Vnos drobnega inventarja

Vnos podatkov se v preglednico vrši z uporabo standardnih gumbov . Ob kliku na gumb  Vnesi zapis se nam odpre okno za vnos novega sredstva ali drobnega inventarja, ki je sestavljeno iz petih zavihkov: 

  • Osnovni podatki – vnašamo osnovne podatke drobnem inventarju,
  • Spremembe – dodajamo nove nabave na obstoječo šifro DI, spreminjamo analitike in izločamo drobni inventar, 
  • Obračun za osnovno sredstvo – služi le informativnemu izračunu in tiskanju obračuna amortizacije,
  • Opombe – beležimo kakršnekoli podatke o drobnemu inventarju, 
  • Dogodki – so nam v pomoč pri spremljanju dogodkov drobnega inventarja.
  • Nepremičnine – vpišemo podatke o nepremičnini (katastrska občina, številka stanovanja,…)


Osnovni podatki


Kot šifra drobnega inventarja se nam predlaga prva prosta številka za najvišjo številko v registru. Ko imamo določeno inventarno številko vpišemo naziv sredstva. V polju Tip izberemo tip Drobni inventar, vpišemo podatka o listini in dobavitelju, ki pa nista obvezna podatka. Vpišemo datum pridobitve. 

Vnesemo količino in nabavno vrednost. Ko potrdimo nabavno vrednost nam program predlaga popravek vrednost po metodi 100% odpisa. Drobni inventar razporedimo na nahajališče in če želimo, mu določimo SM, SN ali Referenta.


Vnos amortizacijske skupine ni obvezen. Priporoča se vnos konta nabave, zaradi lažje kontrole podatkov in primerjave z glavno knjigo.


Ob potrditvi takega vnosa bo program pustil celotno nabavo na eni inventarni številki.


Na gumbu Izpiši kartico si izpišemo kartico drobnega inventarja, na katerem smo postavljeni. 

Na gumbu Reverz vnesemo podatke o reverzu osnovnega sredstva, se pravi kdaj je sredstvo šlo v reverz in kdaj je prišlo iz reverza nazaj.


Nasvet: Pri vnosu sredstev v register si lahko register organiziramo tako, da od inventarne številke 0000001 naprej vnašamo osnovna sredstva od npr. 1000000 naprej pa drobni inventar.


Spremembe


Na zavihku Spremembe popravljamo nabavno vrednost drobnemu inventarju, spreminjamo analitike in izločamo drobni inventar. 

Drobni inventar nam ponudi naslednje spremembe: Nabava, Sprememba vrednosti, Oslabitev, Okrepitev, Prenos, DDV, Račun, Inventurni manjko, Inventurni višek in Izločitev.


Vnos drobnega inventarja, ki je razdeljen po različnih nahajališčih

Pri vnosu drobnega inventarja na osnovnih podatkih obvezno izberemo Tip = Drobni inventar in vnesemo celotno količino (npr. 20). 

Po potrditvi nabavne vrednosti in popravka vrednosti lahko na tem mestu napišemo, da je ves drobni inventar razporejen na določeno nahajališče in ga kasneje na zavihku spremembe razporejamo še na ostala nahajališča s pomočjo Spremembe PR=prenos. 

Obstaja pa še drugi način, da na osnovnih podatkih vpišemo nabavo za prvo nahajališče, na zavihku Spremembe pa nadaljujemo z nabavami na ostala nahajališča s pomočjo Spremembe NA=nabava. Enako velja za ostale analitike.

Kako dodajamo drobni inventar na že odprto inventarno številko

Poiščemo želeno inventarno številko drobnega inventarja in novo nabavo zabeležimo na zavihku Spremembe, kjer izberemo tip spremembe NA=Nabava. Vpišemo datum nabave, nabavljeno količino in vrednost, ter ga razporedimo na ustrezne analitike.

V tem prispevku