Preglednica plana proizvodnje

Preglednica plana proizvodnje je namenjena prikazu in vnosu plana proizvodnje ter prenosu planskih podatkov v rezervacijske in prave delovne naloge. 

Podatki v planu proizvodnje se (po razpisu proizvodnje) ne brišejo in se ohranjajo skozi vsa leta. Podatke plana posameznega leta vnašamo/prikazujemo tako, da zgoraj v polju »Leto« vnesemo številko letnice (prazno pomeni pregled plana vseh let).

Vrstice plana so glede na status označene z različnimi barvami (prikaz vrstic določenih statusov lahko nad preglednico tudi izbiramo). Posamezne barve označujejo:

 • bela barva – vrstica plana ni rezervirana ali razpisana v delovni nalog,
 • vijolična barva – vrstica plana je razpisana v rezervacijske delovne naloge (rezervirane sestavine)
 • modra barva – vrstica plana je razpisana v delovni nalog,
 • zelena barva – delovni nalog v katerega je razpisana vrstica plana je zaključen.

Preglednica plana omogoča vnos/popravljanje vrstic preko »vrstičnega« načina vnosa. Pomen posameznih polj (kolon) v planu je naslednji:

 • Zap.št. – zaporedna številka vrstice plana (se dodeljuje samodejno).
 • Leto – leto na katerega se plan nanaša.
 • Šifra – šifra artikla (izbor iz šifranta artiklov).
 • Naziv – prikaz naziva artikla.
 • EM – prikaz merske enote artikla.
 • Skladišče – šifra skladišča na katerega se nanaša plan (izbor iz šifranta skladišč).
 • Naročeno – naročena količina (podatek vezan na naročilo kupca).
 • Datum odpreme – datum potrebe artikla (datum, ko mora biti na razpolago zaradi odpreme).
 • Naročnika – stranka naročnik (izbor iz šifranta strank).
 • Naziv naročnika – naziv naročnika.
 • Naročilo – originalna številka naročila kupca na katerega se nanaša plan.
 • Veza NK – knjiga/številka/leto naročila kupca NDK iz katerega je vrstica plana nastala.
 • Vrstica NK –vrstica naročila kupca NDK na katero se nanaša vrstica plana.
 • Veza odprema – knjiga/številka/leto odpremnega naloga NDK iz katerega je vrstica plana nastala.
 • Vrstica odprema –vrstica odpremnega naloga NDK na katero se nanaša vrstica plana.
 • Za izdelavo – količina artikla, ki se bo prenesla na delovni nalog (predlaga se naročena količina).
 • Veza DN – knjiga/številka/leto delovnega naloga v katerega je bila razpisana vrstica plana.
 • Rok izdelave – rok izdelave delovnega naloga v katerega je bila prepisana vrstica plana (v kolikor ima operater ustrezne nastavitve varnostnega sistema, lahko podatek spreminja na planu, spremenjen podatek pa se popravi na delovnem nalogu).
 • Datum pričetka – datum pričetka delovnega naloga v katerega je bila prepisana vrstica plana (v kolikor ima operater ustrezne nastavitve varnostnega sistema, lahko podatek spreminja na planu, spremenjen podatek pa se popravi na delovnem nalogu).
 • Količina DN –  razpisana količina delovnega naloga v katerega je bila prepisana vrstica plana (v kolikor ima operater ustrezne nastavitve varnostnega sistema, lahko podatek spreminja na planu, spremenjen podatek pa se popravi na delovnem nalogu).
 • Status DN – status delovnega naloga.
 • Veza rezervacija – knjiga/številka/leto rezervacijskega delovnega naloga v katerega je bila razpisana vrstica plana.
 • Rok rezervacija – rok izdelave rezervacijskega delovnega naloga v katerega je bila prepisana vrstica plana (v kolikor ima operater ustrezne nastavitve varnostnega sistema, lahko podatek spreminja na planu, spremenjen podatek pa se popravi na delovnem nalogu).
 • Pričetek rezervacija – datum pričetka rezervacijskega delovnega naloga v katerega je bila prepisana vrstica plana (v kolikor ima operater ustrezne nastavitve varnostnega sistema, lahko podatek spreminja na planu, spremenjen podatek pa se popravi na delovnem nalogu).
 • Količina rezervacija – razpisana količina rezervacijskega delovnega naloga v katerega je bila prepisana vrstica plana (v kolikor ima operater ustrezne nastavitve varnostnega sistema, lahko podatek spreminja na planu, spremenjen podatek pa se popravi na delovnem nalogu).
 • Status rezervacija – status rezervacijskega delovnega naloga.
 • Skupina in naziv, Klasifikacija in naziv, Oddelek in naziv, črtna šifra, šifra za primerjavo – podatki o izdelku iz vrstice plana. 

Podatke lahko v plan proizvodnje (poleg ročnega vnosa) pripeljemo tudi preko čarovnika za uvoz podatkov ter iz naročil kupcev (posebna obdelava a naročilih kupcev programa NDK). 

Čarovnik za uvoz podatkov

Ob kliku na gumb  - Čarovnik za uvoz se odpre vnosno okno uvoza vrstic v plan proizvodnje.

Vanj vnesemo podatke o nastavitvi uvoza (specifikacija) in o datoteki, iz katere uvažamo plan. Uvoz je narejen s pomočjo standardnega SAOP čarovnika za uvoz podatkov. Izberemo lahko naslednja podatka:

 • Specifikacija – vnesemo ali izberemo specifikacijo datoteke katero uvažamo. Pred uvažanjem moramo vnesti specifikacijo podatkov v datoteki.
 • Datoteka – vnesemo ali izberemo datoteko s podatki.

Po izbrani specifikacij in datoteki s pomočjo gumba  sprožimo uvoz podatkov iz izbrane datoteke. Uvoženi podatki so prikazani v preglednici.

Prenos vrstic iz preglednice v plan izvedemo preko gumba Izvedi (Alt I) oziroma prekinemo preko gumba prekini (Alt R).

