Splošni nasveti

Articles

Prikaz prenosa računov iz Ost v Spr
V obračunu storitev pod Obračuni je dodan nov stolpec, za prikaz knjiženega obračuna v modul Spr.
Ureditev šolskega leta
Nastavitev šolskega leta pri evidenci obrokov
Izvoz v Fakturiranje
Izvoz v Fakturiranje nam omogoča, da se avtomatično pripravijo računi za občine in MIZŠ v modulu Fakturiranje z že priloženimi prilogami za doplačilo in poračun. Od verzije 2022.06.001 naprej smo nadgradili izvoz v Fakturiranje. Uredili smo,...
Primerjava salda SPR, DK in OST
V primeru, da saldo v SPR in DK ni usklajen lahko primerjamo pravilnost knjiženja na naslednji način. V Obračunu storitev (OST) izberemo obračun številka 1 in preverimo kakšen znesek je bil zaračunan staršem. Znesek najlažje v...
Izstavitev računa na mBills
OST omogoča pošiljanje E-računov tudi na mBills. Če želi stranka prejemati E-račun na mBills se to lahko nastavi po spodaj opisanem postopku.
Izpis Zbir po storitvah
Različne možnosti izpisov Zbirno po storitvah
Uvoz novincev v šifrant otrok
Kako uvozimo nove otroke v šifrant otrok
Priprava in ureditev koledarja
Koledar za vrtec je potrebno urediti pred začetkom koledarskega leta, za šolo pa pred začetkom šolskega leta. Na osnovi urejenega koledarja bomo imeli ustrezne obračune.
Poletne, zdravstvene rezervacije, začasni izpisi
Veliko občin sofinancira plačilo oskrbnine staršem za daljšo odsotnost otrok iz vrtca, predvsem v času dopustov ali bolezni. Pogoje sofinanciranja objavijo v Sklepu v Uradnem listu Republike Slovenije. Takšne oblike finančne pomoči krije tista občina, v kateri ima otrok stalno bivališče in ni odvisen od občine ustanoviteljice vrtca.
Uvoz podatkov otrok iz programa SIMTRO
SIMTRO je program za vpis in vodenje evidence otrok v vrtcu. Obračun storitev s kodo za vrtce, omogoča avtomatski uvoz podatkov iz programa SIMTRO.
Uvoz odločb za vrtec iz CEUVIZ
Na spletnem portalu ministrstva CEUVIZ vrtci pridobivamo podatke o odločbi za znižano plačilo vrtca, katero izda pristojen Center za socialno delo. Odločba vsebuje podatek o plačilnem razredu, na podlagi katerega se staršu obračuna prispevek za plačilo vrtca. Podatke lahko v aplikaciji pregledujemo preko Excellove preglednice in jih nato sami ročno vnašamo na zgodovino otroka, lahko pa jih tudi uvažamo.
Uvoz podatkov učencev iz programa eAsistent
Uporabniki modula Obračun storitev v šolah lahko uvažate podatke učencev in dijakov iz aplikacije eAsistent v naš iCenter. Za uvoz potrebujete aktivacijsko kodo. Če želite ponudbo za dokup kode, pišite na info@saop.si.
Šifra Občine SURS
Šifra občine SURS je šifra posamezne občine, ki se uporablja za prejemanje odločb o znižanem plačilu vrtca. Preglednica občin doplačnikov v iCentru je dopolnjena s kolono Šifra občine SURS (Statistični urad Republike Slovenije). Šifre SURS morajo biti usklajene s šiframi objavljenimi na spletni strani statističneega urada Republike Slovenije.
SDD – trajniki od verzije 2021_06 naprej
Od verzije 2021_06 naprej je spremenjen način priprave SDD (trajnikov). Do sedaj je SDD (trajnike) pripravljalo iz prvega bančnega računa na stranki uporabnika. Od verzije 2021_06 naprej pa pripravi SDD iz privzetega bančnega računa (obarvano zeleno ozadje). V primeru, da nimate na bančnem računu izbranega privzetega bančnega računa (obarvano zeleno ozadje) morate izbrati privzeti TRR, tudi v primeru, ko imate samo en bančni račun.
