2023.05.001

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Posredno knjiženje: Za boljši pregled je spremenjen način barvanja evidenčnih knjižb. Obarva se ozadje, in sicer se modro obarvajo evidenčne knjižbe, ki se ne knjižijo, zeleno pa tiste, ki se knjižijo. V skladu s tem je spremenjena tudi legenda.
 • Šifranti - Konti: Urejeno je brisanje presledka pri šifri konta pri uvozu kontnega plana.
 • Posredno knjiženje: Urejeno je brisanje presledka pri šifri konta pri uvozu knjižb in knjiženju v neposredno knjiženje.
 • Izračun tečajnih razlik: V Posredno knjiženje se prenese ustrezen opis knjižbe.
 • Posredno knjiženje: Urejena ustrezna obarvanost evidenčnih knjižb, ki se prenašajo iz Fakturiranja in Knjige prejetih računov (neposredni proračunski uporabniki).
 • Odprte postavke: priprava izpisa je časovno optimizirana.
 • Pregled kartice: pregled odprtih postavk je časovno optimiziran.
 • Dnevne obdelave - Kompenzacije:
  • Gumb Priprava medsebojnih kompenzacij - Izbira za kompenzacijo: 
   • Neobvezen izbor kontov, umaknjene so kontrole. 
   • Izbor "S kompenzacijami v obdelavi": polje je vidno vendar neaktivno, vedno označeno. 
   • Denarna enota je prestavljena pred izbor konta. 
  • Preglednica Predlog medsebojne kompenzacije: 
   • Dodano obvestilo, če za izbrane pogoje ni podatkov za prikaz, preden se odpre preglednica.
   • Urejeno razmerje oken, sprememba se shrani v register.
   • Urejen fokus na oknu za pregled predloga glave kompenzacije.
   • Dodano je opozorilo v primeru vnosa višjega zneska za kompenzacijo kot je znesek odprto
   • Ob potrditvi izbranih kompenzacij se vpiše na kompenzacijo konto od-do iz postavk.
  • Sprememba naziva polja "Datum valute kompenzacije" v "Valuta kompenzacije"
 • Poročanje JN Plačila - Pripravljen je sistem za naknaden prehod strank iz ročnega poročanja na portal JN Plačila na B2B poročanje, ki ga ponuja iCenter.
 • Izpisi in pregledi - Poročila - Poročanje JN Plačila: Dopolnjeno je delovanje preglednice tako, da fokus ostane na vrstici na kateri se nahajamo tudi v primeru osvežitve podatkov.
 • Izpisi in pregledi - Poročila - Poročanje JN Plačila: Plačilu lahko spremenimo pogodbo tudi, če je že poslano na portal JN Plačila.

Javna naročila

 • Proračun - Evidenca proračunskih postavk: Na preglednici je urejen varnostni sistem na gumbih dodaj in briši zapis 

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Preglednica osnovnih sredstev in drobnega inventarja - Seštevki brez dogodka izločitve: V primeru izbora, program pri osnovnih sredstvih prikaže nabavno vrednost, popravek vrednosti v trenutku izločitve (dogodek IZ, IM), če je skupna količina na registrski številki enaka 0. Pri drobnem inventarju oziroma osnovno sredstvo ni izločeno z vpisom dogodka izločitve, program prikaže trenutno stanje nabavne vrednosti in popravka. Tak prikaz vrednosti je tudi v primeru, da seštevek brez dogodka izločitve ni izbran.
 • Pripomoček za prenos temeljnice v glavno knjigo vključuje tudi promet knjižen na kontu popravka vrednosti tako od nabave kot okrepitve in oslabitve.

OST Obračun storitev

 • Otroci - zavihek Vrtec - Zgodovina otroka v vrtcu: Če je Datum od večji od tekočega datuma in če v zgodovini obstaja samo en zapis, se v primeru spremembe skupine nova skupina prepiše na osnovne podatke otroka. 
 • Obračuni - Izstavitev: spremenjena je oblika obvestila v primeru napake.