Tiskanje plana

Podatke o planu lahko natisnemo. Nastavitveni podatki izpisa plana proizvodnje so naslednji:

 • Leto od do – vnos (izbor) razpona let za katerega tiskamo plan proizvodnje.
 • Zap. Številka od do – vnos (uzbor) razpona zporednih številk vrstic plana.
 • Naročnik od do – vnos (izbor) stranke oziroma razpona strank za katere tiskamo plan.
 • Datum opdreme od do – vnos (izbor) razpona datumov odpreme za katere tiskamo plan.
 • Artikel od do – vnos (izbor) artikla oziroma razpona artiklov za katere tiskamo plan.
 • Skladišče od do – vnos (izbor) skladišča oziroma razpona skladišč za katere tiskamo plan.
 • Knjiga naročila od do – vnos (izbor) knjige oziroma razpona knjig naročil kupcev za katere tiskamo plan.
 • Leto NK od do – vnos (izbor) leta oziroma razpona let naročil kupcev za katere tiskamo plan.
 • Številka NK od do – vnos (izbor) številke oziroma razpona številk naročil kupcev za katere tiskamo plan.
 • Leto odpreme od do – vnos (izbor) leta oziroma razpona let odprem za katere tiskamo plan.
 • Številka odpreme od do – vnos (izbor) številke oziroma razpona številk odprem za katere tiskamo plan.
 • Kupčevo naročilo – vnos originalne številke (oznake) naročila kupca za katerega tiskamo plan.
 • Skupina artikla od do – vnos (izbor) artikla oziroma razpona artiklov za katere tiskamo plan.
 • Klasifikacija artikla od do – vnos (izbor) klasifikacije artikla oziroma razpona klasifikacij artiklov za katere tiskamo plan.
 • Oddelek artikla od do – vnos (izbor) oddelka artikla oziroma razpona oddelkov artiklov za katere tiskamo plan.
 • Izključi razpisane vrstice – opcija s katero izključimo izpis vrstic plana, ki so v statusu »razpisano« (so prenesene v delovne naloge).
 • Izključi rezervirane vrstice – opcija s katero izključimo izpis vrstic plana, ki so v statusu »rezervirano« (so prenesene v rezervacijske delovne naloge).
 • Naziv liste – vpis naziva liste, ki se natisne na izpisu.
 • Izpis nastavitev – opcija s katero vključimo izpis nastavitvenih podatkov.

Po izboru gumba »Tiskaj« se odpre QR preglednica z možnimi izpisi plana.

Gumb »Razdeli naročilo«

Funkcija je namenjena razdelitvi ene vrstice plana (ki se nanaša na vrstico naročila kupca, lahko pa tudi ne) na več vrstic z različnimi proizvodnimi datumi in količinami. Razdeljene vrstice se prenesejo tudi v naročilo kupca.

Po izboru gumba »Razdeli naročilo« se odpre okno z naslednjimi podatki:

Zgornji del (pred preglednico) je informativne narave in prikazuje naslednje podatke:

 • vrstica plana za katero izvajamo funkcijo »razdeli naročilo«
 • naročnik (šifra in naziv kupca)
 • naročilo (številka naročila kupca na katerega se nanaša vrstica)
 • vrstica naročila
 • artikel (šifra in naziv artikla)
 • datum odpreme (iz naročila kupca)
 • število dni rezerve – podatek koliko dni datumom odpreme se predlaga rok izdelave delovnega naloga (a prvo vrstico v preglednici)
 • naročena količina (naročena količina na vrstici naročila kupca)

V spodnji del preglednice se samodejno predlaga celotna naročena količina vrstice, ki jo delimo na več vrstic, kot rok izdelave se predlaga datum odpreme zmanjšan za število dni rezerve.
V preglednico dodajamo nove količine in roke izdelave pri čemer program kontrolira (opozarja) da je vsota vseh količin enaka/različna od naročene količine. Npr.:

Naročeno količino smo razdelili na trikratno proizvodnjo (100 + 25 + 25 enot z različnimi datumi).

Ko z razdelitvijo zaključimo, razdelitev potrdimo preko gumba »Razdeli«. Iz ene vrstice plana proizvodnje bo nastalo toliko vrstic, kot smo jih vnesli v zgornjo preglednico. V kolikor je vrstica plana vezana na naročilo kupca se bodo tudi v naročilu kupca poleg prvotne vrstice pojavile dodatne vrstice za naročeni artikel (z ustreznimi datumi odpreme). Sitem bo samodejno korigiral potrjeno in naročeno količino).

Gumb »Razpis proizvodnje«

Funkcija je namenjena prenosu (razpisu) plana proizvodnje v delovne naloge. Pri tem lahko to izvedemo za več različnih artiklov hkrati.

Po izboru gumba »Razpis proizvodnje« se odpre preglednica Razpis proizvodnje v kateri so prikazane samo vrstice plana, ki še niso razpisane.

V preglednici izberemo eno ali več vrstic (CTRL + levi klik miške; ali gumb »Izberi vse«) za katere želimo razpisati proizvodnjo.

Razpis nadaljujemo preko gumba »Izberi«, ki odpre nastavitveno okno razpisa:

Zavihek »Splošno«:

 • Združevanje DN po šifri izdelka – v kolikor je opcija vklopljena, se bo za eno šifro artikla iz izbranih vsrtic plana tvoril en delovni nalog (združevanje), v nasprotnem se bo za vsako vrstico plana (tudi, če gre za iste artikle) tvoril svoj delovni nalog.

V kolikor je vklopljena razgradnja po vseh nivojih in ni vklopljena opcija združevanja DN po šifri izdelka, se podatek o naročilu kupca in vrstici naročila prenese tudi na podrejene delovne naloge. Seveda v primeru, če se vrstica plana nanaša na vrstico naročila kupca.

