Srbija

Articles

RS 2021.10.002
Naročila dobaviteljem in kupcev Odpravljena težava pri knjiženju naročil kupcev in odpremnih nalogov v primeru izbire dokumentov iz preglednice, ko se je pojavilo opozorilo: "Invalid column name 'KrajOB'." Aplikacijski vmesnik ...
RS 2021.10.003
Dvostavno knjigovodstvo Dnevne obdelave - Pregled temeljnic - gumb Pregled prometa: Urejeno prikazovanje podatkov ob kliku na omenjeni gumb. Naročila dobaviteljem in kupcev Dodano polnjenje podatka Kraj obdavčitve za predhodne podatke v letu 2...
RS 2021.10.004
Trgovina na drobno Knjiženje Gotovinska prodaja Urejeno zaokroževanje zneskov za plačilo ob hkratni uporabi koriščenja bonitet in popustov iz sistema ugodnosti. Odpravljena napaka pri storniranju računa, katera je bila v ver.2021.10.00...
RS 2021.11.001
Ogrodje odpravljena težava, ko je bilo možno v določenih primerih večkrat zagnati isti modul odpravljena težava, ko je bilo možno nastaviti menije modulov tako, da ni bila prikazana vrstica z obdelavami modula Kadrovska evidencija Vodenje ...
RS 2021.12.001
Kadrovska evidencija Istorija radnika Omogućen uvid u podatke koji se menjaju na temelju označenog zapisa istorije. Dodano novo polje koje sadrži naziv iz povezanih šifrarnika (nazivi statusa radnika, mesta troška i ostalih analiti...
RS 2021.12.002
Dobavitelji in kupci Prevzemi  knjiženje v MSP ... dopolnjeno, da se prenaša datum predvidenega plačila oz. se izračunava pri prenosu iz datuma predprejema + neto dnevi dobavitelja. Artikli Optimizirano delovanje vnosa vrstic pr...
RS 2021.13.002
Dvostavno knjigovodstvo Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - vnesi zapis: Urejena kontrola na vnos šifer temeljnic.
RS 2021.14.001
Obračun plač zaposlenim Po zavihkih je v šifrantu zaposlenih urejeno zaporedje tab-order. Odpravljene so manjše napake na analizi planiranega in izkoriščenega dopusta. Posredni unos Omogućeno bilježenje izvora stavki posred...
RS 2021.15.001
Skupne stvari zamenjana je bila komponeta za delo z XML-ji MSXML 4.0 SP3 Parser z MSXML2.DOMDocument.6.0 Kadrovska evidenca Dodana je funkcionalnost dodatnega dopusta po tarifnem razredu. Dodana je OLAP analiza stikov Obračun plata Omoguć...
RS 2021.15.002
Dobavitelji in kupci Prevzemanje od dobaviteljev Umaknjena kontrola pri vnosu skladišča glede na pristojnost WMS, ki je preprečevala ročni vnos dokumenta in vrstic na takšno skladišče. Knjiga prejetih računov (prenovljen ...
RS 2021.15.003
Fakturiranje Odpravljena težava pri knjiženju računa, ki ima kot Vrsto računa navedeno Dobropis in vneseno vrstico z negativno vrednostjo ter nima veze na predhodni račun. Dvostavno knjigovodstvo Izpisi in pregledi - Bilance - Bruto bilanca:...
RS 2021.15.004
Fakturiranje Umaknjene kontrole obveznih analitik po vrsticah, na dokumentih, ki jih ni mogoče spreminjati. Davek na dodano vrednost - N Urejena možnost za izbiro različnih šifer odbitnega deleža na istem dokumentu. ...
RS 2021.16.001
Splošno posodobljena komponenta Čarovnik za uvoz, ki optimizira delo z velikimi Excel tabelami Artikli Podatki o artiklu (F7) – a prikazu strukturne sestavnice odpravljena težava iskanja po drevesni strukturi (CTR+F). odpravljene...
RS 2021.16.002
Trgovina na drobno Knjiženje Gotovinska prodaja Dopolnitev kontrol in delovanje programa pri zaključevanju gotovinskega računa in pri plačevanju preko bančnega POS terminala v primerih prekinjanja delovanja programa (zunanji vzroki, s strani upo...
RS 2021.16.003
Skupne funkcije iC Uvoz datotek s t.i. »čarovnikom za uvoz« Popravek, ko je program pri uvozu zahteval datoteko s končnico ».txt«. V tej verziji je ta omejitev odpravljena in ponovno deluje, kot v prejšnjih verzijah...
RS 2021.17.001
Obračun plač OLAP analiza dopusta Dodani so podatki o višku ur, ki se tudi privzeto pokažejo s podatki o dnevih dopusta. Med pripravo se prikaže progress bar. Registracija prisotnosti Optimizirano delovanje preglednice s podatki z...
RS 2021.17.002
Trgovina na drobno Knjiženje Gotovinska prodaja Dopolnitev kontrol ob zaključevanju gotovinskih računov v povezavi s plačevanjem preko bančnega POS terminala.