Ogrodje – iCenter

 • Uvoz e-računov - odpravljena napaka ob uvozu eračuna - digitalni podpis ni veljaven. Napaka je odpravljena za posamične primere eslog 2.0. datotek.

PRAC Prejeti računi

 • Prejeti račun - Knjiženje in davki - Razmejitve - ko se pripravijo knjižbe razmejitev se na te pripiše tudi šifra stranke, če konto to zahteva.
 • Prejeti račun - V primeru, da se pri prikazu pdf-ja, ko odpremo račun pojavi napaka, se za odpiranje uporabi privzeti prikazovalnik pdf. datotek (Adobe reader itd..)
 • Prejeti račun - izbor odbitnega deleža na račun: Dodana je kontrola, da ni možen izbor odbitnega deleža če zanj v modulu DDVN niso pripravljena obdobja.

KE Kadrovska evidenca

 • Šifrant zaposlenih
  • Omogočen vnos ločenega e-naslova, ki se bo uporabil za pošiljanje službenih zadev.
  • V preglednico stikov zaposlenega sta dodani polji Privzeti stik in e-naslov - službeni.

OPN Obračun potnih nalogov

 • Urejena težava pri potrjevanju potnih nalogov z digitalnim podpisom in vidnostjo tega na izpisu.

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Obrazci REK-O
  • Urejena priprava obrazca REK-O v primeru več vrstic regresa (zaradi delitve po DM ali analitikah)
  • Omogočena samodejna priprava praznega zapisa rubrike M, ko ima zaposleni v obračunu samo vrstice z obdobjem, ki ni v mesecu obračuna
  • Urejena priprava vrstic rubrike M v primeru, ko vrstica regresa ima vpisano datumsko obdobje z oznako poračun.
 • Obrazci eNDM
  • Dopolnjen poročanje podatkov delovnega koledarja.
  • Dopolnjen izračun podatka urna osnova za delo limit.
 • Pripravljen pripomoček za nagrajevanje zaposlenih v gospodarstvu.
 • Karton zaposlenega:
  • dodana možnost tiskanja od do šifre stroškovnega mesta ter od do šifre organizacijske enote
  • dodana možnost razvrščanja po šifri zaposlenega, po priimku in imenu zaposlenega ter po SM in šifri zaposlenega
  • omogočeno tiskanje za vse zaposlene, zaposlene z e-pošto, zaposlene brez e-pošte
  • na izpis vključeni zaposleni, ki so v letu izpisa prekinili delovno razmerje (vpisan datum prekinitve)
 • Urejen izračun prispevkov za zaposlovanje in starševsko varstvo iz plač od najnižje osnove za plačilo prispevkov v primeru obračuna neplačane odsotnosti.
 • Odpravljena težava z osveževanjem zneskov obračunskih vrstic v primeru uporabe formul za primerjavo.

mojINFO

 • Omogočeno pošiljanje službenih zadev na ločen e-naslov zaposlenega.
 • Urejeno razvrščanje dokumentov kadrovske dokumentacije.

Registracija časa

 • Omogočeno pošiljanje službenih zadev na ločen e-naslov zaposlenega.

CS Carinsko skladišče

 • V programu CS smo odpravili nepravilnost, ko se je v nekaterih primerih izpis prejema izvedel 2x.

