Fakturiranje (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Odvisni stroški prodaje - Za primere ročnega dodajanja odvisnih stroškov preko desnega klika na miški, je program javil napako in posledično so podatki ostali nespremenjeni.
2022.13.003
 • Fakturiranje - preglednica računov - uvoz podatkov - dodana opcija "uvoz odvisnih stroškov prodaje"
  • izborni podatki: 
   • datum računa OD DO
   • datum dobave OD DO
   • številka računa OD DO
   • Šifra plačnika OD DO
   • šifra artikla OD DO
  • prikaže se seznam vrsti iz računov ki imajo ustrezne pogoje.
  • dodamo prejeti račun in stroške razdelimo na vrstice
 • Pri pripravi e-slog se polni segment PMD kjer je zapisan "namen nakazila".
 • Na masko za Tiskanje, pripravo osnutka računa je dodana kljukica Dodaj vse povezane PDF dobavnice, ki krmili dodajanje že pripravljenih PDF dokumentov, ki so v vezi računa kot prilogo e-računu. Dobavnice so lahko iz NDK-Odpremni nalogi, TDR-Negotovinski računi ali SER-Servisni nalogi, Dobavnice morajo biti kreirane sicer se ne dodajo računu.
 • Odpravljena težava pri Uvozu knjižnih skupin - Artikli
 • Na vnosnem oknu računa je premaknjen prikaz Skupne mase iz spodnjega dela, na zgornji del forme k podatku "Za plačilo".
 • Odpravljene so težave pri pripravi eFakture, ko v primeru več referenc ni zapisovalo le-teh v pravilnem zaporedju.
2022.13.002
 • Pri pošiljanju eRačunov preko UJPnet-a smo dodali možnost, da se usmeri pošiljanje eRačuna v omrežje bizBox.
 • Na knjiženih odpremnih nalogih v račun, se ob spremembi datuma potrditve le-ta prepiše tudi v pripadajoče veze računa.
 • Na pregledu Razlike v ceni je odpravljena napaka, ob izboru in potrditvi Rangiranja podatkov preglednice.
 • Na zavihku "Analitike" se poleg vpisane šifre referenta potrjevanje, skupine za potrditev in skrbnik dokumenta prikazujejo ustrezni nazivi, ko je obvezna potrditev obkljukana na knjigi računov.
 • Urejeno neskladje programske kode z novejšimi revizijma SQL strežnika, ko se napake ob knjiženju temeljnic niso pravilno interpretirale ter je zato prihajalo do težav pri izvajanju SQL poizvedb.

