Materialno skladiščno poslovanje (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • V kontrolni pripravi temeljnice nabave, porabe dodana polja za primerjavo zbirnih knjiženj. V primeru, ko so bila v zbirnih knjiženjih zajete vrste prometa z različnimi šiframi temeljnic v knjižnih skupinah teh vrst prometov, primerjanje med obstoječo in trenutno temeljnico ni bilo vedno možno.
 • V kolikor je na vrsti prometa predprejema nastavljena "Kontrola polja Dokument", se na vnosu tega polju izvaja kontrola podvojenosti vsebine, glede na vpisano stranko in leto predprejema. Če predprejem z enako vsebino dokumenta (ne velja za prazne) za stranko in leto že obstaja se prikaže obvestilo o podvojenosti predprejema s podatki o vrsti prometa, številki in letu predprejema z možnostjo nadaljevanja. 
 • Prav tako se izvede kontrola na Potrdi dokumenta.
 • Iz nastavitev programa je umaknjen ključ MSPANALPOVRST, ki se je uporabljal za potrebe razvoja dodatnih analitik v glavi in vseh analitik v vrsticah prometa in predprejemov, ki se je odvijal v več iteracijah.

2023.03.001
 • Na nastavitveno masko uvoza predprejema preko eSlog-a se dodana možnost iskanja artiklov po črtni šifri - šifri dobavitelja in šifri aritikla.
 • Pri izvozu odkupov v knjigovodstvo na predprejemih je spremenjen način zajema konta dobavitelja. V kolikor ima stranka predprejema v podatkih stranke na zavihku Po meri vneseno lastnost KONTOODKUP, ki je tipa besedilo in ima v vrednost vpisano številko odprtega konta v šifrantu kontov, se za člane in nečlane vzame vpisano vrednost iz lastnosti KONTOODKUP, sicer se podatke jemlje iz nastavitev MSP-ja, kot do sedaj.
 • Urejeno zaklepanje/odklepanje polja RVC za maloprodajo na vrsticah predprejema.

2023.02.001
 • Urejeno shranjevanje postavitve stolpcev na preglednici in prikaz vseh stolpcev na seznamu po nastavitvi na novo izbranih/prikazanih polj.
 • Pri pripravi temeljnice nabave, porabe se je polnjenje podatka o Stroškovnem nosilcu dopolnilo na način, da se šifra SN vzame tudi iz vrstice dokumenta, če na artiklu ta podatek ni vpisan. Podatek o SN se na konto seveda polni samo v primeru, ko konto tako zahteva.

