Vnos osnovnega sredstva

Z izbiro Osnovna sredstva in drobni inventar na glavnem meniju modula OSD pridemo v preglednico Osnovnih sredstev in drobnega inventarja.
Vnos podatkov se v preglednico vrši z uporabo standardnih gumbov  . Ob kliku na gumb  Vnesi zapis se nam odpre okno za vnos novega sredstva ali drobnega inventarja, ki je sestavljeno iz petih zavihkov: 

  • Osnovni podatki – vnašamo osnovne podatke o sredstvu,

  • Spremembe – popravljamo nabavno vrednost sredstvu, spreminjamo analitike in izločamo drobni inventar,

  • Obračun za osnovno sredstvo – služi le informativnemu izračunu in tiskanju obračuna amortizacije,

  • Opombe – beležimo kakršnekoli podatke o osnovnem sredstvu,
  • Dogodki – so nam v pomoč pri spremljanju vzdrževanja osnovnih sredstev.
  • Nepremičnine – vpišemo podatke o nepremičnini (katastrska občina, številka stanovanja,…)


Osnovni podatki

Kot šifra osnovnega sredstva se nam predlaga prva prosta številka za najvišjo številko v registru. Vpišemo naziv sredstva in določimo tip O. Glede na tip sredstva, poleg konta vemo, ali gre za osnovno sredstvo ali drobni inventar. 

Dodamo podatka o listini in dobavitelju, ki pa nista obvezna. Vpišemo datum pridobitve. Ob potrditvi datuma pridobitve se nam predlaga Obdobje začetka amortizacije, to pa je prvi dan naslednjega meseca. Datum lahko spremenimo.


Vpišemo količino in nabavno vrednost. Osnovno sredstvo razporedimo na nahajališče in če želimo, mu določimo SM, SN ali Referenta.


Izberemo amortizacijsko skupino, na podlagi katere se nam izpolni Konto nabave, Ali je amortizacija - in Procent neodpisljivega dela, če imamo te podatke urejene v amortizacijski skupini, sicer konto ročno dopišemo.

V polje amortizacijska stopnja ne vpisujemo stopnje, če amortizacijo obračunavamo po stopnji, ki smo jo vnesli na amortizacijski skupini. Če pa bomo obračunavali amortizacijo po drugačni amortizacijski stopnji, kot smo določili v izbrani amortizacijski skupini, vpišemo stopnjo v polje Amortizacijska stopnja. 


Polje »Neodpisljivi« del izpolnimo le v primeru, če se nam določen odstotek osnovnega sredstva ne sme amortizirati.

V polje Interna cena lahko vpišemo ceno, ki je le informativnega značaja, npr. vrednost osnovnega sredstva na tržišču. 


V polju Stopnja DDV se nam predlaga Splošna stopnja, to polje je aktivno če imamo na stranki uporabnik na zavihku ostali podatki vpisano šifro proračunskega uporabnika. 


V polju Vrsta določimo osnovnemu sredstvu vrsto – če to potrebujemo. Na sredstvo lahko pripnemo tudi poljuben dokument, sliko. 


Na gumbu Izpiši kartico si izpišemo kartico osnovnega sredstva na katerem smo postavljeni. 


Na gumbu Viri financiranja vnesemo podatke o virih financiranja v procentu ali v znesku.


Na gumbu Reverz vnesemo podatke o reverzu osnovnega sredstva, se pravi kdaj je sredstvo šlo v reverz in kdaj je prišlo iz reverza nazaj.Spremembe

Na zavihku Spremembe popravljamo nabavno vrednost osnovnemu sredstvu in spreminjamo analitike. 

Pri osnovnem sredstvu imamo možnost izbirati med naslednjimi vrstami sprememb: Sprememba vrednosti, Oslabitev, Okrepitev, Sprememba nahajališča, Sprememba SM, Sprememba SN, Sprememba referenta, Sprememba delovnega naloga, sprememba analitike 1,2 in3, DDV, Račun, Inventurni manjko in Inventurni višek.Obračun za osnovno sredstvo


Zavihek obračun za osnovno sredstvo služi le informativnemu izračunu in tiskanju obračuna amortizacije za izbrano osnovno sredstvo do določenega meseca v tekočem letu.