 • Zaokroževanje količine DN – nastavitev sistema zaokrožitve razpisane količine delovnega naloga.
 • Rok izdelave –  nastavitve vezane na izračun roka izdelave delovnih nalogov:
 • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum roka izdelave vsem delovnim nalogom,
 • Dni pred datumom odpreme – vnesemo število (delovnih) dni za katere je rok izdelave delovnih nalogov pred datumom odpreme iz plana (v primeru vključene opcije združevanja DN po šifri izdelka, se upošteva za en izdelek najzgodnejši datum odpreme).
 • Datum pričetka izdelave –  nastavitve vezane na izračun datuma pričetka izdelave delovnih nalogov:
 • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum pričetka izdelave vsem delovnim nalogom,
 • Izračun po pretočnem času – datum pričetka izdelave se izračuna glede na pretočni čas izdelave izdelka (rok izdelave delovnega naloga – število delovnih dni iz pretočnega časa izdelka),
 • Izračun po dnevni količini – datum pričetka izdelave se izračuna glede na dnevno količino izdelave izdelka (rok izdelave delovnega naloga – razpisana količina/dnevna količina izdelka).
 • Vpis analitik – možnost vpisa analitik (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent), ki naj se vpišejo v delovne naloge. Tako vnesene analitike se bodo prenesle na delovne naloge le, če na zavihku »Povezava z NK« ni vklopljen prenos analitike iz naročila kupca ter, če je na knjigi delovnih nalogov vklopljen prenos analitik (SM, SN, referent).
 • Naročnik – polje je aktivno samo v primeru združevanja DN po šifri artikla. V kolikor naročnika vpišemo, se bo na delovni nalog vpisal ta naročnik (izjema je le v primeru, ko imajo planske vrstice enakega naročnika, takrat se vpiše na nalog naročnik iz planskih vrstic).
 • Dokument – polje je aktivno samo v primeru združevanja DN po šifri artikla. V kolikor polje izpolnimo, se bo na delovni nalog v polje naročilo vpisala vsebina tega polja.
 • Leto delovnih nalogov – določimo v katerem letu se bodo razpisali delovni nalogi (izbiramo lahko med: leto iz plana, tekoče leto, leto iz datuma odpreme)
 • Knjiga delovnih nalogov – izbor knjige delovnih nalogov v katero razpisujemo proizvodnjo.
 • Vzemi knjigo DN iz artikla – v kolikor je opcija vklopljena (ü) potem se delovni nalog za artikel iz plana odpre v knjigi določeni v matičnih podatkih artikla. 
 • Razgradnja – izberem ali se bodo delovni nalogi razpisali samo za artikle iz vrstic plana (opcija »Eno nivojsko«) ali pa se bodo razpisali tudi njihovi odrejeni sestavi (opcija »Vsi nivoji«). Pravila za razpis podrejenih delovnih nalogov definiramo na zavihku »Podrejeni DN«
 • Avtomatsko dodeli serijo izdelka - v kolikor je opcija vklopljena (ü) potem se za izdelke, ki se spremljajo po serijah avtomatsko v delovnem nalogu kreira tudi serija po sistemu določenem v nastavitvah okolja (ključ VRPSERIJA).
 • Avtomatsko dodeli serijske številke - v kolikor je opcija vklopljena (ü) potem se v delovnem nalogu izpolnita podata »Serijska št. od« in »Serijska št. do« po sistemu določenem v nastavitvah okolja (ključ VRPSERST).

Zavihek »Povezava NK«:

Zavihek je aktiven le, če na zavihku »Splošno« ni izbrana opcija združevanje DN po šifri izdelka.

 • Prioriteta – v kolikor je opcija vključena se podatek o prioriteti prenese iz naročila kupca na delovni nalog
 • Stroškovno mesto NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese stroškovno mesto.
 • Stroškovni nosilec NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese stroškovni nosilec.
 • Referent NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese referent.
 • Sestavnica iz NK – v kolikor je opcija vklopljena, se pri izdelavi delovnega naloga upošteva sestavnica izdelka iz vrstice naročila kupca (če je vrstica plana nastala iz naročila kupca), v nasprotnem se upošteva veljavna standardna sestavnica izdelka. Opcija ni aktivna v primeru vklopljenega združevanja DN po šifri izdelka.
 • Tehnologija iz NK – v kolikor je opcija vklopljena, se pri izdelavi delovnega naloga upošteva tehnološka sestavnica izdelka iz vrstice naročila kupca (če je vrstica plana nastala iz naročila kupca), v nasprotnem se upošteva veljavna standardna tehnološka sestavnica izdelka. Opcija ni aktivna v primeru vklopljenega združevanja DN po šifri izdelka.
 • Naziv artikla NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese naziv artikla (v opombo delovnega naloga).
 • Opis artikla NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese opis artikla (v opombo delovnega naloga).
 • Tekst v glavi NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese tekst glave (v glavo dokumenta delovnega naloga).
 • Tekst v nogi NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese tekst noge (v nogo dokumenta delovnega naloga).

Zavihek »Podrejeni DN«:

Zavihek je aktiven le, če je na zavihku »Splošno« izbrana opcija Razgradnja »Vsi nivoji«.