2023.01.001
 • Pri prehodu v novo leto in izvajanju prevrednotenju prometa za vse tipe skladišče je v čas obdelave prevrednotenja dodano sporočilo o poteku prevrednotenja.
2022.18.005
 • Odpiranje sporočila bo dopolnjeno na kontrolo, da se prikazuje na znesek računa v glavi predprejema le, v kolikor je znesek 0,00 in program avtomatsko zapiše ustrezen znesek. V nasprotnem primeru, ko je znesek različen od 0,00 in se ne ujema z vrednostjo vrstic, se sporočilo prikaže.
 • Na knjiženju inventure je urejeno polnjenje analitičnih podatkov tako da se se SM v glavi in vrstici se najprej preveri SM skladišča za katerega se dela inventura če je tam prazno ali null, potem se napolne iz vrste prometa na katero se knjiži sicer prazno, SN se v glavi prometa polne iz vrste promet na katero se knjiži sicer prazno, za vrstice se najprej preveri SN na artiklu, če je tam prazno se vzame iz vrste prometa. Ostale analitike Referent, Delovni nalog, Analitika, Analitika 1..3 se napolnejo iz vrste prometa na katero se promet poknjiži.
 • Pri Prehodu v novo letu se je po uspešno končanem prehodu v novo leto dodalo atomatsko proženje prevrednotenja za vse tipe skladišč.
2022.18.001
 • Odpravljena težava v Analizi prometa, ko se dimenzije vrtilne tabele za prikaz podatkov o dodatnih lastnosti artiklov niso ustrezno poimenovale (prikazalo se je ime vf1 - vf5).
 2022.17.003
 • Pri nastavitvenih podatkov pregleda dokumenov, urejeno prikazovanje kljukice Tiskanje vrednosti odbitnega deleža, glede na nastavitev odbitnega deleža za želeno obdobje, v kolikor obdboja ni izbrana se preverja odbitni delež za celotno knjižno leto. Če je v obdobju vsaj ena od nastavitev odbitnega deleža različna od 0% ali 100% se kljukica prikazuje, sicer je skrita.
 • Na vrstah prometa je urejeno polnjenje podatka Povezava s prejetimi računi za prejeme se vrednost izbere na maski, za izdaje in prenose je privzeto nekativno. Podatek se upošteva pri vnosu ročnem vnosu prometu (prejemi, izdaje, prenosi) se podatek Povezava s prejetimi računi polne iz nastavitev vrste prometa na katerega se knjiži. Enako je urejeno polnjenje podatka na prometu preko API-jev.
 • Pri pripravi odjae konsignacije je urejeno predlaganje datum obdobja do z zadnjim dnem predlaganega meseca, ter urejena je možnost sortiranja preglednice, ki pa ne vpliva na zapis vrstic.
 • Pri odjavi konsignacije je urejena možnost vnosa ali izbira cenika, ki ima v šifrah črke.
 • Na preglednici urejen prikaz starosti zaloge tudi ko v nastavitvah ni izbrane nobene vrste prometa.
 • Kontrole uvoza popisne liste inventure preko čarovnika so usklajene z kontrolami ročnega vnosa.
2022.17.001
 • V menu Izpisi --> Zaloga, je pripeljan nov izpis Starost zaloge. Z izborom se odpre nastavitvena maska za nastavitev pogojev za prikaz podatkov zaloge. 
 • Podatke si lahko ogledamo v preglednici ali na izpisu, vidni so podatki artikla s serijo, uporabnost serije, datumi zadnjega prejema/izdaje, količine, starost zaloge glede na prvi prejem serije in vrednost.
 • Omogočen je tudi prikaz podatkov po obdobjih, kar se odraža na zavihkih v preglednici (gumb Preglednica), kjer si podatke lahko opredelimo na izbran tip obdobja in samo obdobje.
 • Na popisno listo Inventure je dodan gumb "Čarovnik za uvoz" za uvoz popisne liste v excel datoteki. Gumb je omogočen v kolikor invnetura še ni knjižena. Uvažanje je narejeno po iCentrovem standardu uvoza excelovih datotek, ob prvem uvozu je potrebno kreirat specifikacijo, kjer se mapira polja iz datoteke z polji, ki so na voljo za prenos. Artikli se preverjajo po šifri in črtni šifri, v kolikor se vodi serije se preveri serijo, količina ne sme biti manjša od 0.
 • Pri pripravi nove inventure, se prikažejo morebitni artikli / serije, ki imajo negativno knjižno količino zaloge
 • Pri obnovi knjižnih podatkov inventure se prikažejo artikli / serije, ki imajo neagtivno knjižno količino zaloge
 • Odpravljena napaka pri predogledu izpisa Pregled prometa artiklov po analitikah, z izborom Prikaži po: stroškovnih mestih.
2022.16.001
 • V nastavitve programa MSP - splošno, je dodana novo nastavitev 'Uporaba stanja za inventuro' - privzeto je false.  Če je 'Uporaba stanja za inventuro' = true lahko izbiramo pri novi inventuri podatek Stanje iz prometa - privzeto je true. Če je 'Uporaba stanja za inventuro' = false je Stanje iz prometa=true in ga ni možno spreminjati
 • Na predprejemih je urejeno barvanje zaklenjenih polja RVC PC, Prodajna cena, RVC MPC, in Maloprodajna cena, glede na nastavitev modula.
  • Iz priprave nove inventure je umakjen izbor 'Stanje iz prometa'. Nova inventura se vedno pripravlja po stanju iz prometa
2022.15.001
 • Pri knjiženju Temeljnice nabave, porabe se podatki SM in SN prenesejo izključno na podlagi podatkov iz vrstic.
 • Ureditev forme po saop standardu, v glavo dodana Poslovalnica in VP skladišče, kamor se prenaša, intrastat je med analitikami, dodana statuna vrstica, gumbom dodane ikone. gumb Razstavljanje premaknjen nad preglednico, barvanje aktivne vrstice na predprejemu.
 • Maske prometa (Prejem, Izdaja, Prenos) se je uredila po iC standardu. V glavo je dodana statusna vrstica s podatkom statusa dokumenta. Desno od zavihkov je dodana Poslovalnica, če je promet iz MP. V pregldnico vrstic dokumenta je dodano barvanje aktivne vrstice.
 • Ob upgrade-u se proži update po vrsticah prometa za zadnjih 10 let, ki prepiše analitične podatke iz glave na vrstice.
 • Vrsta prometa:
  • Dodana so polja dodatnih analitik ter obveznost le teh
 • Odpravljena napaka pri izpisu Kartice artikla po artiklu in seriji.
 • Razširjeno polje naziv države na 60 znakov v začasni tabeli pri pripravi podatkov.
 • Dopolnjeno vrstično barvanje knjiženih dokumentov in na fokus polja v vrstici.
 • Gumb "Nastavitve knjiženja" v Temeljnici nabave, porabe ima možnost aktivacije preko varnostnega sistema.