Opombe


Četrti zavihek - Opombe pa omogoča beleženje kakršnihkoli podatkov o osnovnem sredstvu ali drobnem inventarju. Podatke, ki jih zapišemo na tem zavihku lahko izpišemo, ko izpisujemo register posamično z opombami in na izpisu kartic z opombami.


Dogodki


Dogodki so nam v pomoč pri spremljanju vzdrževanja osnovnih sredstev. Na podlagi tega podatka nam bo omogočen izpis npr. kdaj imamo tehnični pregled osebnega avtomobila. V samem meniju osnovnih sredstev pa imamo tudi možnost spremljanja in tiskanja teh dogodkov.

Ko vnesemo dogodek lahko tega pošljemo po elektronski pošti ali pa si ga kot opomnik kopiramo v Outlook.


Nepremičnine


Na zavihku nepremičnine vpišemo podatke o katastrski občini, številki stavbe, številki stanovanja, vrednost GURS, vrednost prodane nepremičnine in o vrsti najema. Podatki so le informativnega značaja, najdemo jih tudi na preglednici osnovnih sredstev.Vnos osnovnega sredstva iz Knjige prejetih računov


V knjigi prejetih računov lahko vnesemo osnovno sredstvo na posameznem računu. To naredimo tako, da ko imamo vnesene osnovne podatke o računu, kliknemo na gumb Zapis v OSD in se nam odpre okno za vnos novega osnovnega sredstva.Določeni podatki se nam na osnovno sredstvo prepišejo iz računa in sicer: listina - originalna številka računa, dobavitelj – dobavitelj na računu, datum pridobitve – datum opravljanja na računu, nabavna vrednost – vrednost brez DDV-ja, stroškovno mesto – stroškovno mesto na računu, stroškovni nosilec – stroškovni nosilec na računu. Prepiše se nam pa tudi priponka in fascikel, če to imamo na prejetem računu.Ostale podatke o osnovnem sredstvu dopolnimo sami. V primeru da ni celoten znesek računa nabavna vrednost osnovnega sredstva, nabavno vrednost na osnovnem sredstvu ustrezno popravimo. Če pa imamo na računu več kosov osnovnih sredstev lahko to uredimo na dva načina:

  • popravimo nabavno vrednost sredstva, ko potrdimo vnos prvega osnovnega sredstva se nam bo odprlo novo okno za vnos OS in vpišemo še drugo osnovno sredstvo

  • če pa imamo na računu npr.: dva popolnoma enaka osnovna sredstva, popravimo količino iz 1 na 2, vrednost bo pa program avtomatsko razdelil glede na količino in odprl ustrezno število novih osnovnih sredstev.Vnos osnovnega sredstva, ko imamo več enakih kosov z enako nabavno ceno


To naredimo z enkratnim vnosom tako, da pod količino vnesemo toliko kosov kot jih je na računu, pod nabavno vrednost pa vpišemo skupno vrednost vseh kosov. Program bo ob potrditvi odprl toliko inventarnih številk kolikor je vnesenih kosov in glede na to število razdelil nabavno vrednost na posamezen kos. 
Opisana funkcionalnost velja samo za tip O. Pri tipu D program pusti celotno nabavo na eni inventarni številki.

V primeru, da vnesena osnovna sredstva želimo porazdeliti po različnih nahajališčih, le-to naknadno vnesemo ali popravimo na posameznem osnovnem sredstvu na osnovnih podatkih. Ob potrditvi vnosa nas program vpraša po datumu spremembe. Vpišemo datum pridobitve osnovnega sredstva. 
Vnos več enakih kosov osnovnih sredstev, nabavljenih po različnih nabavnih cenah (kopiranje sredstev)


V tem primeru uporabimo gumb  Vnesi zapis iz…. Najprej vnesemo eno osnovno sredstvo, se postavimo na vneseno sredstvo in ga kopiramo. Program bo ob kliku na gumb Vnesi zapis iz … na novo inventarno številko kopiral zapis, kateremu je potrebno vpisati nabavno vrednost in po potrebi popraviti ostale podatke.Vnos sestavnih delov in dograditve


Dograditev vnesemo v register tako, da odpremo novo inventarno številko in vnesemo novo nabavo – investicijo. Na tem zapisu dodamo kljukico Sestavni deli in dograditve in povemo katero inventarno številko dograjujemo.V tem prispevku