DN Delovni nalogi

 • Beleženje podatkov čas/ime vnašalca in čas/ime popravljalca tudi na podrejenih tabelah delovnih nalogov (materiali in storitve, delo, stroji, ostalo). Namestitev programa bo te podatke napolnila iz glave delovnega naloga. Vsak izhod iz delovnega naloga preko gumba "Potrdi" bo zaradi načina priprave podrejenih tabel na podrejenih tabelah na vseh njihovih vrsticah spremni čas in ime popravljalca na tistega, ki je »potrdi« izvedel, čas in ime vnašalca pa se bo dodelil iz glave delovnega naloga.
 • Knjiženje - delovni nalogi:
  • preprečeno dodajanje pranih vrstic (na vseh zavihkih delovnega naloga),
  • odpravljene težave, ko se v določeni kombinaciji vnosa na vrstico "material in storitve" ni vpisovala šifra skladišča,
  • "gumbi" za vnos, spreminjanje in brisanje so na preglednicah zavihkov znotraj delovnega naloga vidne takoj in ne šele po vnosu prve vrstice.
 • Knjiženje - delovni nalogi; dodan nov status na filtru statusov "Nepopolna izdaja" (delovni nalog je izdan, niso pa izdane vse vrstice materiala in storitev). Obstoječi status "Knjižen izdaja" velja le, če so vse vrstice materiala in storitve izdane.
 • Knjiženje - delovni nalogi; na preglednico delovnih nalogov je dodana kolona "Nepopolna izdaja" (true/false); enako pravilo, kot za status.
 • Knjiženje - delovni nalogi; na preglednici delovnih nalogov so nalogi s statusom "Nepopolna izdaja" obarvani svetlo modro.

FAK Fakturiranje

 • strankam, ki imajo definiran pri izstavitvi poseben obrazec računa / predračuna, se jim leta uporablja tudi pri predogledu in oblikovanju priprave osnutka računa / predračuna
 • pri pripravi dobropisov iz izstavljenih računov smo uredili tudi ustrezen storno koriščenih avansnih računov tako, da se porabljen avans ponovno sprosti
 • v srbski lokalizaciji smo omogočili s pomočjo [Ctrl][Osnutek] tiskanje računa ne glede na nastavitev načina izstavitve računa na stranki
 • Spremenjen način prikaza storniranega gotovinskega računa vezanega na predračun. Prikazuje se dokument brez zneska plačila.
 • odpravili smo težavo pri podpisovanju eRačuna v obliki eSlog 1.6.1