Predprejemi:

 • V preglednico so dodane dodatne analitike iz glave
 • Na vnosni oz edit maski, so v glavo predprejema dodane dodatne analitike 1..3, privzeto se polnijo in preverjajo iz VP
 • Na vnos vrstic so dodane vse analitike (SM, SN, Ref, DN, An, An1..3), privzeto se polnijo z podatki iz glave, obveznost se preverja preko VP
 • Na predprejemih urejeno zapisovanje podatka "Povezava s prejetimi računi" glede na nastavitev iz vrste prometa. Urejeno je tudi pri kopiranju, jemlje se podatek iz vrste prometa v katero dokument nastane.

Predprejemi – V prejem

 • Analitike se prepišejo iz glave in vrstic predprejema

Predprejem – Tranzit

 • Dodane dodatne analitike za izdajo in račun, v prejem grejo analitike iz predprejema, v izdajo in račun iz nastavitvene maske

Promet:

 • Prejem, Izdaj in prenos
  • V preglednici dodane dodatne analitike iz glave
  • Na vnosni oz edit maski, v glavo prometa dodane dodatne analitike, katere se izpolnjujejo in preverjajo glede na vnos, kontrolo nastavitev v VP, prav tako so dodane vse analitike v vrstice prometa, izpolnjujejo se glede na vnos analitik v glavi prometa, obveznost pa se preverja preko VP
 • Prejem - V Izdajo:
  • na nastavitveni maski, so dodane dodatne analitike
  • predlaga se iz vp, prensejo se v glavo in vrstice
  • kljukica Prenesem vse analitike, ki prenese analitike ena proti ena iz izdaje v prejem, na nivoju glave in vrstic (PAZI!)
 • Izdaja - V prejem:
  • na nastavitveni maski, so dodane dodatne analitike
  • predlaga se iz vp, prensejo se v glavo in vrstice
  • kljukica Prenesem vse analitike, ki prenese analitike ena proti ena iz izdaje v prejem, na nivoju glave in vrstic
  • Dodatne analitike so upoštevane tudi pri izvozih

Izpisi:

 • Na izpisih, kjer so podatki iz vrstic je urejeno iskanje analitičnih podatkov na nivoju vrstic, kjer je dokument kot celota je iskanje ostalo na nivoju glave

API-ji:

 • v API-je za promet (prejemi, izdaje, prenosi) in predprejeme so dodane dodatne analitike v glavo ter vse analitike v vrstice, kontrola obveznosti je preko vrste prometa. Če ni analitičnih podatkov v vrsticah se prepišejo iz glave.
 • Program Temeljnica nabave, porabe v meniju Knjiženje je dopolnjena z novimi možnostni nastavitev kontiranja in z dopolnitvami delovanja knjiženja.
  • Na preglednici temeljnic je nov gumb "Nastavitve knjiženja" preko katerega lahko dodatno nastavljamo konte in smeri knjiženja. Vse obstoječe delovanje preko dosedanjih nastavitev knjižnih skupin in kontov na artiklih je nespremenjeno. To novo delovanje se lahko uporabi za določene izjeme pri knjiženjih, katere ni možno zajeti v knjižnih skupinah. Lahko pa se te nastavitve uporabijo samostojno in se preko tega nastavi celotno knjiženje temeljnice zalog.
  • Pri knjiženju zalog najprej veljajo nove nastavitve in v primeru, ko so nastavitve najdene glede na ključne podatke (tip skladišča, tip prometa, skladišče,...), se konti in smeri knjiženja vzamejo iz teh nastavitev. Če zapisi ne obstajajo ali niso najdeni glede na parametre, potem veljajo vse dosedanje nastavitve knjiženja.
2022.14.001
 • V izpisu Analiza prodaje so prikazani tudi vrstični odvisni stroški.
 • Manjša dopolnitev, da se v okviru leta in dobavitelja preverja podvojenost vsebine zapisane v polje Dokument tudi za uporabnike brez modula Trgovina na drobno.
 • V sistemih, ko se vodi maloprodajo v MSP, je pri vnosu novih vrst prometa naslednje pravilo: če je vrsta prometa vezana na poslovalnico, potem mora šifra vrste prometa na začetku šifre (levi del) predstavljati šifro poslovalnice.
 • Na vnosu predprejemov - maloprodaja je predlaganje vrste prometa dopolnjeno na naslednji način: ob zamenjavi šifre poslovalnice na preglednici pri vnosu predprejemov se vrsta prometa za vnos predlaga na način, da se zamenja levi del šifre, ki predstavlja poslovalnico z novo šifro poslovalnice iz glavnega filtra preglednice.
 • Pri pripomočku Polnjenje mase v promet smo dodali možnost novega izračuna vseh mas v prometu / predprejemih.
 • Na preglednici Popisne liste inventure (zavihek Vrstice), na maski za vnos/urejanje zapisa popisne liste in na izpisu Inventurna lista bo nov stolpec/podatek Datum uporabnosti določene serije artikla, izvor podatka je šifrant serije-artikla, če bo podatek v šifrantu prazen bo prazen tudi na preglednici, maski za vnos/urejanje in izpisu.
 • V vrstice predprejema pri vrstičnem vnosu predprejemov smo dodali tudi podatek o znesku odvisnih stroškov vrstice.
2022.13.002
 • V poizvedbi priprave podatkov za porabo brez odmikov, so urejeni nazivi polj, ki so vračala napako.
2022.12.003
 • Razdelek podatkov za poročanje Intrastat se dovoljuje spreminjat, kljub temu, da je prejem lahko: povezan s prejetim računom, izven knjižnega obdobja, knjižena temeljnica nabave ali dokument v preteklem letu.
 • V izpisu »Analiza prometa« so v OLAP dimenzijah dodani podatki »Ciljno skladišče VP«, »Ciljna poslovalnica«, »Iz poslovalnice« in »V poslovalnico«. Ti podatki so namenjeni pregledovanju internih prenosov iz veleprodaje v maloprodajo in nazaj ter prenosov med maloprodajnimi poslovalnicami.
 • Odstranjeno moteče opozorilo pri dvokliku na gumb "Preglednica" pri Izpisi - Kartica prometa - Kartica artikla.
 • V knjiženju "Temeljnica nabave, porabe" se je preglednica s pripravljenimi zapisi za knjiženje postavljala v ozadje za formo z nastavitvenimi podatki. S to verzijo je to odpravljeno tako, da se pripravljeni zapisi vedno postavijo v ospredje.
 • V knjiženju "Temeljnica nabave, porabe" se je pri zbirnih knjiženjih spremenilo tekste v poljih »Opis« in »Dokument«. V »Opis« so teksti, kot pri knjiženju po dokumentih, v »Dokument« pa je poleg teksta »Zbirno« tekst sestavljen iz tipa skladišča in tipa prometa knjiženja ter začetnega in končnega datuma knjiženja. V knjiženjih maloprodaj pa je v tem tekstu dodana še poslovalnica.
 • Knjiženje »Temeljnica nabave, porabe« se je dopolnilo s knjiženji za interne prenose, ki potekajo preko skladišča za blago na poti.
 • Odpravljena je nerodnost, ki se je pojavila v Predprejemu, le ko se ustvari nova vrstica in je polje "Šifra artikla" prazno, fokus preklopi na zavihek "Splošno".