 • Knjiga delovnih nalogov – izbor knjige delovnih nalogov v katero razpisujemo podrejene naloge.
 • Vzemi knjigo DN iz artikla – v kolikor je opcija vklopljena (ü) potem se delovni nalog za artikel iz plana odpre v knjigi določeni v matičnih podatkih artikla. 
 • Izloči artikle planirane po minimalnih zalogah – v kolikor je opcija vklopljena (ü) potem se razpišejo podrejeni delovni nalogi le do nivoja sestavnice artikla iz plana, ki ima v matičnih podatkih artiklov označeno, da se planira po minimalnih zalogah; v nasprotnem se podrejeni delovni nalogi razpišejo po vseh nivojih sestavnice artikla iz plana. 
 • Upoštevanje plana proizvodnje – v kolikor je opcija vklopljena, se v prihod na zalogo upoštevajo tudi pozicija iz plana proizvodnje (tiste pozicije, ki še niso razpisane v delovne naloge ali pa niso stornirane).
 • Samo podrejeni nivo – v kolikor je opcija izbrana se bodo razpisali samo delovni nalogi za artikle v izbranih vrsticah plana ter delovni nalogi prvega neposrednega nivoja sestvnic teh artiklov. 
 • Rok izdelave –  nastavitve vezane na izračun roka izdelave podrejenih delovnih nalogov:
 • Brez – rok izdelave se ne določi.
 • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum roka izdelave vsem delovnim nalogom,
 • Dni pred pričetkom izdelave nadrejenega – vnesemo število (delovnih) dni za katere je rok izdelave podrejenih delovnih nalogov pred datumom pričetka izdelave nadrejenega naloga).
 • Datum pričetka izdelave –  nastavitve vezane na izračun datuma pričetka izdelave podrejenih delovnih nalogov:
 • Enako nadrejenemu – podrejeni delovni nalog ima datum pričetka izdelave enak datumu pričetka izdelave nadrejenega delovnega naloga,
 • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum pričetka izdelave vsem podrejenim delovnim nalogom,
 • Izračun po pretočnem času – datum pričetka izdelave se izračuna glede na pretočni čas izdelave izdelka (rok izdelave podrejenega delovnega naloga – število delovnih dni iz pretočnega časa izdelka).
 • Izračun po dnevni količini – datum pričetka izdelave se izračuna glede na dnevno količino izdelave izdelka (rok izdelave podrejenega delovnega naloga – razpisana količina/dnevna količina izdelka).
 • Izračun količine –  nastavitve vezane na izračun količine podrejenih delovnih nalogov:
 • Celotna količina – podrejeni delovni nalog ima količino enako količini s katero vstopa podrejeni sestav v nadrejeni sestav (ne glede na zalogo),
 • Manjkajoča količina – izračuna se predvidena zaloga podrejenega sestava  na dan pričetka izdelave, če je ta manjša od 0, se razpiše podrejeni delovni nalog za manjkajočo količino.
 • Razlika do minimalne količine – enaka metoda, kot v opciji »Manjkajoča količina«, le da se tu razpisuje količina do minimalne zaloge (ne do zaloge 0).
 • Kanban – izračuna se predvidena zaloga podrejenega sestava   na dan pričetka izdelave, če je ta manjša od minimalne zaloge, se razpiše podrejeni delovni nalog za razliko med maksimalno zalogo in izračunano predvideno zalogo.
 • Zaokroževanje količine – izbor načina zaokrožitve izračunane količine s katero se bo odprl podrejeni delovni nalog.
 • Podrejeni prevzame serijo nadrejenega – v kolikor je opcija vklopljena (ü) potem se na podrejene delovne naloge v primeru, da vsebuje izdelek v šifrantu artiklov dodatno lastnost NADRSER z vrednostjo Da, prenese serija iz nadrejenega delovnega naloga

Preko gumba »Potrdi« izvedemo razpis proizvodnje. 

Preko gumba »Nastavitve« lahko nastavimo (predlagane ali privzete vrednosti), ki se pojavijo ob aktiviranju okna obdelave. Dostop do nastavitev obdelave lahko nepooblaščenim operaterjem preprečimo preko aplikacijskega varnostnega sistema.

Gumb »Prekini razpis«

Funkcija je namenjena prekinitvi razpisa plana proizvodnje v delovne naloge. 

Po izboru gumba »Prekini razpis« se odpre nastavitveno okno prekinitve. Okno vsebuje naslednje izbirne parametre:

 • Leto od do – izberemo leto vrstic lana za katere izvajamo prekinitev razpisa.
 • Zap. številka od do – izberemo (vnesemo) razpon številk vrstic za katere izvajamo prekinitev razpisa. Vrstice lahko tudi izberemo preko gumba »Izbira iz preglednice«.
 • Naročnik od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer strank naročnikov za katere izvajamo prekinitev razpisa.
 • Datum odpreme od do – vnsemo (izberemo) razpon datumov odprem plana za katere izvajamo prekinitev razpisa.
 • Artikel od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer artiklov za katere izvajamo prekinitev razpisa.
 • Skladišče od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer skladišč za katere izvajamo prekinitev razpisa.
 • Knjiga naročila od do – vnsemo (izberemo) razpon knjig naročil kupcev plana za katere izvajamo prekinitev razpisa.
 • Leto naročila od do – vnsemo (izberemo) razpon let naročil kupcev plana za katere izvajamo prekinitev razpisa.
 • Številka naročila od do – vnsemo (izberemo) razpon številk naročil kupcev plana za katere izvajamo prekinitev razpisa.
 • Kupčevo naročilo – vnesemo originalno oznako (številko naročila) kupca za katerega izvajamo prekinitev razpisa.
 • Skupina artikla od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer skupin artiklov za katere izvajamo prekinitev razpisa
 • Klasifikacija artikla od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer klasifikacij artiklov za katere izvajamo prekinitev razpisa.
 • Oddelek artikla od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer oddelkov artiklov za katere izvajamo prekinitev razpisa.
 • Zaključi podrejene Dn – v kolikor je opcija izbrana, se bodo ob prekinitvi razpisa zaprli tudi delovni nalogi, ki so bili podrejeno ustvarjeni delovnim nalogom za izbrane vsrtice plana.

Preko gumba »Potrdi« izvedemo prekinitev razpisa. To pomeni, da se izbrane vsrtice plana vrnejo v status »nerazpisano«, za njih se prekine povezava z delovnimi nalogi, delovni nalogi, ki so bili vezani na te vrstice plana pa se zaključijo (zaprejo). 

Gumb »Razpis po artiklu« 

Funkcija je namenjena prenosu (razpisu) vrstic plana proizvodnje istega artikla v en delovni nalog.