2022.11.001
 • Odpravljena težava pri vnosu Dobavnega roka na vrstičnem vnosu, ko je bilo maksimalno število 33.
2022.10.003
 • Pri izstavitvi za FINA eRačun (HR) je aktiven e-mail, kjer se lahko ustrezno vpiše podatek. Pri pripravi e-računa se e-mail zapiše tudi v FINA eRačun.
 • Urejeno da se predlaga šifra vrste posla samo ob vnosu dokumenta ali menjavi stranki.Če naknadno spreminjamo šifro vrste prometa, si spremembo zapomni ob izhodu iz polja.
 • Odpravljena težava, ko pri dopolnitvi dokumenta niso bilo aktivni gumbi na pasicah eRegistratorja.
 • Na izpisih se za tekstovne vrstice ne izpisujejo vrednostni podatki.
2022.10.002
 • Odpravljena težava pri razvrščanju in filtriranju podatkov v preglednici računov/predračunov po številki, znesku za plačilo, in ostalih številčnih podatkih.
2022.09.003
 • V primeru knjiženja preko pasivnih časovnih razmejitev se upoštevajo nastavitve analitik konta časovnih razmejitev.
 • Izvoz temeljnice izdanih računov v VOD standard za promete po 76.a členu so v temeljnici ločeni prometi po stopnjah ddv.
 • Odpravljena težava pri iskanju po Šifri kupca na preglednici računov/predračunov.
 • Na vnosnem oknu računov/predračunov se spreminja velikost polja Opomba ob spremembi velikosti okna.
 • V podatkovne sete izpisa predračunov je dodan podatek dobavni rok.
 • - pri kopiranju s spremembo predznaka količine ne davčno potrjenih računov v knjigo, ki se davčno potrjuje, se ne kopira podatek o izvornem računu v veze novega računa.
 • pri pripravi eRačunov je bilo za pošiljanje preko Moj eRačun RS usklajena vsebina davčnih kategorij s srbskim standardom elektronskega fakturiranja. 
 • odpravljena težava pri zapisu eRačuna za ponudnika Moj eRačun RS, če je bil izpolnjenopis na vrstici računa.
2022.09.001
 • Pri pripravi eRačuna v UBL 2.1 HR obliki je odpravljena težava, ko je v primeru dodatnih prilog eRačuna (priponka o., dokumenti fascikla) bil v vsebini vseh prilog PDF print računa.
 • Odpravljena težava pri serijskem izvozu e-slog, ko se je pojavilo opozorilo: "Access violation ...'dbrtl270.bpl' ... ".
2022.08.002
 • Pripravo eRačuna za ponudnika Moj eRačun RS smo prilagodili standardu SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020.
 • Pri priprava eRačunov po UBL 2.1 EU (HR) standardu smo uredili vrstni red zapisanih referenc tako, da so v skladu s standardom.
 • Pri pripravi eRačunov po UBL 2.1 EU (HR) standardu smo omogočili večkratni zapis iste vrste refrenčnega dokumenta.
 • Pri pripravi eRačunov po eSlog 2.0 standardu  smo omogočili večkratni zapis iste vrste refrenčnega dokumenta.
 • Omogočeno vračanje v pripravo tudi davčno potrjenega računa. Tak račun je potrebno čim prej ponovno potrditi.
 • Spremenjeno knjiženje v DK
  • Povezane knjižbe se v primeru veze zapirajo najprej po zaporedni številki, drugače po veznem dokumentu.
  • V primeru evidenčnega knjiženja, se knjižbe, ki zapirajo druge knjižbe pomaknjene na zadnja mesta.
2022.08.001
 • Pri dodajanju računov za prodajo blaga na daljavo EU v polje vrsta posla za intrastat predlaga 12 (neposredno trgovanje z zasebnimi potrošniki). Prav tako je to urejeno pri pripravi računov iz predračunov in API metodi AddInvoice.
 • Možno je nastaviti, da se PDF print računa / predračuna samodejno shrani v fascikel.
 • Urejeno odpiranje dokumentov iz dokumentnega sistema na pasicah v računih in predračunih, ki nimajo dovoljenega spreminjanja podatkov.
 • Odpravljena nepravilnost na gumbu VIES za EU stranke katere izhajajo iz držav EU s tro-črkovno označbo ID za DDV.
 • Optimizirano delovanje Pregled artikli – zaloge, cene (F8).
 • Optimizirano delovanje Artikli – izbor – vnos količine (F5).
2022.07.001
 • Odpravljena težava pri izstavitvi e-računa v spletno banko in obliko e-račun v stisnjeno mapo (.zip).
2022.06.003
 • Na predračunih lahko vpišem število dni dobave. Predlaga se 0 in se lahko spreminja. Podatek se pri dodajanju vrstic prepisuje na vrstice predračuna. Na vrsticah se podatek lahko spreminja preko okna ali vrstičnega vnosa. Podatek je dodan tudi v API metodah ProformaInvoice (Add, Get in Modify).
 • Dopolnjeno knjiženje računov v knjigovodstvo za avansne račune, plačane s karticami. Pri knjiženju se tvorijo dodatne knjižbe, glede na nastavitve kontov iz načinov plačil.
 • Odpravljena nepravilnost pri številčenju vrstic eRačuna.
2022.06.001
 • Odpravljena težava, ko pri vnosu vrstic računov in predračunov s pomočjo tipke F5 ni pravilno zapisalo opisa iz komercialnega opisa artikla
 • Dopolnjen varnosti sistem s pooblastilom: FAK - PREDRAČUNI - Spreminjanje nazivov artikla'. Če je varnostni sistem: 'FAK - PREDRAČUNI - Spreminjanje nazivov artikla' določen se upošteva ta, drugače pa 'PRODAJA, spreminjanje nazivov artikla'. Vključena so ista vnosna polja (NazivArtikla1, NazivArtikla2, Merska enota). Varnostni sistem se upošteva samo za predračune na vrstičnem vnosu, vnosnem oknu vrstice in hitrem vnosu predračunov.
 • Izpisi – knjiga dokumentov; med izpis »z oblikovanjem« dodan nov vzorec »knjiga dokumentov« ki je oblikovno in vsebinsko identičen izpisu knjiga dokumentov dosegljiv na tiskanju brez oblikovanja.
2022.04.001
 • Odpravljena nepravilnost pri formiranju xml sporočila za davčno potrjevanje računov za predplačilo, ko se v nekaterih primerih ni polnil podatek "Vrednost računa" (R_3.6).
2022.03.004
 • Pregled plačil
  • Pregled plačil računa je sedaj na voljo tudi, če račun ni poknjižev v knjigovodstvo.
  • Na pregled plačil računa so dodana tudi plačila, ki še niso knjižena v knjigovodstvo. 
  • Med uvoze na računih je dodana "Posodobitev statusa plačil", ki na vseh računih posodobi status plačila.
2022.02.001
 • Knjiženje – račun in predračuni; funkcija »osveži cene«, ki v računu ali predračunu osveži cene in popuste je dopolnjena tako, da sedaj vpraša tudi za datum katerega se upošteva pri osvežitvi cen in popustov.
2022.01.001
 • Odpravljena težava pri prikazu specifikacije avansa v primeru, da je na predračunu bil upoštevan popust.
 • Na izpisu računa so bile urejene poravnave za specifikacijo plačanega avansa.
2021.17.001
 • Odpravljena nepravilnost pri knjiženju računov v knjigovodstvo za primere, ko je znesek računa 0 in obstajajo zneski za knjižbe ddv.
 • Na knjižne skupine so dodane dodatne tri analitike, ki se na vnosu novega računa pri izbiri knjižne skupine tudi predlagajo.
2021.16.001
 • Odgovorna oseba izstavljenega eRačuna je tista, ki je zadnja spremenila račun.
 • Uskladili smo vrste računov s pravili, ki veljajo za UBL 2.1 eRačune.
 • Dopolnjeno knjiženje računov v DDVn za 'Prodaja na daljavo VEM'. Knjiženje v DDVc ni podprto, taki računi se ne izvozijo. Dopolnjen je tudi izvoz v XML za miniMAX.
 • Odpravljeno neskladje pri knjiženju računa s koriščenim avansom preko pasivnih časovnih razmejitev, ko se je delila samo razlika.
 • Dodana prepoved brisanja povezanih računov in povezanih vrstic računa.
 • Urejeni lepotni popravki na izpisih.