2022.12.001
 • Na preglednici in vnos/urejanje vrste prometa je dodano polje Neaktivnost. Uporabi se za določanje aktivnosti vrste prometa. Na preglednici se novo polje uporablja za filtriranje aktivnih/neaktivnih vrst prometa.Samo polje ne omejuje izbire vrste prometa na podrejenih vnosih.
 • Na API-jih AddPreReceipt v2, ModifyPreReceipt v2, AddWarehouseGoodsIssue, AddWarehouseReceipt, PostWarehouseTransfer so validacije SifraSM, SifraSN, Referent, DN, Analitike, An1..3, usklajene z ročnim preko iC.
 • Na izpisu "Izvoz podatkov odkupa MSP v knjigovodstvo" urejena poravnava podatkov s skupnimi vrednostmi po horizontali in vertikali.
2022.11.001
 • V verzijah iC 2022 se je dokončal projekt prenosa vodenja maloprodajnih trgovin iz modula Trgovina na drobno (okrajšava TDR) v modul Materialno skladiščno poslovanje (okrajšava MSP). S prehodom na nov sistem se vse trgovske knjige, vodenje zalog po količinah in vrednostih ter kalkulacije za izgradnjo prejemov ter izračunov materialnega knjigovodstva vodijo izključno v MSP. To pomeni naslednje poslovne procese: prejem blaga preko predprejemov, zapisniki o spremembi cen, interni prenosi blaga, inventure, temeljnica nabave in porabe ter prehod v novo leto. Poleg tega se izpise zalog, knjige izdaj, knjige prejemov, analize prometa, evidenca TDR pregleduje in izpisuje izključno v MSP. V modulu TDR je ostala izdaja v maloprodaji, t.j. Gotovinska prodaja, Negotovinska prodaja in Predračuni. S tem povezani so v TDR ostali izpisi, ki se nanašajo na izdajo npr. rekapitulacija blaga in davkov, pregled blagajniških računov, rekapitulacija blagajn ipd.. Z izdajami blaga so v modulu TDR ostale tudi vse spremljajoče funkcije od darilnih bonov, kartic zaupanja, sistema ugodnosti, darilne kartice, … za delovanje novega sistema je obvezna uporaba obeh modulov in ustrezne nastavitve in soodvisnosti med poslovalnicami, vrstami prometov in skladišči. Podrobnejši opis dopolnitev in sprememb so v dokumentih z opisi modulov in procesov na naših spletnih straneh.
 • Knjiženje
  • Predprejem – maloprodaja
   • Na vnosu vrstice internega prenosa se cene poiščejo in napolnijo iz zadnje kalkulacije iz prometa dokumentov tipa »P« in »M« in ne iz zadnjih kalkulacij predprejema.
   • V primeru, ko je za artikel nastavljeno vodenje po serijah, na strani maloprodaje pa se serije za ta artikel ne vodi, se v vrsticah predprejema ob vnosu za serijo samodejno predlaga privzeti znak »-«, katerega se nato lahko spremeni. 
   • Pri uvozu predprejemov iz datotek preko t.i. »čarovnika za uvoz« je iskanje maloprodajnih cen prilagojeno nastavitvam poslovalnice. Primer: ko v vhodni datoteki ni maloprodajne cene, se le-ta poišče npr. iz cenika, ki je vpisan za kalkulacijo v poslovalnici.
  • Interni prenosi
   • Po prevzemu dokumenta internega prenosa v ciljno lokacijo, se proces vnosa samodejno prestavi iz »Neprevzeto« na »Prevzeto« s pozicijo na preneseni dokument, tako da se lahko takoj nadaljuje z izpisom ali tiskanjem nalepk.
 • Temeljnica nabave, porabe
  • Vrnjeno je bilo delovanje knjiženja temeljnice tudi za dokumente, ki so bili knjiženi iz TDR.
2022.10.001
 • Knjiženje - Predprejemi; pri navajanju informacij o količini artikla iz nekjniženega predprejema se od sedaj naprej upošteva skladišče iz vrstice predprejema in ne več skladišče iz glave predprejema. Ta informacija se pojavlja na več mestih (F7 - napoved zaloge, dobavitelji in kupci - napoved zaloge, dobavitelji in kupci - nepravilno napovedane zaloge, dobavitelji in kupci - pripomočki za formiranje naročil dobaviteljem, razpis proizvodnje - predvidena poraba materiala in tedenski prikaz potreb, web.API GetForecasting(v2).
 • v analizo prometa je bil dodan podatek o seriji artikla.
2022.09.001
 • Knjiženje
  • Promet – Interni prenos iz maloprodaje
   • V prejšnji verziji je prišlo do napake pri izboru dokumenta za prenos in prenosa ni bilo možno nadaljevati. S to verzijo je ta napaka odpravljena.
2022.08.002
 • Izdelan je bil pripomoček, ki zapiše podatek 'masa v kg' vrsticam prometa in predprejemov, ki je nimajo izpolnjene. Zapisana masa je zmnožek količine in mase na enoto iz šifranta artiklov.
 • Na preglednico predprejemov smo dodali možnost vpogleda v priponko predprejema in dokumente fascikla prejema
 • Knjiženje