Po izboru gumba »Razpis po artiklu« se odpre nastavitveno okno razpisa:

Splošno:

 • Šifra skladišča – razpis lahko omejimo samo na plan, ki se nanaša na izbrano skladišče.
 • Datum odpreme – razpis lahko omejimo samo na plan, ki se nanaša na izbran datum odpreme.
 • Artikel – izbor (F2) artikla iz plana, aktivira se preglednica v kateri se prikazujejo le še vrstice plana, ki niso razpisane ter ustrezajo zgoraj določenemu podatku o skladišču in datumu odpreme. Gumb »Podrobnosti« prikaže podatke o predvidenemu gibanju zaloge (prihod, odhod, razpoložljivost) izbranega artikla. Po izboru artikla se pod šifro artikla prikažejo podatki o nazivu artikla, trenutni zalogi, skupni potrebi, skupnemu prhodu na zalogo, napovedani zalogi ter njegovi optimalni seriji.
 • Količina – možnost vnosa količine ali izbire količine iz vrtsic plana. Pri izboru (F2) iz preglednice, se v preglednici prikazujejo samo še vrstice plana za izbran artikel. V preglednici izberemo eno ali več vrstic (CTRL + levi klik miške; ali gumb »Izberi vse«); na ta način lahko več vrstic plana istega artikla razpišemo v en delovni nalog. Po izboru vrstic plana, se seštejejo količine »Za izdelavo« vseh izbranih vrstic. Tako predlagano količino lahko tudi še spremenimo.
 • Rok izdelave –  nastavitve vezane na izračun roka izdelave delovnega naloga:
 • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum roka izdelave delovnega naloga,
 • Dni pred datumom odpreme – vnesemo število (delovnih) dni za katere je rok izdelave delovnega naloga pred datumom odpreme iz plana (v primeru izbora več vrstic plana, se upošteva najzgodnejši datum odpreme).
 • Datum pričetka izdelave –  nastavitve vezane na izračun datuma pričetka izdelave delovnega naloga:
 • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum pričetka izdelave delovnega naloga,
 • Izračun po pretočnem času – datum pričetka izdelave se izračuna glede na pretočni čas izdelave izdelka (rok izdelave delovnega naloga – število delovnih dni iz pretočnega časa izdelka),
 • Izračun po dnevni količini – datum pričetka izdelave se izračuna glede na dnevno količino izdelave izdelka (rok izdelave delovnega naloga – razpisana količina/dnevna količina izdelka).
 • Knjiga delovnih nalogov – izbor knjige delovnih nalogov v katero razpisujemo proizvodnjo.
 • Vzemi knjigo DN iz artikla – v kolikor je opcija izbrana, potem se artikel razpiše v knjigo delovnega naloga tako, kot jo ima določeno v šifrantu artiklov (če je nima pa v knjigo izbrano v podatku zgoraj).
 • Avtomatsko dodeli serijo izdelka – v kolikor je opcija vklopljena, se bo serija izdelka na delovni nalog vpisala samodejno (če se izdelku spremljajo serije) po sistemu nastavljenemu v spremenljivkah okolja.
 • Avtomatsko dodeli serijske številke - v kolikor je opcija vklopljena potem se v delovnem nalogu izpolnita podata »Serijska št. od« in »Serijska št. do« po sistemu določenem v nastavitvah okolja (ključ VRPSERST).

Povezava z NK:

 • Stroškovno mesto NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese stroškovno mesto.
 • Stroškovni nosilec NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese stroškovni nosilec.
 • Referent NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese referent.
 • Sestavnica iz NK – v kolikor je opcija vklopljena, se pri izdelavi delovnega naloga upošteva sestavnica izdelka iz vrstice naročila kupca (če je vrstica plana nastala iz naročila kupca), v nasprotnem se upošteva veljavna standardna sestavnica izdelka. 
 • Naziv artikla NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese naziv artikla (v opombo delovnega naloga).
 • Opis artikla NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese opis artikla (v opombo delovnega naloga).
 • Tekst v glavi NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese tekst glave (v glavo dokumenta delovnega naloga).
 • Tekst v nogi NK – v kolikor je opcija izbrana se iz naročila kupca (na katerega se nanaša vrstica plana proizvodnje) v delovni nalog prenese tekst noge (v nogo dokumenta delovnega naloga).

Preko gumba »Potrdi« izvedemo razpis proizvodnje. 

Preko gumba »Nastavitve« lahko nastavimo (predlagane ali privzete vrednosti), ki se pojavijo ob aktiviranju okna obdelave. Dostop do nastavitev obdelave lahko nepooblaščenim operaterjem preprečimo preko aplikacijskega varnostnega sistema.

Gumb »Rezervacije«

Funkcija je namenjena prenosu (rezervaciji) plana proizvodnje v rezervacijske delovne naloge. Na ta način za vrstice iz plana »rezerviramo« potrebo po njihovih sestavinah. Vsaka vrstica plana dobi svoj rezervacijski delovni nalog.

Po izboru gumba »Rezervacije« se odpre nastavitveno okno rezervacij:

 • Leto od do – rezervacije lahko omejimo na izbrana leta plana.
 • Zap.Številka od do – vnsemo (izberemo) razpon zaporednih številk plana za katere izvajamo rezervacije.
 • Naročnik od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer strank naročnikov za katere izvajamo rezervacije.
 • Datum odpreme od do – vnsemo (izberemo) razpon datumov odprem plana za katere izvajamo rezervacije.
 • Artikel od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer artiklov za katere izvajamo rezervacije.
 • Skladišče od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer skladišč za katere izvajamo rezervacije.
 • Knjiga naročila od do – vnsemo (izberemo) razpon knjig naročil kupcev plana za katere izvajamo rezervacije.
 • Leto naročila od do – vnsemo (izberemo) razpon let naročil kupcev plana za katere izvajamo rezervacije.
 • Številka naročila od do – vnsemo (izberemo) razpon številk naročil kupcev plana za katere izvajamo rezervacije.
 • Kupčevo naročilo – vnesemo originalno oznako (številko naročila) kupca za katerega izvajamo rezervacijo.
 • Skupina artikla od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer skupin artiklov za katere izvajamo rezervacije.
 • Klasifikacija artikla od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer klasifikacij artiklov za katere izvajamo rezervacije.
 • Oddelek artikla od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer oddelkov artiklov za katere izvajamo rezervacije.
 • Knjiga rezervacij – izbor knjige delovnih nalogov v katero izvjamao rezervacije.
 • Razgradnja – izberemo eno ali več nivojsko razgradnjo rezervacijskih delovnih nalogov. Pri eno nivojski se bo za vsako vrstico plana odprl en sam delovni nalog (za artikel iz vrstice plana). Pri več nivojski rezervaciji bo program samodejno razpisal rezervacijske delovne naloge tudi za vse ostale nivoje (polizdelke) artikla iz plana.
 • Izloči artikle planirane po minimalnih zalogah – v kolikor je opcija vklopljena (ü) potem se razpišejo podrejeni delovni nalogi le do nivoja sestavnice artikla iz plana, ki ima v matičnih podatkih artiklov označeno, da se planira po minimalnih zalogah; v nasprotnem se podrejeni delovni nalogi razpišejo po vseh nivojih sestavnice artikla iz plana.
 • Sestavnica iz NK – v kolikor je opcija vklopljena, se pri izdelavi rezervacjskega delovnega naloga upošteva sestavnica izdelka iz vrstice naročila kupca (če je vrstica plana nastala iz naročila kupca).
 • Samo podrejeni nivo – v kolikor je opcija izbrana se bodo rezervacijski delovni nalogi izdelali samo za artikle iz izbranih vrstic plana in prvi neposredni nivo njihovih sestavnic.
 • Datumi iz vrstice plana – v kolikor je opcija vklopljena, se pri izdelavi rezervacjskega delovnega naloga kot rok izdelave in datum pričetka izdelave dodeli datum »Rok rezervacija« iz vrstice plana. Izbira te opcije zapre možnost določitve/izbire naslednjih opcij:
 • Rok izdelave –  nastavitve vezane na izračun roka izdelave rezervacijskih delovnih nalogov:
 • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum roka izdelave vsem delovnim nalogom,
 • Dni pred datumom odpreme – vnesemo število (delovnih) dni za katere je rok izdelave delovnih nalogov pred datumom odpreme iz plana.
 • Datum pričetka izdelave –  nastavitve vezane na izračun datuma pričetka izdelave rezervacijskih delovnih nalogov:
 • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum pričetka izdelave vsem delovnim nalogom,
 • Izračun po pretočnem času – datum pričetka izdelave se izračuna glede na pretočni čas izdelave izdelka (rok izdelave delovnega naloga – število delovnih dni iz pretočnega časa izdelka),
 • Izračun po dnevni količini – datum pričetka izdelave se izračuna glede na dnevno količino izdelave izdelka (rok izdelave delovnega naloga – razpisana količina/dnevna količina izdelka).
 • Rok izdelave podrejeni –  nastavitve vezane na izračun roka izdelave podrejenih rezervacijskih delovnih nalogov:
 • Brez – rok izdelave se ne določi.
 • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum roka izdelave vsem delovnim nalogom,
 • Dni pred pričetkom izdelave nadrejenega – vnesemo število (delovnih) dni za katere je rok izdelave podrejenih delovnih nalogov pred datumom pričetka izdelave nadrejenega naloga).
 • Datum pričetka izdelave podrejeni –  nastavitve vezane na izračun datuma pričetka izdelave podrejenih rezervacijskih delovnih nalogov:
 • Enako nadrejenemu – podrejeni delovni nalog ima datum pričetka izdelave enak datumu pričetka izdelave nadrejenega delovnega naloga,
 • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum pričetka izdelave vsem podrejenim delovnim nalogom,
 • Izračun po pretočnem času – datum pričetka izdelave se izračuna glede na pretočni čas izdelave izdelka (rok izdelave podrejenega delovnega naloga – število delovnih dni iz pretočnega časa izdelka).
 • Izračun po dnevni količini – datum pričetka izdelave se izračuna glede na dnevno količino izdelave izdelka (rok izdelave podrejenega delovnega naloga – razpisana količina/dnevna količina izdelka).

Preko gumba »Potrdi« izvedemo razpis rezervacijskih delovnih nalogov. 

Gumb »Brisanje rezervacij«

Funkcija je namenjena brisanju rezervacij za izbrane vrstice plana proizvodnje. Na ta način za »rezervirane« vrstice plana »izbrišemo rezervacijske delovne naloge. Vrstice se vrnejo nazaj v status »planirano«.

Po izboru gumba »Brisanje rezervacij« se odpre nastavitveno okno brisanja rezervacij:

 • Leto od do – brisanje rezervacij lahko omejimo na izbrana leta plana.
 • Zap.Številka od do – vnsemo (izberemo) razpon zaporednih številk plana za katere izvajamo brisanje rezervacije.
 • Naročnik od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer strank naročnikov za katere izvajamo brisanje rezervacije.
 • Datum odpreme od do – vnsemo (izberemo) razpon datumov odprem plana za katere izvajamo brisanje rezervacije.
 • Artikel od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer artiklov za katere izvajamo brisanje rezervacije.
 • Skladišče od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer skladišč za katere izvajamo brisanje rezervacije.
 • Knjiga naročila od do – vnsemo (izberemo) razpon knjig naročil kupcev plana za katere izvajamo brisanje rezervacije.
 • Leto naročila od do – vnsemo (izberemo) razpon let naročil kupcev plana za katere izvajamo brisanje rezervacije.
 • Številka naročila od do – vnsemo (izberemo) razpon številk naročil kupcev plana za katere izvajamo brisanje rezervacije.
 • Kupčevo naročilo – vnesemo originalno oznako (številko naročila) kupca za katerega izvajamo brisanje rezervacije.
 • Skupina artikla od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer skupin artiklov za katere izvajamo rezervacije.
 • Klasifikacija artikla od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer klasifikacij artiklov za katere izvajamo brisanje rezervacije.
 • Oddelek artikla od do – vnsemo (izberemo) razpon šifer oddelkov artiklov za katere izvajamo brisanje rezervacije.

