Plače

Obračun plač

Program Obračun plač zaposlenih je namenjen obračunavanju plač, regresa, jubilejnih nagrad, odpravnin in ostalih izplačil na osnovi delovnega razmerja.
Zadnji nasveti

Drugi osebni prejemki

Program Drugi osebni prejemki je namenjen podjetjem in drugim ustanovam za obračunavanje avtorskih honorarjev, najemnin, dela po pogodbah, sejnin...
Zadnji nasveti

Dohodnina

Program Dohodnina je namenjen urejanju podatkov o izplačanih osebnih prejemkih. Na osnovi zbranih in urejenih podatkov o osebnih prejemkih lahko tiskamo ali pošiljamo obvestila o celoletnih prejemkih po elektronski pošti.
Zadnji nasveti

Potni nalogi

Program Obračun potnih nalogov je namenjen izdaji, obračunavanju in vodenju evidence nalogov za službena potovanja ter izdaji in vodenju evidence potnih nalogov za prevoz oseb.
Zadnji nasveti

Kadrovska evidenca

Program Kadrovska evidenca je namenjen obdelavi kadrovskih podatkov. To je program za spremljanje osebnih podatkov zaposlenih in splošnih kadrovskih podatkov. Uporabljamo ga samostojno ali v povezavi z drugimi SAOP programi. Program je namenjen vodenju evidenc o zaposlenih, s tem da omogoča vnos in izpis različnih kadrovskih podatkov, ki so razvrščeni v več logičnih celot.
Zadnji nasveti

Registracija časa

Program je namenjen enostavni kontroli prisotnosti na delu. Sistem je zasnovan tako, da lahko vsak zaposleni tudi preverja vpisane ure, popravke pa lahko izvaja le pooblaščena oseba. Na ta način je že prvi delovni dan v mesecu možen prenos ur v obračun plač. Več na tej povezavi.

mojINFO

mojINFO je spletni program, ki zaposlenemu omogoča evidentiranje delovnih ur, najavo odsotnosti in pregled nad svojimi dokumenti v personalni mapi. Več na tej povezavi.