2021.09.001
 • Dodane nove Oznake DDV za poročanje VEM po 1. 7. 2021.
 • eRačun v eSlog 2.0 formatu smo dopolnili z:
  • GLN lokacijami prodajalca, kupca in dostavnega mesta in omogočili vpis zapis datuma pri vseh referenčnih dokumentih (dosedaj je bil možen samo pri referenci na predhodni račun)
  • veznimi podatki na vrsticah računa:
   • Številka in datum naročila na povezani vrstici
   • Številka in datum dobavnice na povezani vrstici
   • GLN dostavnega mesta iz glave dobavnice na povezani vrstici. Izpolnjuje se samo v primeru, da ima lokacija GLN izpolnjen.
   • Kupčeva šifra artikla
 • Odpravljena težava pri označbi računov, pri knjiženju v DDVn kot popravek, v primeru masovne obdelave.


2021.08.001
 • Dopolnjena priprava eRačun-FINA vezano na novo validacijo: BT-21 Šifra predmeta (naslova) napomene.


2021.07.001
 • Urejen prepis podatkov na nove privzete Saop qrd vzorce računov in predračunov. S tem je odpravljena težava pri pripravi eRačunov oz. izstavitvi dokumentov, kjer so bili definirani privzeti Saop izpisi, ki jih nadomeščajo novejši.

2021.06.002
 • Na vnosnem oknu računa je izboljšana uporabniška izkušnja:
  • V primeru, da obstajajo odprti avansi za stranko plačnika, se napis na gumbu obarva zeleno.
  • V primeru, da obstajajo predplačila za stranko plačnika, se napis na gumbu obarva zeleno.
  • Na računu je enostavno vidno koriščeno predplačilo. Besedilo na gumbu Predplačila se prikaže krepko (Bold).
  • Na računu je enostavno vidno ali ima račun obroke. Besedilo na gumbu Obroki se prikaže krepko (Bold).
 • Izločeni so starejši vzorci izpisov računov in predračunov.
 • Na vzorčnih izpisih so prikazani podatki o predplačilih, ko ti obstajajo.
 • Predplačila se upoštevajo tudi pri eRačunih UBL za HR in RS.
 • Po novem se Rabat v znesku za tip Maloprodaja upošteva z DDV.
 • Pri izstavitvi računa / predračuna PDF po e-pošti smo omogočili dodajanje prilog iz pripetega fascikla.
 • Pri izstavitvi računa / predračuna v obliki eRačuna se ne kontrolira več davčne številke, matične številke in TRR za prejemnika računa.
 • Odpravljena težava pri knjiženju v DDVc za primere ko obstaja licenca tudi za DDVn in ni še dosežen datum prehoda na DDVn.
 • Odpravljena težava pri knjiženju v blagajniško poslovanje (BP) v primeru, ko račun ni bil označen kot gotovinski.
 • Knjiženje v BP je omogočeno samo za knjige računov, ki se davčno potrjujejo.

