Sprememba vrednosti (SV), okrepitev (OK) in oslabitev (OS) na osnovnih sredstvih

Kdaj uporabimo tip spremembe SV - Sprememba vrednosti in kdaj tip spremembe OK - Okrepitev ali OS - Oslabitev

Tip spremembe SV – Sprememba vrednosti uporabimo takrat, ko sredstvu spremenimo vrednost, npr. računalniku dodamo novo komponento. V primeru spremembe vrednosti se postavimo na osnovno sredstvo in na zavihku Spremembe, vnesemo spremembo vrednosti. Pri tipu spremembe SV se amortizacija obračunava od nove nabavne vrednosti, ki je seštevek prvotne nabavne vrednosti in SV. Novo nabavno vrednost program upošteva s prvim dnem naslednjega meseca od datuma spremembe.

Amortizacija junij-september                        = 1500 * 50% / 12 * 4 mes     = 250,00

Amortizacija oktober – december                 = 1850 * 50% / 12 * 3 mes     = 231,25

Skupaj amortizacija                                                                                     = 481,25

Ko gre za OK - okrepitev, moramo na zavihku spremembe izbrati OK – okrepitev, vpisati datum nastanka tega dogodka in ugotovljeno razliko med knjigovodsko in tržno vrednostjo na podlagi listine o opravljeni cenitvi osnovnega sredstva. Za vpisano razliko se kumulativno poveča sedanja vrednost osnovnemu sredstvu, ob končnem obračunu amortizacije pa se amortizacija ločeno obračuna od nabavne vrednosti osnovnega sredstva in vnesenega zneska okrepitve. Za vneseni znesek okrepitve program izračuna amortizacijo okrepitve (AK). 

Amortizacija jan - dec                        = 550.000 * 1%                      = 5.500,00

Amortizacija okrepitev maj – dec.      = 20.000 * 1% / 12 * 8 mes    =    133,33

V primeru oslabitve osnovnega sredstva pa izberemo tip spremembe OS – oslabitev, vpišemo datum spremembe in v polje nabavna vrednost vnesemo negativni znesek. Za vneseno vrednost se nam kumulativna sedanja vrednost osnovnega sredstva zmanjša.


Amortizacija Okrepitve oz. Oslabitve se ločeno prikazuje na obračunu amortizacije.
Kdaj uporabimo tip spremembe SV - Sprememba vrednosti in kdaj dograditev


Tip spremembe SV – Sprememba vrednosti uporabimo takrat, ko sredstvu spremenimo vrednost in amortizacijo želimo obračunati od nove nabavne vrednosti, ki je seštevek prvotne nabavna vrednost in SV.  


Dograditev uporabimo takrat, ko želimo obračunati amortizacijo od dograditve ločeno od prvotne nabave, ali pa ko obračunavamo amortizacijo za dograditev po drugačni stopnji kot je določena za prvotno nabavo. Npr. za stavbo, ki jo imamo na eni inventarni številki, bomo amortizacijo obračunavali po stopnji 1 %, dograditev, ki pa jo imamo na novi inventarni številki npr. investicija v zamenjavo oken, bomo pa amortizirali po stopnji 10 %.
Na kaj moramo biti pozorni pri tipu spremembe SV


Pri tipu spremembe SV – Sprememba vrednosti program obračunava amortizacijo od osnove, ki je seštevek prvotne nabavne vrednosti in vnesene spremembe. Če investiramo v sredstvo, ki je v celoti odpisano se lahko zgodi, da se investicija v celoti amortizira že v prvem letu. Oglejmo si primer:
Ker je potrebno upoštevati metodo linearne amortizacije se v takih primerih obvezno sprememba vnese kot dograditev na novo inventarno številko.

V tem prispevku