  • Predprejemi
   • Odpravljena težava glede obdobja DDV pri knjiženju odkupov od pavšalistov v knjigovodstvo.
  • Začetno stanje
   • V primeru naknadnega vnosa popravka v dokument začetnega stanja, se je napačno prikazovalo obvestilo o napaki.
 • Pripomočki
  • Praznjenje minimalnih zalog
   • V primeru izbora »Pobriši zapise« je sedaj vnos skladišča obvezen. Če pri brisanju zapisov skladišče ni vpisano, ni možno nadaljevanje.
2022.06.001
 • Izpisi
  • Pregled dokumentov
   • Na izpisu je v »Zbir po vrstah prometa« dodana vsota vrednosti po FIFO metodi.
2022.05.001
 • Tiskanje nalepk
  • Tiskanje nalepk se je v MSP dopolnilo s tem, da je ob tiskanju na knjiženih predprejemih in prometu dodatno okno z nastavitvami za tiskanje. Dodatne možnosti izbora za vse artikle iz dokumenta ali samo s spremenjeno ceno, z vključevanjem tiskanja serije, z določitvijo količine nalepk in z vključevanjem cen iz samega prometa. Pri tiskanju na neknjiženih predprejemih pa je izbor in tiskanje nespremenjeno.
 • Knjiženje – promet; na funkciji »v izdajo« s katero lahko prevzem knjižimo v izdajo smo v primeru vklopljene povezave z delovnimi nalogi VRP dodali kontrolo nad obstojem delovnega naloga, ravno tako smo dodali samodejno predlaganje vklopa povezave, kadar je delovni nalog naveden (in obstaja v VRP) povezava pa ni vklopljena.
2022.04.001
 • Odpravljena težava pri ponovnem knjiženju predprejema v prejem na vrsticah, na katere se odvisni stroški ne delijo.
2022.02.001
 • Knjiženje
  • Inventure
   • V izpisu »Rezultat inventure na zadnji dan v letu« je odpravljena napaka, do katere je prišlo v zadnjih verzijah programa.
2021.18.001
 • Odpravljena težava vrednotenja zalog v primeru odvisnih stroškov in uporabe kljukica "Ne upoštevaj odvisne stroške".
 • Na inventuri se je pri knjiženju artiklov brez prometa za izbiro vrste prometa odstranila kontrola na šifro skladišča.
2021.17.001
 • med izpise podatkov o serijah artiklov je dodana obdelava Odpoklic serij, ki omogoča pregled serij izdelkov / polizdelkov, ki so nastali iz izbrane serije izbranega artikla. Prikažemo lahko trenutno zalogo in odpremne naloge, ki vsebujejo te serije izdelkov / polizdelkov.
 • Na izpisu za starostno strukturo zalog se je dodalo možnost prikaza podatkov na določen dan in prikaza podotkov za serijo artikla.
 • Pri poročanju intrastat za pridobitve je odpravljena napaka Devide by zero.
2021.16.001
 • Podatek o datumu prejema na seriji artikla (zbirni podatki artikel/serija/Skladišče) se sedaj polni le ob prvem prejemu serije artikla na določenem skladišču. Ta podatek bo služil za predlaganje porabe po FIFO metodi.
 • Preračun zaloge po FIFO metodi – izvedena časovna optimizacija preračuna ter ob tem tudi odpravljene določene anomalije.
2021.15.001
 • Knjiženje – predprejemi; v primeru povezave programa MSP s programom VRP se lahko podatek »delovni nalog« na predprejemu vpiše preko izbire delovnega naloga iz preglednice delovnega naloga preko novega gumba »DN iz VRP«.
 • na inventurah smo omejili urejanje popisnih list na skladiščih, ki so pod pristojnostjo WMS
 • odpravljena težava s prikazom obvestila o neizvedenem prehodu v novo leto
 • odpravljena težava s postavitvijo fokusa pri urejanju dejanskih količin na popisnih listah inventure
2021.13.001
 • odpravljena težava, ko je pri uvozu vrstic predprejema iz eRačuna, novim artiklom dalo mersko enoto H87 namesto kos
 • na OLAP preglednico analize nabave sta bili dodani novi polji: Šifra artikla in Naziv artikla
 • Pri izvozu odkupov v knjigovodstvo je bila dodano opozorilo v primeru neaktivnega TRR banke vplačnika. Na nastvitvah izvoza pa lahko iz seznama bančnih računov vplačnika izbiramo samo aktivne račune.
 • na odjavah konsignacije je bil vpeljan sistem izstavitve. Na strankah lahko izbiramo med tremi načini izstavitve: Tiskanje, PDF po e-pošti in PDF v eRegistrator
2021.11.001
 • Odpravljena težava pri vnosu predprejemov, ko tipki [Shift][Insert] v nekterih primerih nista odpirali okna za vnos vrstice
 • Odpravljena težava pri uvozu količine na predprejem iz enostavnega računa v eSlogu 1.6
2021.09.001
 • Knjiženje
  • Inventure
   • Odpravljena napaka iz verzije 2021.05 pri izračunu knjižne količine v primeru priprave inventure na določen dan. Do napake je prihajalo v sistemih, kjer se v MSP izvaja inventure tudi za maloprodajne izdaje TDR.