Preko gumba »Potrdi« izvedemo izbris rezervacijskih delovnih nalogov. 

Gumb »Razpis po polizdelku«

Funkcija je namenjena hkratnemu razpisu delovnih nalogov za polizdelek in izdelke iz plana, ki se sestojijo iz izbranega polizdelka.

Po izboru gumba »razpis po polizdelku« se odpre vnosno okno z naslednjimi podatki:

 • Polizdelek – vpišemo (izberemo) polizdelek za katerega želimo razpisati delovni nalog
 • Polnitev – prikaže se podatek o »optimalni količini« polizdelka iz plansko tehnoloških podatkov. Predstavlja optimalno polnitev ene serije (npr. kotla). Funkcija bo poskrbela, da bo predlagana količina naloga mnogokratnik tega števila.

Preko funkcije  v razpis prikličemo vrstice plana proizvodnje, ki vsebujejo artikle (izdelke), ki v svoji sestavnici vsebujejo polizdelek, ki smo ga vnesli v prejšnem koraku. Iz preglednice izberemo tiste izdelke, ki jih želimo razpisati v delovne naloge hkrati s polizdelkom:

Po označitvi vrstic plana (CTR+desni klik miške) in potrditvijo z »Izberi«, se izbrane vrstice prenesejo v preglednico razpisa po polizdelku. Vrstice lahko v preglednico tudi ročno dodajamo.

Preko funkcije  se izračuna predlagana količina polizdelka. Pri tem program poskrbi, da je ta količina vedno mnogokratnik količine polnitve. V kolikor je predlagana količina polizdelka višja od potrebne glede na količine izdelkov, se ustrezno korigirajo (povečajo) tudi predlagane količine za izdelke:

Količine, ki se bodo razpisale v delovne naloge lahko tudi ročno spreminjamo (polje »količina naloga« za polizdelek in kolona »Količina« za izdelke.

Razpis delovnih nalogov izvedemo preko funkcije . Pred samo izdelavo delovnih nalogov je potrebno določiti še:

 • Knjiga delovnih nalogov – izberemo knjigo delovnih nalogov v kateri se bodo kreirali delovni nalogi.
 • Vzemi knjigo DN iz artikla – v kolikor je pcija vklopljena, se izdelek in polizdelki razpišejo v knjigah delovnih nalogov, ki jih imajo določene v šifrantu artikov, drugače v zgoraj izbrani knjigi.
 • Datum pričetka izdelave –  nastavitve vezane na izračun datuma pričetka izdelave delovnih nalogov:
 • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum pričetka izdelave vsem delovnim nalogom,
 • Izračun po pretočnem času – datum pričetka izdelave se izračuna glede na pretočni čas izdelave izdelka (rok izdelave delovnega naloga – število delovnih dni iz pretočnega časa izdelka),
 • Izračun po dnevni količini – datum pričetka izdelave se izračuna glede na dnevno količino izdelave izdelka (rok izdelave delovnega naloga – razpisana količina/dnevna količina izdelka).
 • Stroškovno mesto, nosilec, referent – izberemo stroškovno mesto, nosilec in/ali referenta delovnih nalogov.
 • Avtomatsko dodeli serijo izdelka – v kolikor je opcija vklopljena, se bo serija izdelka na delovni nalog vpisala samodejno (če se izdelku spremljajo serije) po sistemu nastavljenemu v spremenljivkah okolja.

Preko gumba »Potrdi« izvedemo razpis proizvodnje.

Gumb »Dodajanje na DN«

Funkcija je namenjena dodajanju vrstice plana na obstoječi delovni nalog. Funkcija je aktivna samo na vrsticah plana, ki niso razpisane v delovne naloge.

Po izboru gumba »Dodajanje na DN« se odpre okno z naslednjimi podatki:

 • DN leto – izberemo leto delovnega naloga v katerega prenašamo (dodajamo) vrstico plana.
 • DN knjiga – izberemo knjigo delovnega naloga v katerega prenašamo (dodajamo) vrstico plana.
 • DN številka – izberemo številko delovnega naloga v katerega prenašamo (dodajamo) vrstico plana. Delovni nalog lahko izberemo tudi preko preglednice (F2), ki nam prikaže samo nezaključene naloge izdelka iz vrstice plana. Izbor iz preglednice napolni tako leto, knjigo kot številko naloga.
 • Dodajanje tudi na podrejene DN – v primeru, da je opcija izbrana, potem se spremenijo tudi količine podrejenih delovnih nalogov, če je prvotno bil delovni nalog razpisan z vključeno opcijo razpisa podrejenih nalogov.

Potrdi izvede dodajanje vrstice plana na izbrani delovni nalog.

Gumb »Priprava«

Funkcija je namenjena pripravi (polnjenju) vrstic plana proizvodnje glede na stanje v podjetju. Funkcija podpira različne možnosti priprave plana; od najbolj osnovnih – priprava vrstic plana za artikle katerih zaloga je manjša od minimalne (maksimalne) zaloge do bolj kompleksnih povezanih s predvidenim stanjem zaloge glede na naročila kupcev, naročila dobaviteljem in že razpisane delovne naloge.

Po izboru gumba »Priprava« se odpre okno z naslednjimi podatki:

 • Artikel od do – izberemo razpon šifer artiklov, ki jih želimo obdelati (artikle lahko izberemo tudi iz preglednice).
 • Skupina, klasifikacija, oddelek artikla od do – izberemo razpon šifer skupin, klasifikacij ali oddelkov artiklov, ki jih želimo obdelati (skupine, klasifikacije in oddelke lahko izberemo tudi iz preglednice).
 • Povezna šifra – artikle lahko v pripravi omejimo tudi po povezani šifri artikla
 • Tip artikla – izberemo tip artikla (ali več iz preglednice), ki jih želimo obdelati. Obdelujemo lahko samo proizvodne tipe artiklov!
 • Skladišče, skupina skladišč od do  – izberemo razpon šifer skladišč ali skupin skladišč, v katerih želimo izvajati obdelavo (skladišča in skupine skladišč izberemo tudi iz preglednice).