2021.06.001
 • Priprava osnutkov eRačunov za spletno banko upošteva nastavitev, da je končni prejemnik v bizBOX-u.
 • ESlog 2.0 dopolnjen z zneski ddv za Obrnjeno davčno stopnjo (76a člen).
 • Dodana je možnost uporabe koriščen avans brez izstavitve avansnega računa. Velja za primere, ko po ZDDV ni potrebe po avansnem računu.
 • Odpravljena težava pri HR fiskalizaciji računov, za račune, ki imajo artikle s povratno naknado.


2021.05.001
 • Optimizirana funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljena tudi določena neskladja pri prikazu podatkov o nabavnih cenah in razliki v ceni.


2021.04.001
 • Pri knjiženju iz aplikacij NDK, TDR, SER in DN se v Veze zapiše "Vrsta dokumenta" kot Dobavnica in označi še kljukica eRačun.

2021.03.001
 • Dopolnjena priprava finančnega dobropisa v primeru avansnih postavk. Po novem se avansne vrstice prepišejo kot take in tudi ustrezno povežejo za nadaljnje obdelave.
 • Pri knjiženju v dvostavno knjigovodstvo (DK) se v povezane knjižbe zapiše "Dogodek DK za zapiranje", ne pa splošen.
 • Dopolnitve priprave e-sloga 2.0
  • Za prenos preko ZZI na HR za podatek EndpointID, kamor se po novem vpiše davčna številka brez predpone HR
  • Odpravljeno neskladje izračunanega DDV v zbirnih podatkih po stopnjah
 • V računih in predračunih smo omogočili pripravo osnutkov in izstavljanje dokumentov preko ponudnika Moj-eRačun (RS).
 • Pri eRačunih v obliki UBL 2.1 po evropskih normativih polnimo značko TaxPointDate.

2021.02.001
 • V odvisne stroške prodaje se lahko poveže vse skladiščne izdaje razen tistih, ki so bile fakturirane.
 • Izstavljene račune v eSlog 2.0 smo uredili tako, da se validirajo po europskih pravilih (BR EN 16931). Poleg tega smo v pripravljeni eSlog dodali še naslednje podatke: Datum nastanka obveznosti za DDV (BT-7), Elektronski naslov prodajalca (BT-34), Elektronski naslov kupca (BT-49) in Opis postavke (BT-154). Elektronska naslova kupca in prodajalca omogočata tudi izmenjavo preko ZZI na Hrvaško.
 • Sprememba naziva izbora v spustnem meniju iz Dopolnitev računa v Dopolnitev dokumenta.
 • V primeru, ko je Fakturiranje povezano na Dvostavno knjigovodstvo so v preglednici računov in predračunov na voljo novi stolpci »Status plačila«, »Plačan znesek« in »Datum statusa plačila«, ki prikazujejo podatke o plačilu posameznega dokumenta. Stolpec »Status plačila« je prikazan z indikatorjem, ki je ob kliku nanj tudi ustrezno poimenovan. Podatki so na voljo le za dokumente od leta 2021 dalje in nameščeno ustrezno verzijo.
 • Odpravljena težava pri Izvozu XML VOD za primer neizpolnjenih podatkov Temeljnica in Dogodek DK.

2021.01.001


 • Pri pošiljanju eRačunov preko UJPnet-a smo dodali možnost, da se usmeri pošiljanje eRačuna v omrežje bizBox.
 • Na knjiženih odpremnih nalogih v račun, se ob spremembi datuma potrditve le-ta prepiše tudi v pripadajoče veze računa.
 • Na pregledu Razlike v ceni je odpravljena napaka, ob izboru in potrditvi Rangiranja podatkov preglednice.
 • Na tab-u "Analitike" u računima, pored upisane šifre grupe validatora, pojavljuje se naziv grupe validatora za potvrđivanje, ako je na knjizi računa čekirano obavezno potvrđivanje.
 • Urejeno neskladje programske kode z novejšimi revizijma SQL strežnika, ko se napake ob knjiženju temeljnic niso pravilno interpretirale ter je zato prihajalo do težav pri izvajanju SQL poizvedb.
V tem prispevku