2021.08.002
 • Izpisi – Zaloge, Manjkajoči artikli; v prikazu na preglednici je dodan prikaz minimalne in maksimalne zaloge artikla.
 • Odpravljena je bila težava z iskanjem z dodatnimi filtri, kjer je prikazalo vedno samo en zadetek.
2021.07.001
 • Na vrsticah predprejemov lahko sedaj s kljukico "Brez razdeljenih odvisnih stroškov" povemo, da se vneseni odvisni stroški ne prištevajo k nabavni ceni vrstice.
 • Na nastavitvah programa se pri prvem vnosu v polje pavšalni DDV sedaj predlaga odstotek iz šifranta stopenj DDV.
 • Predprejemi so sedaj vklopljeni pri vseh uporabnikih in jih ni mogoče izklopiti.
 • Odpravljena je bila težava pri knjiženju predprejema v prejem v primeru hkratnega dobitnega deleža in odvisnih stroškov.
 • Odpravljena je bila težava pri knjiženju predprejema v prejem v primeru vpisanega odvisnega stroška z zneskom 0.
 • Odpravljena je bila težava pri dodajanju inventure v naslednjem knjižnem letu preko API-ja.

2021.06.001
 • Pripomočki
  • Osvežitev knjižnega stanja inventure
   • Popravek pri filtriranju podatkov v primeru, ko je inventura bila pripravljena z omejitvami od – do klasifikacije.

