Knjigovodstvo

Blagajniško poslovanje

Blagajniško poslovanje je namenjeno vodenju gotovinskih transakcij v podjetju. Omogoča vnos prejemkov in izdatkov (ročno ali iz Fakturiranja in Trgovine na drobno), ki se konec dneva ali obdobja zaključijo v blagajniški dnevnik. Zaključeni dnevnik se poknjiži v Dvostavno knjigovodstvo.

Davek na dodano vrednost

Davek na dodano vrednost omogoča obračun DDV-ja in avtomatsko oddajo na eDavke, izpis in oddajo Rekapitulacijskega poročila in Poročila o dobavah. Program omogoča obračun DDV-ja za mesečne in trimesečne zavezance po fakturirani realizaciji, po plačani realizaciji, upoštevamo lahko pa tudi odbitni delež. Če je potrebno doplačilo DDV-ja, program pripravi plačilni nalog.

Dvostavno knjigovodstvo

Programska rešitev je namenjena vodenju glavne knjige in saldakontov. Z ustrezno uporabo nastavitev omogoča knjiženje po načelu denarnega toka za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, oziroma evidenčnega knjiženja za potrebe posrednih proračunskih porabnikov. Poslovanje lahko spremljamo v domači in tuji denarni enoti. Podatke v glavni knjigi in saldakontih lahko pregledujemo, analiziramo (v program so vgrajene vrtilne OLAP tabele), izpisujemo, shranjujemo, izvažamo in pošiljamo po elektronski pošti. Dokumenti se samodejno shranjujejo v dokumentni sistem – eRegistrator. Program ponuja pripomočke in obdelave, ki nam služijo kot pomoč za hitrejše in lažje delo.

Knjiga prejetih računov

V knjigo prejetih računov lahko vnašamo ali uvažamo (e-račun) prejete račune od domačih in tujih dobaviteljev. Račune lahko skeniramo in povezujemo s prejemi v Materialno skladiščnem poslovanju. Ko gre za nabavo osnovnega sredstva, lahko preko knjige prejetih računov vnesemo osnovno sredstvo v register osnovnih sredstev. Knjižbe, ki jih pripravimo v knjigi prejetih računov, lahko delimo po ključih ali razmejimo. Omogočena je tudi priprava obrokov.

Knjiga pošte

Knjiga pošte je namenjena spremljanju prejete in poslane pošte. Dokumente lahko skeniramo in vložimo v dokumentni sistem.

Obračun obresti

Programska rešitev je namenjena obračunavanju in vodenju obresti ter amortizacijskih načrtov. Obresti se lahko obračunavajo na podlagi ročnega vnosa obračuna ali pa se v povezavi s saldakonti obračunavajo na neplačane račune in/ali zamujena plačila.

Obračun storitev

V Obračunu storitev lahko masovno pripravljamo izdane račune. Obračun storitev je primeren za izstavitev računov v šolah, vrtcih, dijaških domovih … Enostavno lahko zaračunamo izbrano storitev celemu razredu oz. skupini. Poleg tega nam omogoča vodenje evidence obrokov, uvoza in avtomatskega obračuna subvencij prehrane. V vrtcih nam omogoča masovno izstavitev računov glede na ceno programa, plačilni razred ter število dni prisotnosti. Izstavitev računov je lahko v tiskani obliki ali kot e-računi, poslani po e-pošti ali v spletno banko. Omogoča tudi izstavitev SDD (trajnih nalogov).

Osnovna sredstva

V osnovnih sredstvih vodimo evidenco osnovnih sredstev in drobnega inventarja z obračunom amortizacije in inventuro. Vnašamo lahko nova osnovna sredstva, jih prenašamo v uporabo in izločamo. Urejamo lahko promet po sredstvih, izvajamo začasni in končni obračun amortizacije, tiskamo register, kartico posameznega sredstva ter inventurno listo.

Plačilni promet

Programska rešitev je namenjena pripravi in vodenju dokumentov negotovinskega plačevanja. Omogoča vnašanje novih plačilnih nalogov, popravljanje že vnesenih in njihovo brisanje. Plačilni nalogi se lahko izpisujejo na prepisane obrazce ali pa se v elektronski obliki posredujejo v plačilo ustreznim bančnim programom in programu, ki ga uporablja UJP.

Spremljanje plačil računov

Spremljanje plačil računov nam omogoča spremljanje plačil v šolah, dijaških domovih ter vrtcih, kjer ločeno spremljamo plačila otrok v modulu Spremljanje plačil računov. V dvostavnem knjigovodstvu pa ta plačila poknjižimo v enem znesku. Poleg tega Spremljanje plačil računov lahko uporabljamo v podjetjih, kjer imamo zunanji računovodski servis ter želimo ažurno spremljati plačila izdanih računov, ki se izstavljajo v modulu Fakturiranje.

Video navodila

Pod tem naslovom so vidna vsa video navodila za knjigovodski del.