RS 2021.17.004
Dobavitelji in kupci Pri uporabi standardnih Saop QR izpisov so odpravljene določene težave povezane z izpisovanjem glave in noge dokumenta iz skupnih nastavitev izpisov iCenter. Urejen je tudi prikaz določenih podatkov, ki se v nekaterih primerih...
RS 2022.01.001
Dvostavno knjigovodstvo Dnevne obdelave - Plačevanje: Urejeno povezovanje na gumbu Poveži predračun. Obračun plač Dodana je OLAP analiza stikov. Registracija prisotnosti Šifrant povezav dogodkov z vrstami obračunov je poenoten...
RS 2022.01.005
Splošno Odpravljena težava pri tiskanju oblikovanih izpisov, v primeru nastavitve višine strani po meri z dolžino večjo od 999. Primer: Tisk gotovinskega računa na POS tiskalnik z neskončnim papirjem.
RS 2022.02.001
Splošno pri izbiri datoteke s pomočjo čarovnika za uvoz podatkov, se pri uvozu zanemari odvečne narekovaje Obračun plač zaposlenim OLAP Analiza dopusta Odpravljena je težava pri dostopu do šifranta zap...
RS 2022.02.004
Plačilni promet Priprava plačilnih nalogov: iz Halcom txt datoteke za domača plačila je umaknjen naslov prejemnika.
RS 2022.03.001
Blagajniško poslovanje Knjiženje - gumb Izvoz - Priprava podatkov za glavno knjigo: Ponovno omogočen izvoz v xml datoteko za program  Minimax. Kadrovska evidencija Šifrarnik radnika U tablicu radnika je dodano polje Bro...
RS 2022.03.003
Dvostavno knjigovodstvo Dnevne obdelave - Posredno knjiženje in Plačevanje: Urejeno zapiranje, knjiženje in izračun tečajnih razlik
RS 2022.04.001
Splošno v primeru, da na SQL strežniku in /ali podatkovnih bazah iCentra ni aktiviran FileStream se prikaže sporočilo in prekine nameščanje / posodobitev podatkovnih baz Saop iCentra posodobljeni splošni pogoji, ki se prikazu...
RS 2022.05.001
Splošno komponenti za izbor datuma smo dodali možnost izbora leta za +/- 10 let pri čarovniku za uvoz podatkov odpravljena težava, če je vhodna datoteka v CSV obliku v tesktu vsebovala  tabulator pri pripravi novih baz šifrant...
RS 2022.05.003
web.API AddInvoice - popravljena json struktura vpisa podatkov metode. Struktura je vrnjena taka, kot je bila pred verzijo 2022.05.001. AddCustomer / AddItem - Urejena težava, ki se je pojavljala ob klicu metod na postavitvah z SQL strežnikom 201...
RS 2022.06.001
Splošno ob instalaciji - nadgradnji iCentra se iz aktivnih baz podatkov brišejo začasne (tmp...) tabele posodobljena je bila komponenta za delo s stisnjenimi mapami (zip) pri tiskanju s pomočjo QRD vzorcev je mozno pri nastavitvi t...
RS 2022.06.002
Servisna dejavnost Odpravljena težava pri vstopu v šifrant naprav.
RS 2022.07.001
Kadrovska evidencija Ispravljena greška na pregledu jubilanata. Omogućen proizvoljni izbor radnika u postavkama svih OLAP analiza iz modula Kadrovska evidencija. Plate Ispravljeno je predlaganje datuma u polju Datum do kod ručnog uno...
RS 2022.07.002
Osnovna sredstva Šifranti - Reverz: popravek prikaza zapisov v preglednici, da niso multiplicirani zaradi različnih nazivov partnerjev z isto šifro po različnih bazah. Fakturiranje pri izstavitvi eRačunov za ponudnika Moj eRačun se...
RS 2022.08.001
Obračun plata Omogočen prikaz izbranih osnov zaposlenih v OLAP analizi obračunskih vrstic. Obračun putnih naloga Omogućen izbor vrste prijevoza iznajmljeno vozilo. Registracija prisotnosti Pripravljeno orodje za združevanje šifranto...
RS 2022.08.002
Materialno skladiščno poslovanje Knjiženje Promet – Interni prenos iz maloprodaje V prejšnji verziji je prišlo do napake pri izboru dokumenta za prenos in prenosa ni bilo možno nadaljevati. S to verzijo je ta napaka od...
RS 2022.09.001
Kadrovska evidencija U aplikacijski sigurnosni sustav dodani su novi sigurnosni ključevi kojima se može zabraniti pretpregled podataka kao i oblikovanje word dokumenata. Omogočeno urejanje šifranta razlogov za izredni dopust. Obr...
RS 2022.09.003
Fakturiranje Odpravljena težava pri razvrščanju in filtriranju podatkov v preglednici računov/predračunov po številki, znesku za plačilo, in ostalih številčnih podatkih. ...