2021.05.001
Šifranti
 • Vrste prometa
  • Nova nastavitev v šifrantu vrste prometa »Povezava s prejetimi računi«. Privzeta nastavitev je Da - dokumente izbrane vrste prometa se povezuje s prejetimi računi. Izbor te nastavitve je aktiven samo za dokumente tipa P - Prejem.
Knjiženje
 • Prejemi in Predprejemi
  • Nov status »Povezava s prejetimi računi« v glavi dokumenta, ki je določen na nivoju vrste prometa (knjige). Lahko se ga spreminja, če dokument (prejem, predprejem) še ni povezan na PRAC in tudi morebitni odvisni stroški predprejema še niso povezani. Status je viden samo na preglednici, na vnosu / ažuriranju dokumenta ni te opcije. Spreminjanje statusa je omogočeno na preglednici dokumentov preko desnega klika in izbor "Povezava s prejetimi računi". Poleg pogoja, da dokument še ni povezan na prejeti račun, je na prejemih pogoj, ko prejem ni knjižen iz predprejema. V tem primeru se status mora popravljati na predprejemu.

2021.04.001
Knjiženje
 • Predprejemi
  • Na vnosni formi glave predprejema dodani polji:
   • Dobavnica: poljuben vnos teksta do 30 znakov. Podatek je viden tudi na preglednici predprejemov, ko se preko desnega klika izbere ustrezne stolpce za prikaz.
   • Priponka: standardna pasica za delo s priponkami, t.j. možnost pripenjanja dokumentov
  • Intrastat
   • Na glavo predprejema in na vnos odvisnih stroškov se je dodal nov podatek faktor statistične vrednosti, ki se uporabi za avtomatski izračun statistične vrednosti na vrstici predprejema. Če je faktor statistične vrednosti vpisan na odvisnih stroških, se na glavi dokumenta ne more vnašati, saj se avtomatično izračuna iz odvisnih stroškov.
   • Na vnos dokumenta se je dodalo gumb "Kontrola intrastat". Aktivacija gumba prikaže preglednico vrstic dokumenta, ki vsebujejo manjkajoče podatke za intrastat. Gumb je viden, če na dokumentu obstajajo vrstice, ki vsebujejo manjkajoče podatek za intrastat.

     


2021.02.001


V tem prispevku