Razdelilnik stroškov

Obdelava je namenjena razdelitvi stroškov vezanih na kooperacijo, ki jih kooperant zaračuna za več delovnih nalogov skupaj. Npr. ob prenosu materialov h kooperantu lahko nastopijo stroški prevoza. Ta prevoz se lahko vrši za material vezan na več delovnih nalogov. Prevoznik navadno izda skupni račun katerega je potrebno po določenem ključu razdeliti na operacije prevoza izbranih delovnih nalogov. 

Stroški so v preglednici barvno prikazani:

 • črni stroški še niso Knjiženi – preneseni v delovne naloge  (odprti),
 • rdeči stroški so knjiženi v delovne naloge (knjiženi).

Pod preglednico se nahajata dva gumba (dve funkciji):

 • Tiskanje (tiskanje označenega stroška)
 • Knjiži (knjiženje stroška na delovne naloge)

Izdelava novega stroška

Ob kliku na gumb- Vnesi zapis (Insert) se odpre okno za vnos novega stroška.  Podatki se nanašajo na tri sklope:

 • Splošno
 • Vrstice
 • Opisi

V glavi stroška se vedno nahaja podatek o letu stroška, številki in statusu stroška.

Splošno

V ta del podatkov je potrebno vnesti:

 • Kooperant – vpis (izbor) šifre kooperanta
 • Stik – vpis (izbor) kontaktne osebe
 • Datum računa – vpis (izbor) datuma računa – stroška) (predlaga se sistemski datum)
 • Dokument – vnos originalne številke računa.
 • Vrednost – vnos skupne vrednosti računa (kasneje se bo izvedla kontrola nad vsoto vnesenih vrstic s to vpisano vrednostjo)
 • Referent – vnos (izbor) referenta
 • Stroškovno mesto – vnos (izbor) stroškovnega mesta
 • Stroškovni nosilec – vnos (izbor) stroškovnega nosilca
 • Opombe – vnos poljubne opombe stroška

Vrstice

Podatki se vnašajo po principu vrstičnega vnosa. Zapis v vrstico prikličemo preko polja »operacija«. Izbor tega polja prikliče preglednico vseh tehnoloških operacij delovnih nalogov izbranega kooperanta. Operacije, ki jih kličemo v razdelilnik stroškov morajo imeti količino kooperacije na delovnem nalogu 1!

V preglednici lahko označimo eno ali več operacij (»Izberi vse«, ali označevanje vrstic s kliki miške in sočasnim pritiskom tipke »CTRL«). 

V preglednico lahko prikličemo tudi operacije zaključenih delovnih nalogov (ü prikaz zaključenih DN) ter tudi operacije, ki ne pripadajo kooperantu iz razdelilnika stroška (ü prikaz vseh kooperantov). 

Označene operacije se prenesejo v razdelilnik stroškov. Podatki na vrsticah stroška so:

 • Zap.Št. – zaporedna številka vrstice
 • Delovni nalog – knjiga, številke, leto delovnega naloga na katerega se nanaša operacija.
 • Operacija – izbrana operacija delovnega naloga.
 • ID Op. – identifikacijska številka operacije (iz operacije delovnega naloga).
 • Naziv operacije – naziv operacije iz delovnega naloga.
 • EM kooperacije – enota mere operacije.
 • Gotovost – vnos odstotka gotovosti delovnega naloga na katerega se nanaša strošek (predlagana gotovost je 100%)
 • Vrednost – Vrednost operacije (se izračuna preko funkcije »izračun vrednosti« ali vnese ročno).

Razdelitev stroška (vnesenega v polje vrednost v glavi stroška) lahko naredimo avtomatsko preko funkcije (gumba) »Izračun vrednosti«.
Funkcija je namenjena izračunu vrednosti operacij navedenih v vrsticah računa po ključu »materialnih stroškov«. Izračun se izvede tako, da se vrednost računa (iz glave stroška kooperacije) za vsako vrstico pomnoži z izračunanim deležem. Tako je ksupna vrednost vrstic eneka vrednosti računa iz glave dokumenta.