Selitev samo izbranih otrok iz ene skupine v drugo
Od verzije 2019.11.000 naprej je mogoče delati spremembe skupin tudi samo za določene otroke. Izbira samo določenih otrok pride predvsem v poštev pri vrtcih, kjer lahko samo izbrane otroke iz skupine prestavimo v drugo skupino, oz. pri šolah, lahko izločimo določenega učenca, ki ne napreduje v višji razred.
Kako urediti izpisane otroke v vrtcu
V spodnjem navodilu prikazana pravilna ureditev izpisanega otroka v vrtcu.
Izpis Medmesečni vpisi in izpisi
V vrtcih med letom večkrat prihaja do medmesečnih vpisov in izpisov otrok. V Pravilniku o plačilih staršev, v 23. členu VI. poglavja z imenom Polno plačilo, je zapisano: Vrtec vsak mesec posreduje občini iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika seznam vključenih otrok, za katere starši niso uveljavljali znižanega plačila, in vključenih otrok, ki niso upravičenci do javnih sredstev iz 2. člena tega pravilnika. Seznam vsebuje ime in priimek otroka, naslov njegovega stalnega prebivališča in program, v katerega je vključen. Vrtec vsak mesec posreduje občini tudi seznam otrok, ki so se iz vrtca v preteklem mesecu izpisali.
Vnos bančnega računa v OST z novo verzijo
Od verzije 2019.02 naprej smo pri vnosu bančnega računa skozi OST dodali, da se prikazuje tabela že vnesenih bančnih računov (enako kot, če bi bančni račun vnašali preko strank).
Priprava dopisov z UPN nalogom (za šolske, vrtčevske sklade, donacije)
V modulu Obračun storitev imamo že dalj časa funkcionalnost, ki omogoča pripravo UPN obrazca s podatki plačnika in s spremnim dopisom. Sami imate možnost oblikovanja sklica in določanja zneska na UPN. Funkcionalnost naj bi se predvsem uporabljala za zbiranje sredstev za šolski oz. vrtčevski sklad.
Obračunski list - nova možnost izbire koledarja
Od verzije 2018-09-001 naprej smo dodali možnost izpisa obračunskega lista, ki prikazuje nedelovne dni iz koledarja.
Kako preveriti potekle odločbe za znižano plačilo vrtca?
Pred pripravo vsakega novega obračuna, je potrebno pregledati potekle odločbe za znižano plačilo vrtca, saj občine sofinancirajo plačilo vrtca le otrokom z veljavno odločbo Centra za socialno delo.
Drug naslov za pošiljanje računov
V šifrantu učencev, otrok, koristnikov... so na zavihku »Splošno« dodana polja za vnos drugačnega naslova kot je naslov plačnika računa. Funkcionalnost nam omogoča, da se računi pošljejo na ta naslov in ne na naslov plačnika. Naslov se prepiše v šifrant strank in se upošteva tudi v programu »Spremljanje plačil računov«.
E-račun na e-naslov prejemnika
Kot ste bile šole pred časom obveščene z okrožnico s strani Uprave RS za javna plačila (UJP), je sedaj nedvoumno določeno, da je proračunski uporabnik, ki pošilja račune v pdf obliki na e-naslove prejmenikov v prekršku. Pravilni postopek ureditev nastavitev in pošiljanj opisan v naših brezplačnih navodilih za delo.
E-računi
E-račun je račun, izdan v standardni elektronski obliki v skladu s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi s posebnimi predpisi, ki enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki, ki ga izdajatelj računa posreduje prejemniku računa za opravljeno storitev ali dobavljeno blago
Priprava obrazca SDD soglasje
V Obračunu storitev lahko v šifrantu koristnikov (Otroci, Učenci, Dijaki…) pripravimo obrazec za odprtje trajnega naloga, skrajšano SDD soglasje.
