanju nalogov na gumbu Brisanje nalogov, če ni PRAC in brisanje v primeru, če je izvor naloga DK. 

Dobavitelji in kupci

 • Kupci – naročila kupcev; vrstici naročila kupca, ki je bila prenesena v delovne naloge, se več ne more spremeniti šifre (direktni vnos, F2, F8).
 • Dodan je prikaz Količine pakiranja 2. Podatek se prikazuje zraven Količine pakiranja.
 • Po novem se Rabat v znesku za tip Maloprodaja upošteva z DDV.
 • Odpravljene težave pri predlaganju skladišča stranke na naročilih kupcev in odpremnih nalogih.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Zaposleni
  • V primeru, da zaposleni nima vnesenega gesla (geslo za zajem podatkov na delovnem mestu), se kontrola nad unikatnostjo ne izvaja več.
 • Knjiženje – delovni nalogi; v primeru, kadar je delovni nalog prenesen v kontrolne naloge prevzema procesa ali medfazne kontrole, je sprememba tehnologije (tehnološki postopek, tehnološka sestavnica) delovnega naloga onemogočena. V primeru vklopa varnostnega sistema »VRP - DELOVNI NALOGI, spreminjanje tehnologije nalogom prenesenim v QM – prepovedano«, se operaterju (skupini operaterjev) sprememba tehnologije vseeno omogoči.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na zavihku »Dokumenti« je dodana nova pasica »Pokalkulacija«. Kadar se za delovni nalog izpiše pokalkulacija (pogoj je izpis pokalkulacija samo za en delovni nalog), potem se izpis avtomatsko pripne na omenjeno pasico v delovnem nalogu.
 • Šifranti – materialno-tehnološka sestavnica; pri klicanju tehnološkega postopka »iz artikla« v primeru, da zanj že obstaja sestavnica, se po obvestilu, da sestavnica že obstaja, ne izbrišejo podatki operacij / sestavin na že izdelani sestavnici.
 • Izpisi – Kalkulacija po standardni kosovnici; urejeno prikazovanje podatka »nepopolna kalkulacija« na izpisu v preglednico.

Obvladovanje kakovosti

 • Kontrola – prevzem procesa in medfazna kontrola; podatki o tehnoloških operacijah kontrolnega naloga se ne pridobivajo več iz šifranta tehnoloških postopkov, temveč iz operacij delovnega naloga. Ročni vnos kontrolnega naloga je onemogočen (nastati mora izključno s kreiranjem iz delovnega naloga).

Delovni nalogi

 • Knjiženje – delovni nalogi; na zavihku »Material in storitve« se vrstice z artikli, katerim se ne vodi zaloga, ne barvajo več rdeče.
 • API metode:
  • Odpravljene težave pri vpisovanju vrstic »material in storitve« preko API metode ModifyProjectWorkOrderDetails, ko se vpisanim vrsticam ni dodeljevala lastna cena.
  • Odpravljene težave pri knjiženju delovnega naloga v izdajo preko metode ProcessingProjectWorkOrder, ko se je izdaja sicer izdelala, ni pa bila zabeležena na posamezni vrstici »material in storitve«.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Na vrsticah predprejemov lahko sedaj s kljukico "Brez razdeljenih odvisnih stroškov" povemo, da se vneseni odvisni stroški ne prištevajo k nabavni ceni vrstice.
 • Na nastavitvah programa se pri prvem vnosu v polje pavšalni DDV sedaj predlaga odstotek iz šifranta stopenj DDV.
 • Predprejemi so sedaj vklopljeni pri vseh uporabnikih in jih ni mogoče izklopiti.
 • Odpravljena je bila težava pri knjiženju predprejema v prejem v primeru hkratnega dobitnega deleža in odvisnih stroškov.
 • Odpravljena je bila težava pri knjiženju predprejema v prejem v primeru vpisanega odvisnega stroška z zneskom 0.
 • Odpravljena je bila težava pri dodajanju inventure v naslednjem knjižnem letu preko API-ja.

Kuhinja

 • Odpravljena je bila težava z vsebino polja Dokument pri knjiženju porabe. Sedaj se v polje dokument zapiše še šifra obroka.

Intrastat

 • V poročilo pridobitev se prištevajo tudi zapisi iz MSP, kjer je označena vrsta posla "21 - Vračilo blaga".
 • V poročilo dobav se prištevajo tudi zapisi iz FAK, kjer je označena vrsta posla "21 - Vračilo blaga".

 

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje: V kolikor vnašamo podatke za devizne konte, se šifra denarne enote predlaga iz nastavitve šifre stranke, ki jo vpisujemo.
 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje: Ob knjiženju zapisov v modul DDV preko posrednega knjiženja urejena povezava med zapisi davka in knjižbami davka.
 • Dnevne obdelave - Opominjanje: Pri pripravi opominov dodana možnost poljubnega poimenovanja predpone priponke. Namesto "Opomin" lahko sedaj sami v nastavitvah dvostavnega modula na zavihku Opominjanja določimo predpono imena priponke.
 • Šifranti - Šifranti DK - Konti: V pregledu kontnega plana desno zgoraj dodana možnost pregledovanja kontnih planov za pretekla obračunska leta.
 • Šifranti - Šifranti DK - Temeljnice: Umaknjena vidnost sistemskega polja ponovljiva temeljnica, da ne moti uporabnikov, saj polje ni bilo nastavljivo.
 • Izpisi in pregledi - Poročila - Poročilo KRD za BS: Urejen izračun novega salda. Dodan podatek o zapadlosti in ustrezno prilagojeno polnjenje podatkov v datoteko XML.
 • Pripomočki - Zamenjava Kontov: Dodano avtomatsko predlaganje številke šifranta za stare konte.
V tem prispevku