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • Izpis "Pregled dokumentov" je za nove sisteme TDR/MSP dopolnjen s prikazom po maloprodajnih cenah z DDV. Za vse tipe dokumentov Prejem, Izdaja in Prenos so novi izpisi in preglednice, kateri poleg nabavnih vrednosti vsebujejo še vrednosti RVC, DDV, MPCD in vrednosti nivelacij v maloprodajnih vrednostih.
 • Barvanje vrstic na predprejemih je urejeno tako da se fokusirana celica modro ozadje z belo pisavo.
 • Program "Inventure" dopolnjen z obdelavo po maloprodajnih cenah z DDV. Pri novih inventurah v sistemih TDR/MSP se napolnijo tudi ustrezne vrednosti po MPCD. Za namene inventur po MPCD je nov izpis, katerega se lahko izpisuje z novo nastavitvijo "Prikaz po MPCD" na vnosnem oknu tiskanja rezultata inventure. Prav tako se maloprodajni podatki prikazujejo tudi na preglednici rezultata inventure.
 • Popravek varnostnega sistema za program "Predprejem - maloprodaja" dostopen preko bližnjice "Maloprodaja", "Prejem".
 • Popravek polnjenja podatka SM pri knjiženju izdaje na konte zaloge. Program napolni SM iz skladišča iz katerega se izdaja blago.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Kupci - naročila kupcev; na preglednico naročil kupcev je vrnjen stolpec "Način plačila".
 • Kupci - naročila kupcev; na preglednici naročil kupcev (desni klik miške) je dodana funkcija "načini plačil" s katero lahko odpremo in urejamo preglednico plačil naročila kupca, če se ta plačuje po naročilu/odpremi.
 • Kupci - Odpremni nalogi; na preglednici odpremnih nalogov (desni klik miške) je dodana funkcija "načini plačil" s katero lahko odpremo in urejamo preglednico plačil odpremnega naloga, če se ta plačuje po naročilu/odpremi.
 • Kupci - naročila kupcev; naročilo kupca, katerega plačanost je opredeljena po predračunu in je povezan s predračunom, ki ni storniran ima v glavi / na vrsticah onemogočeno spreminjanje skupnih podatkov s predračunom. Ravno tako so onemogočene določene funkcije (osveži cene in prodajne pogoje, osveži nazive, brisanje in dodajanje novih vrstic, uvoz vrstic,...).
 • Kupci- odpremni nalogi; odpremni nalog, katerega plačanost je opredeljena po predračunu in je povezan s predračunom, ki ni storniran ima v glavi / na vrsticah onemogočeno spreminjanje skupnih podatkov s predračunom. Ravno tako so onemogočene določene funkcije (osveži cene in prodajne pogoje, osveži nazive, brisanje in dodajanje novih vrstic,...).
 • Blokade knjiženja naročil kupcev / odpremnih nalogov vezanih na predračune, ki niso (dovolj) plačani:
  • Šifranti - knjige naročil; na knjigi naročila kupca smo na zavihek "Nastavitve knjiženj" v sklop "Prenos v odpremo" dodali novo nastavitev "Onemogoči za naročila s premalo plačanim predračunom". 
  • V kolikor je zgoraj omenjena nastavitev vklopljena, se naročila kupca, ki je plačljiv po predračunu, predračun pa ni plačan (oziroma ni plačan v zahtevanem odstotku), ne more odpremiti. To velja tako za prenos naročila v odpremni nalog, kot tudi za uvoz vrstic naročil v odpremne naloge (vrstic takih naročil se v preglednici prepisa vrstic naročil v odpremo ne prikazuje).
  • Odpremnega naloga, ki je plačljiv po predračunu, predračun pa ni plačan (oziroma ni plačan v zahtevanem odstotku), ne more knjižiti v MSP. Velja za knjiženje v MSP na odpremnih nalogih, kot tudi morebitno direktno knjiženje naročila kupca v odpremni nalog in MSP hkrati.
 • Naročilo kupca - vrstica naročila kupca - sestavnica/kalkulacija; dodajanje sestavin v sestavnico vrstice naročila kupca lahko izvedemo tudi preko funkcije (gumba) F5 (Artikli - izbor - vnos količine), ki omogoča izbor več sestavin hkrati. Na preglednici sestavin deluje tudi gumb F7, ki prikaže "podatke o artiklu" za sestavino na kateri se uporabnik nahaja.
 • Kupci - naročila kupcev; na vrstici naročila kupca na modularni sestavnici vrstice naročila smo dodali funkcijo/gumb "Kopiraj sestavnico v artikel". Funkcija kopira sestavnico vrstice naročila v sestavnico artikla.
 • Kupci - odpremni nalogi; na zavihku "Dostava" je sklop podatkov "Pošiljka" in v njem podatek "Pripravljeno za prevzem" sedaj viden neodvisno od nastavitev okolja iCentra.
 • V pripomočku Avtomatsko formiranje naročil bi preglednico "Predlog za naročilo" dopolnili s podatkom Šifra oddelka. Podatek bi se prikazoval glede na podatek vpisan na artiklu.
 • Pri knjiženju odprem v FAK, ne glede na način izstavitve, program ponudi formo za pripravo osnutka računa v primeru da je izbran vzorec za tiskanje računa. V primeru da vzorec ni izbran, se okno za pripravo osnutka ne odpre.
 • Kupci - naročila kupcev - obdelave; kopiranje iz predračuna; naročilu kopiranem iz predračuna se avtomatsko dodeli plačanost po predračunu s 100% zahtevanim predplačilom.
 • Kupci - naročila kupcev - obdelave - prenos v predračun; naročila kupca, ki nima plačanosti po predračunu, se v predračun ne more prenesti.
 • Kupci - odpremni nalogi - obdelave; kopiranje iz predračuna; naročilu kopiranem iz predračuna se avtomatsko dodeli plačanost po predračunu s 100% zahtevanim predplačilom.
 • Odpravljena nepravilnost pri serijskem tiskanju prevzemov:
  • ko se je na izpisih pojavlja glava druge strani tudi na prvi strani posameznega prevzema in
  • prikaz analitik na posameznih prevzemih.

