Verzija 2021.08.001 (4. 6. 2021)

Kadrovska evidenca

 • Zgodovina zaposlenih
  • Omogočen vnos več aktivnih sprememb za različne mesece.
  • Omogočen vnos aktivne spremembe za mesec, za kateri že obstaja prenesena sprememba.
  • Urejeno osveževanje podatkov aktivnih sprememb na podlagi neposredne spremembe v šifrantu zaposlenih.
 • Omogočen vpogled v podatkovne sete med urejanjem MS Word vzorcev.

Obračun plač zaposlenim

 • Omogočeno določanje števila decimalnih mest za prikaz podatka urna osnova limit na individualnem zahtevku za refundacijo nadomestil.
 • Pri potrjevanju odsotnosti je urejen prikaz koriščenja ur, v obliki HH:MM.
 • Odpravljena težava pri izračunu prispevkov na plače za invalida nad kvoto - nastavitev DODATNE_NASTAVITVE_DM
 • Predlaganje zneska regresa po novem upošteva pretekle zaposlitve v tekočem letu.
 • Odpravljena napaka pri izračunu osnove za prispevke za zaposlenega, ki ima v obračunu nadure, ki ne gredo v font (npr. 30 % dodatek za naduro).
 • eNDM
  • Urejena izbira vrste priloge 744 - Potrdilo o sobivanju.

Registracija prisotnosti

 • Urejen je prikaz koriščenja ur, v obliki HH:MM, ki se nahaja v preglednici zaposlenih ob dvokliku na zaposlenega.

Ura za registracijo prisotnosti

 • Na zavihku Odsotnosti je urejen je prikaz koriščenja ur, v obliki HH:MM.

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave - Pregled knjiženja - Izpis temeljnice: Urejeno prikazovanje glave na izpisu iz nastavitev za pripadajočega uporabnika.

Davek na dodano vrednost - N

Omogočen vpogled v šifrant stopenj DDV:

 • Urejena je tudi možnost vnosa stopenj DDV za tuje države, z izjemo Hrvaške in Srbije,
 • Brisanje ročno dodanih stopenj DDV,
 • Vpogled in filtriranje na preglednici stopenj DDV.

Artikli

 • Preglednica artiklov – gumb »Pripadnost« je aktiven tudi, če uporabnik nima licence za program VRP (večnivojski razpis proizvodnje).
 • F7 – napoved zaloge; urejena najmanjša širina okna.
 • Skupine artiklov – v kolikor je na skupini vklopljena opcija »pavšalni DDV« se na skupino lahko dodelijo le stranke, ki so »pavšalisti«.
 • Odpravljena težava pri kontroli odstotka prodajne cene pri uvozu preko čarovnika.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Na predprejemih je dodan uvoz vrstic predprejema iz eDobavnice v eSlog 2.0 formatu.
 • Šifranti – artikli - tip skladišča; na vnosni formi je dodan podatek o maksimalni zalogi.

Fakturiranje

 • Dodane nove Oznake DDV za poročanje VEM po 1. 7. 2021.
 • eRačun v eSlog 2.0 formatu smo dopolnili z:
  • GLN lokacijami prodajalca, kupca in dostavnega mesta in omogočili vpis zapis datuma pri vseh referenčnih dokumentih (dosedaj je bil možen samo pri referenci na predhodnji račun)
  • veznimi podatki na vrsticah računa:
   • Številka in datum naročila na povezani vrstici
   • Številka in datum dobavnice na povezani vrstici
   • GLN dostavnega mesta iz glave dobavnice na povezani vrstici. Izpolnjuje se samo v primeru, da ima lokacija GLN izpolnjen.
   • Kupčeva šifra artikla
 • Odpravljena težava pri označbi računov, pri knjiženju v DDVn kot popravek, v primeru masovne obdelave.

Dobavitelji in kupci

 • Dodane nove Oznake DDV za poročanje VEM po 1. 7. 2021. 
 • Dopolnjen prenos pri pripravi zbirnih računov, z ustreznim upoštevanjem razvrščanja vseh ključnih podatkov za združevanje.

Plačilni promet

 • Priprava plačilnih nalogov: 
  • V tagu <PmtInfId> ni bil dovolj unikaten zapis za posamezne plačilne naloge, dodati je bilo potrebno še zaporedno številko naloga.
  • Odprava pomankljivosti pri vpisu zneska predloga: Če ima plačilni nalog delni znesek rezerviran za plačilo s kompenzacijo, se pri potrditvi na gumb "Potrdi vse" znesek predloga ni zmanjšal za znesek kompenzacije, ampak se je vpisal osnovni znesek za plačilo. 
  • Odprava pomankljivosti pri editiranju plačilnega naloga: Če je v polju Datum predložitve vpisan tekst namesto datuma.
  • Dopolnitev priprave XML v primeru banke nalogodajalca - Deželna banka Slovenije (oznaka 19).
  • Dopolnitev priprave XML datoteke za množična plačila: BIC koda prejemnika se vpiše ustrezna glede na banko prejemnika. 