Izračun deleža za posamezno vrstico se izračuna po naslednjih korakih:

 1. Najprej se sproži kalkulacija delovnih nalogov za vse operacije, ki so navedene v vrsticah stroška kooperacije (kalkulacija se ne izvede, če je delovni nalog na katerega se nanaša operacija že zaključen).
 2. Nato se za vsao vrstico pogleda v kalkulacijo kakšna je skupna vrednost materialnih stroškov in se to korigira z dokončanostjo (vsota materialnih stroškov delovnega naloga se zmanjša za faktor nedokončanosti; npr., če je dokončanost 90% se vrednost materialnih stroškov delovnega naloga zmanjša za 10%). 
 3. Izračuna se skupna vrednost materialnih stroškov za vse delovne naloge zajete v vrsticah stroška kooperacije. 
 4. Za posamezno vrstico se izračuna delež tako, da se podeli vrednost točke b z vrednostjo točke c (skupni strošek kooperacije se dodeli psoamezni vrstici kooperacije glede na materialne stroške delovnega naloga s korekcijo stopnje nedokončanosti).

Seveda se lahko podatek o vrednosti vrstice vnese tudi ročno. Program kontrolira, da je vsota vrednosti vrstic stroška kooperacije enak prijavljeni vrednosti v glavi stroška.

Opisi

Možnost vnosa (izbire iz šifranta standardnih tekstov) teksta v glavi in nogi stroška.

Urejanje stroška

Strošek lahko urejamo dokler je ta v statusu »odprt«, ko je v statusu »knjiženo« pa se podatkov na strošku ne da več urejati. Zapis se uredi s pritiskom na gumb- Popravi zapis (Enter). Odpre se vnosno okno stroška kooperacije. 

Tiskanje

Na funkciji tiskanja imamo dve opciji tiskanja:

 • Tiskanje dokumentov ter
 • Pregled dokumentov

Tiskanje dokumentov

Stroške lahko izpišemo preko gumba- Tiskanje(Ctrl P) . Po izbiri gumba se odpre nastavitveno okno izpisa:

 • Leto stroška – izbor leta stroška
 • Številka od do – vnos (izbor) razpona številk stroškov, ki jih želimo natisniti.
 • Datum od do – tiskanje stroškov lahko omejimo od do datuma.
 • Kooperant od do – tiskanje stroškov lahko omejimo po kooperantu.

Po potrditvi tiskanje se odpre okno s QR izpisi stroškov:

Strošek kooperacije

Izpis je namenjen pripravi listine s katero izpišemo dokument stroška kooperacije in njegovo razdelitev na delovne naloge. Ta dokument načeloma nastane s prejetim računom kooperanta.

Izpis lahko uporabnik prilagaja svojim potrebam.

Pregled dokumentov

Po izbiri gumba se odpre nastavitveno okno izpisa:

 • Leto stroška – izbor leta stroškov
 • Številka od do – vnos (izbor) razpona številk stroškov, ki jih želimo zajeti v izpis
 • Datum od do – zajem stroškov lahko omejimo od do datuma.
 • Kooperant od do – zajem stroškov lahko omejimo po kooperantu.
 • Tiskanje nastavitev- vklop tiskanja izbirnih podatkov izpisa.

Po potrditvi tiskanje se odpre okno s QR izpisi dokumentov stroškov:

Dokumenti stroškov kooperacije

Izpis je namenjen pripravi listine s katero prikažemo seznam dokumentov stroškov kooperacije z datumi, kooperanti in vrednostmi.

Izpis lahko uporabnik prilagaja svojim potrebam.

Gumb »Knjiži «

Funkcija je namenjena knjiženju stroška kooperacije. Podatki vrstic stroška kooperacije se prenesejo na operacije delovnih nalogov. Po knjiženju se strošek samodejno zaključi in njeno naknadno spreminjanje ni več mogoče.

Funkcijo izvede naslednje:

 • podatek o šifri kooperanta (iz glave stroška) StroskiKooperacijeGlave.Sifrakooperanta se prenese na kooperanta na operacijo delovnega naloga (pomeni, da se lahko spremeni kooperant, ki je na delovnem nalogu bil predviden za izvajanje operacije), 
 • podatek o dokončanosti operacije (Gotovost / 100) se prense na količino operacije delovnega naloga:
  1. v kolikor je dokončanost  < 1 se pogleda ali je vsota količin kooperacije te ID operacije na delovnem nalogu < 1
  2. če je >=1 se ne zgodi nič
  3. če je <1 se kopira operacijo v novo operacijo, pri čemer se vse podatke pusti nespremenjene, le količina kooperacije se izračuna  = 1 – vsota vseh količin kooperacije te ID operacije na delovnem nalogu
 • podatek vrednost vrstice stroška / (Gotovost / 100)  se prepiše v ceno operacije delovnega naloga,
 • na operacijo delovnega naloga se vpiše Strošek ='Da'
V tem prispevku