Ogrodje – iCenter

 • izboljšana uporabniška izkušnja pri delu z 64-bitnimi OLAP analizami
 • Pri pošiljanju dokumentov po elektronski pošti je v polju Zadeva urejen naziv le z imenom datoteke, brez celotne poti.
 • pri 64-bitnih OLAP analizah smo omogočili skupno rabo shranjenih pogledov

SER Servisna dejavnost

 • V modulu Fakturiranje na strani računov bo dopolnjena obstoječa funkcionalnost "Pripravi dobropis" (storno računa) in tudi obdelava kopiranje iz računa v račun na način, da se bo preverjalo podatek o vezah dokumentov vpisane na servisne naloge. Ko bo program zaznal vezo, bo tako novo nastali dokument povezal na izvorni servisni nalog. Znotraj servisnega naloga bo na vpogled na gumbu "veze" do vseh nastalih dokumentov v Fakturiranju na strani računov (in drugih že dosedanjih povezav).

TDR Trgovina na drobno

 • V gotovinski in negotovinski prodaji modula TDR smo dodali možnost :
  • iskanja predračunov iz FAK po celotnem nazivu kupca (stolpec je potrebno dodati preko desnega klika)
  • Omogočili smo prenos analitik iz predračunov FAK v negotovinsko prodajo TDR. Analitike se prenesejo v primeru, ko le te niso izpolnjene v glavi negotovinske prodaje TDR v nasprotnem pa se ne prenesejo
  • Če obstajajo razlike med analitikami na vrsticah in v glavi predračuna , nas program pri prenosu v negotovinsko prodajo TDR obvesti o obstoju tovrstnih razlik 
 • V srbski lokalizaciji programa TDR je bil urejen prenos količine iz veleprodajnega  v maloprodajno skladišče v gotovinski in negotovinski prodaji. V določenih primerih je program javil napako o manjkajočih količinah, kljub temu, da je bilo blago na zalogi. 
 • Odpravljena je bila težava do katere je prišlo pri prenosu v BP, če smo obdelavo zagnali preko gumb Izvoz v finančno knjigovodstvo DK.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje - delo delavcev; na vrsticah vnosa podatkov o delu delavca vpeljana funkcija CTRL+ALT+P, ki prikaže podatke o vnašalcu, času vnosa, popravljalca in času popravljanja vrstice.

Artikli

 • Na kartici artikla smiselno urejen prikaz količin pri prenosih glede na izbrano skladišče, Izdaja, Prejem na skladišču.

SPL Skupni šifranti

 • odpravili smo nepravilnost pri prijavi poslovnega prostora.

Stranke

 • Preglednica - Uvoz podatkov - dodane možnosti uvoza:
  • v šifrant lastnosti po meri (skupni šifrant)
  • v šifrant strank lastnosti po meri strank.

Web.API

 • Add/ModifyOrder - metodi omogočata sedaj tudi vpis več načinov plačil na eno naročilo kupca.
 • GetOrder - metoda vrača tudi podatke o več načinih plačil (prikazani so v ločenem nodu <OrderpaymentLines>
 • GetPrice/GetPrices - delovanje metode ni več pogojeno z obstojem podatkov o operaterju in času vnosa oziroma popravljanja cenika.
 • Nova API-ja AddPreReceipt_v3 in ModifyPreReceipt_v3, na katerih se izvaja validacija obveznoszi vnosa Šifre DDV na odvisnem strošku v kolikor je stranka davčni zavezanec. Prav tako je dodana validacija na obstoj Šifre DDV v šifrantu. Za nova API-ja sta kreirani tudi novi znački v varnostnem sistemu.

mojaMALICA

 • Po vnosu e-pošte in gesla ali ob registraciji uporabnika, je dodan spinner, ki nakazuje, da se povezava na podatke otroka izvaja.
V tem prispevku