 

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Delovni nalogi – izpis pokalkulacije delovnega naloga se na nalog »pripne« tudi, če je le-ta zaključen.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; pohitritev priprave izpisa.
 • Varnostni sistem – razširjene omejitve obstoječega varnostnega sistema za spreminjanje serij delovnega naloga.

Delovni nalogi

 • Knjiženje – delovni nalogi; na delovni nalog smo dodali podatek naslov dostave, ki ga lahko vpišemo ročno, izberemo iz seznama lokacij stranke delovnega naloga oziroma se predlaga kot privzeta lokacija, če je tako na stranki določeno.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na delovni nalog smo dodali podatek datum pričetka, ki predstavlja datum, na katerega naj bi se pričela dela delovnega naloga.
 • Lastnosti po meri – vpeljali smo sistem lastnosti po meri na delovnih nalogih:
  • Na knjigo delovnih nalogov smo dodali nov zavihek »Lastnosti po meri«, v katerega lahko vpišemo seznam lastnosti po meri, ki se bodo dodelile delovnemu nalogu. Lastnostim lahko predpišemo tudi vrednosti.
  • Na knjigah delovnih nalogov smo v izvoz / uvoz šifranta dodali tudi možnost izvoza / uvoza lastnosti po meri.
  • Na delovnem nalogu je dodan nov zavihek »Lastnosti po meri«, ki se izpolni s prednastavljenimi lastnostmi, definiranimi na knjigi delovnih nalogov.
  • V primeru kopiranja delovnih nalogov se lastnosti po meri (seznam in vrednosti) prenesejo iz izvornega delovnega naloga na kopiran delovni nalog.

Obvladovanje kakovosti

 • Prevzem procesa – na kontrolni nalog prevzema procesa smo dodali novo funkcijo (gumb) »Prenos serij«. Funkcija omogoča prenos serij sestavin, določenih na kontrolnem nalogu, v delovni nalog VRP že pred samim zaključkom kontrolnega naloga. Prenos je možno izvesti 1x samkrat. Če prenos ni izveden »predčasno«, se še vedno izvede tudi ob zaključku kontrolnega naloga. Funkcija je za operaterja privzeto onemogočena in jo je potrebno aktivirati skozi varnostni sistem.

API

 • Metoda Employee je bila dopolnjena s podatki Šifra operaterja, Obračun DOP in podatki privzetega stika (Telefonska številka, Email in Mobilna številka)
 • V metodi GetCostCenters dodana značka ParentCostCenterID (šifra nadrejenega stroškovnega mesta).
 • Izdelana nova metoda GetJobPositions, preko katere lahko pridobimo podatke o delovnih mestih.
 • Pri metodi GetDispatchAdviceV2 je odpravljena težava pri pridobivanju dokumenta brez vrstic.
 • Pri metodi PrintInvoiceToPDF je odpravljena težava z izstavitvijo računov gotovinske prodaje.

MSP

 • Na predprejemih je odpravljena težava pri preračunu nabavnih cen v primeru spremembe odbitnega deleža in vpisanimi odvisnimi stroški.
 • Odpravljena težava pri popravku količine na popisni listi na inventuri.
 • Odpravljena težava na nastavitvah modula pri nastavitvah za predprejeme v primeru novega naziva.

TDR

 • Odpravljena težava pri uvozu XML - enostavne dobavnice v primeru, kadar postavka ni imela vpisane količine.
 • Odpravljena težava z zaklepi predprejemov na vseh poslovalnicah v primeru tiskanja predprejema na eni poslovalnici. 

Osnovna sredstva

 • Na maski za vnos novega osnovnega sredstva poenoteno delovanje med vnosom v programu Osnovna sredstva z vnosom izven programa Osnovna sredstva (program Knjiga prejetih računov, Dvostavno knjiženje). Dodani sta bili polji 'Dodatno polje 1', 'Dodatno polje 2'. Polji se aktivira v nastavitvah programa Osnovna sredstva.
 • Popravek prikaza in vnosa decimalnih mest amortizacijske stopnje oziroma amortizacijske stopnje amortizacijske skupine. Število decimalnih mest je določeno v nastavitvah OSD.
 • Popravek pri vpisu analitik amortizacije osnovnega sredstva ali najema v primeru, ko je datum začetka amortizacije v istem mesecu, kot je datum pridobitve.
V tem prispevku