Kako dodati žig in podpis na račune?
V programu OST lahko na račun z UPN nastavimo logotip in žig z podpisom izdajatelja računa (šola, podjetje, društvo …).
Navodila za pripravo obrazcev UPN QR za preverjanje plačilnih nalogov registriranih izdajateljev
Od 3.4.2017 je v uporabi univerzalni plačilni nalog QR (UPN QR). Predviden rok migracije iz obstoječih UPN na UPN QR je najkasneje v roku enega leta, to je do 3. 4. 2018. Če pa bo vsaj 75 odstotkov izdajateljev prešlo na uporabo novega UPN QR v krajšem časovnem obdobju, bodo banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije, dogovorile krajši datum veljavnosti obstoječega UPN z vrstico OCR in o tem izdajatelje pravočasno obvestile (dva meseca pred novim končnim datumom). Da ste lahko vpisani na seznamu »Registriranih izdajateljev UPN QR« je potrebno poslati Izjavo o sprejemu pravil o izdajanju obrazca UPN na Upravo za javna plačila (UJP), ki ste jo prejeli z okrožnico od UJP 10.5.2017, nato pa poslati še naloge v preverjanje. Vir: https://www.upn-qr.si/ Za preverjanje plačilnih nalog UPN s QR kodo je potrebno natisniti tri obrazce z obvezno vsebino in šest s poljubno, vendar različno vsebino polj.
Ureditev šifranta storitev v Obračunu storitev
Veliko strank nima ustrezno urejenega šifranta storitev in posledično izstavlja napačne račune (npr.: javni zavod po 94. členu ZDDV-1 ni zavezanec za DDV, na računu pa obračunani DDV vseeno prikazuje, kar je napačno). Zato priporočamo, da preverimo in uredimo šifrant storitev v programu Obračun storitev.
Shranjevanje slik izpisov na doplačnika
Obračun za doplačnike je funkcionalnost, ki omogoča shranjevanje slike izpisa v mapo stranke doplačnika (ministrstvo, pri vrtcih oz. domovih starejših občanov občina zavezanka za doplačilo oskrbe…). Omogoča namreč, da se slika specifikacije doda tudi na račune za doplačnike v Fakturiranju.
Davek po posebni nižji stopnji
Od 1.1.2020 je možno obračunavati davek tudi po posebni nižji stopnji.
Seznam združenih položnic po skupinah za lažje razvrščanje v kuverte
Veliko strank povprašuje, kako dobiti seznam iz obračuna storitev, na katerem boste videli združene otroke po plačnikih in hkrati zapisane skupine v katerih se nahajajo otroci, da bi lažje razvrščali in združevali položnice v kuverte. Za ta namen vam svetujemo uporabo OLAP analize Analiza računov na oknu Obračun
Struktura txt datoteke za tiskarje
Vsi tisti, ki tiskate račune z UPN iz Obračuna storitev (OST) pri tiskarjih ter boste davčno potrjevali račune, morate tiskarjem poslati novo strukturo za pripravo računov.
Izvoz v fakturiranje
Izvoz v fakturiranje se nahaja na Obračunih v modulu Obračun storitev (OST), ikona Izvoz podatkov.
Kako obračunavamo obresti, prikazujemo dolg in preplačilo?
V oknu Obračun se nam s klikom na gumb saldo/obresti odpre okno, kjer obračunavamo obresti za določeno obdobje za vse neplačane in prepozno plačane račune. Tudi v primeru, da obresti ne želimo obračunavati, ampak jih želimo samo prikazovati dolg oz. preplačilo na računu oz. ta dva podatka upoštevati pri izračunanemu znesku na UPN, potem moramo uporabiti to obdelavo.