Naročila kupcev

 • Upoštevanje naročil kupcev – v kolikor v obdelavi želimo upoštevati naročene količine kupcev (naročila kupcev in odpremni nalogi), potem moramo to opcijo vključiti.
 • Knjiga naročila o do – izberemo razpon knjig naročil (ali jih izberemo iz preglednice) katere želimo vključiti v obdelavo.
 • Datum predvidene dobave od do – izberemo razpon datumov predvidene dobave za katera želimo, da se vključijo v obdelavo.
 • Izloči naročila prenesena v plan – v kolikor naročila, ki so že prenesena v plan proizvodnje (ali direktno v delovne naloge) ne želimo upoštevati v obdelavi, potem mora ta opcija biti vključena.
 • Zajeta naročila označi, kot prenesena v plan – v kolikor želimo, da se naročila, ki smo jih zajeli v obdelavo označijo v naročilih kupcev, da so prenesena v plan, potem moramo to opcijo vključiti.

Naročila dobaviteljem

 • Upoštevanje naročil dobaviteljem – v kolikor v obdelavi želimo upoštevati naročene količine dobaviteljem (naročila dobaviteljem, prevzemi od dobaviteljev ter predprejemi MSP, potem moramo to opcijo vključiti.
 • Knjiga naročila o do – izberemo razpon knjig naročil (ali jih izberemo iz preglednice) katere želimo vključiti v obdelavo.
 • Datum predvidene dobave od do – izberemo razpon datumov predvidene dobave za katera želimo, da se vključijo v obdelavo.
 • Upoštevaj nepotrjena naročila – v kolikor želimo nepotrjena naročila dobaviteljem upoštevati v obdelavi, potem mora ta opcija biti vključena.

Delovni nalogi VRP

 • Upoštevanje delovnih nalogov – v kolikor v obdelavi želimo upoštevati delovne naloge, potem moramo to opcijo vključiti. 
 • Knjiga nalogov o do – izberemo razpon knjig delovnih nalogov (ali jih izberemo iz preglednice) katere želimo vključiti v obdelavo.
 • Upoštevaj vsa skladišča izdelkov – v kolikor je opcija vključena, potem se kot prihod na zalogo upoštevajo tudi delovni nalogi, ki imajo skladišče izdelkov izven razpona izbranih skladišč v nastavitvenih podatkih »Skladišče od do«.

Delovni nalogi DN

 • Upoštevanje delovnih nalogov – v kolikor v obdelavi želimo upoštevati delovne naloge, potem moramo to opcijo vključiti. 
 • Knjiga nalogov o do – izberemo razpon knjig delovnih nalogov (ali jih izberemo iz preglednice) katere želimo vključiti v obdelavo.

Predlog količine

 • Izbrati moramo metodo izračuna količine, ki se predlaga v plan – na voljo imamo možnosti: manjkajoča količina (v plan se predlaga napovedana manjkajoča količina), razlika do minimalne količine (v plan se predlaga napovedana manjkajoča količina povečana za minimalno zalogo), razlika do maksimalne količine (v plan se predlaga napovedana manjkajoča količina povečana za maksimalno zalogo) ter kanabn sistem (v plan se predlaga količina, ki je enaka maksimalni količini zmanjšani za napovedano količino; vendar le v primeru kadar je napovedana količina manjša od minimalne; artikli morajo imedi definirano tako minimalno, kot maksimalno količino).

Datum odpreme plan

 • Izbrati moramo metodo določitve datuma odpreme na vrstici plana – na voljo imamo možnosti: vnos datuma (v tem primeru sami vpišemo želeni datum) ter najzgodnejša odprema (v vrstico plana se vpiše najzgodnejši datum predvidene potrebe).
 • Upoštevanje plana proizvodnje – v kolikor je opcija vklopljena, se v prihod na zalogo upoštevajo tudi pozicija iz plana proizvodnje (tiste pozicije, ki še niso razpisane v delovne naloge ali pa niso stornirane).
 • Zaokrožitev – izberemo sistem zaokroževanja izračunane predlagane količine vrstice plana.
 • Skladišče plan – izberemo ali lastni vnos skladišča (vrstice plana bodo dobile vpisano izbrano skladišče) ali opcijo iz potrebe (vrstice plana bodo dobile skladišče odgovarjajoče potrebi (naročilu kupca, odpremnemu nalogu).

Potrdi izvede dodajanje vrstic na plan proizvodnje.

Preko gumba »Nastavitve« lahko nastavimo (predlagane ali privzete vrednosti), ki se pojavijo ob aktiviranju okna obdelave. Dostop do nastavitev obdelave lahko nepooblaščenim operaterjem preprečimo preko aplikacijskega varnostnega sistema.

Gumb »Storno«

Funkcija je namenjena storniranju vrstice plana proizvodnje. Funkcija je dostopna samo preko desnega klika miške na preglednici plana proizvodnje. Omogočena je samo na vrsticah plana, ki niso rezervirane ali razpisane v delovne naloge.

Funkcijo je možno dodatno varovati preko varnostnega sistema »VRP - PLAN PROIZVODNJE, storno«. 

V kolikor funkcijo izvedemo, se vrstica plana na kateri smo funkcijo izvedli stornira. Pomeni, da se v preglednici obarva rdeče, kolona »Storno« v preglednici dobi »kljukico«. Takih vrstic plana ne moremo rezervirati ali razpisati v delovne naloge.

Gumb »Preklic storna«

Funkcija je namenjena preklicu storniranja vrstice plana proizvodnje. Funkcija je dostopna samo preko desnega klika miške na preglednici plana proizvodnje. Omogočena je samo na vrsticah plana, ki so bile predhodno stornirane.

V kolikor funkcijo izvedemo, se na vrstica plana na kateri smo funkcijo izvedli izvede preklic storna. 

Gumb »Legenda«

Gumb prikaže legendo z možnimi oznakami vrstic plana proizvodnje:

V tem prispevku