Vnos in spremljanje OS in DI - S

Articles

Vnos osnovnega sredstva
Z izbiro Osnovna sredstva in drobni inventar na glavnem meniju modula OSD pridemo v preglednico Osnovnih sredstev in drobnega inventarja.
Vnos drobnega inventarja
Vnos drobnega inventarja se v preglednico vrši z uporabo standardnih gumbov
Kako na osnovnem sredstvu zabeležimo prejem dobropisa?
Kako na osnovnem sredstvu zabeležimo prejem dobropisa?
Kako popravimo napačen vnos osnovnega sredstva
Če smo napačno vnesli novo nabavo lahko to popravimo na dva načina. S pripomočki lahko sredstvo izbrišemo iz registra in ga ponovno vnesemo na isto inventarno številko. Sredstvo pa lahko popravimo tudi brez brisanja.
Kako popravimo napačen vnos drobnega inventarja
Pri drobnem inventarju lahko postopamo enako kot pri osnovnih sredstvih
Izpis novih nabav (OS in DI)
Nove nabave si lahko izpišemo na Dnevniku (ikona tiskalnik – izpis dnevnik).
Sprememba vrednosti (SV), okrepitev (OK) in oslabitev (OS) na osnovnih sredstvih
Tip spremembe SV – Sprememba vrednosti uporabimo takrat, ko sredstvu spremenimo vrednost, npr. računalniku dodamo novo komponento. V primeru spremembe vrednosti se postavimo na osnovno sredstvo in na zavihku Spremembe, vnesemo spremembo vrednosti.
Prenos iz nahajališča na nahajališče pri osnovnem sredstvu
Na osnovnem sredstvu se nahajališča (analitike) spreminja na zavihku Spremembe, kjer izberemo tip spremembe NH=Sprememba nahajališča in popravimo številko vpisano v polju »Nahajališče«.
Prenos med nahajališči na drobnem inventarju
Pri drobnem inventarju se sprememba nahajališča beleži pod tip spremembe PR=Prenos. Obvezno vpišemo količino, ki jo prenašamo. Glede na vpisano količino program izračuna povprečno nabavno vrednost in popravek vrednosti.
Izločitve pri drobnem inventarju in pri osnovnih sredstvih ter izpisi, ki se jih pri tem poslužujemo
Izločitve pri osnovnih sredstvih se vnaša na Osnovnih podatkih, polje datum odtujitve, pri drobnem inventarju pa na zavihku Spremembe, tip spremembe IZ - izločitev.
Skupinske spremembe - prenosi, spremembe am. stopnje in am. skupine
V modulu Osnovna sredstva in drobni inventar lahko osnovna sredstva ali DI posamezno prenašamo iz enega nahajališča (SM, SN,..) na drugo nahajališče ali pa skupinsko. Skupinsko pomeni, da vsa sredstva, ki jih imamo na enem nahajališču prenesemo na novo nahajališče.
Kako vemo, po kateri stopnji nam program računa amortizacijo?
V osnovnih sredstvih lahko stopnjo amortizacije določimo z amortizacijsko skupino ali pa enostavno zapišemo le odstotek amortizacije v polje amortizacijska stopnja.
OLAP - Register + Amortizacija
Gumb za dostop do OLAP analiz se nahaja nad preglednico OS v zgornjem desnem kotu.
Izvoz registra OS v excel
Poljubne podatke iz registra osnovnih sredstev lahko izvažamo v excel.
Izvoz podatkov o osnovnih sredstvih na UJP
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport večkrat poziva posredne proračunske uporabnike - javne zavode, katerih ustanovitelj je država (zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednje šole, dijaški domovi, višje strokovne šole, drugi javni zavodi, inštituti), da posredujejo podatke iz analitičnih evidenc osnovnih sredstev po stanju na dan - navadno na konec leta (31.12.), lahko pa tudi med letom.
Izvoz podatkov OS-DI na UJPnet - združevanje XML datotek
Če pripravljeni izvoz iz registra osnovnih sredstev in drobnega inventarja ne ustreza zahtevam ministrstva (ena XML datoteka), podatke iz dveh ali več XML datotek združimo v eno XML datoteko.
Kontrola amortizacijskih stopenj
Pripomoček Kontrola amortizacijskih stopenj se nahaja v Pripomočkih programa Osnovna sredstva in drobni inventar.
Pregled osnovnega sredstva po izbiri in pregled drobnega inventarja po izbiri
Pregled osnovnega sredstva po izbiri in pregled drobnega inventarja po izbiri
Kontrola podatkov v registru OS in DI
Kontrola podatkov v registru OS in DI
Posamično evidentiranje osnovnih sredstev
V skladu s 4. členom Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je potrebno osnovna sredstva voditi posamično. V kolikor imate v analitični evidenci osnovnih sredstev sredstva evidentirana skupinsko, je potrebno pred oddajo podatkov na Ministrstvo za finance sredstva evidentirati posamično.
Zaključevanje investicij v teku in aktivacija osnovnih sredstev
V kolikor v registru osnovnih sredstev vodimo investicije v teku in so le te zaključene morajo biti aktivirane.