Poslovna uspešnost izplačana v letu 2022

Z novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) objavljeno v Uradnem listu RS 39/2022 se za izplačila od 1. 1. 2022 do vključno 31. 12. 2022 spreminja davčna obravnava. Plačilo za poslovno uspešnost se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji oziroma do višine 100 % povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za zavezanca (delavca) ugodneje.

V primeru izplačila višjega zneska, je razlika obdavčena tako s prispevki, kot tudi z dohodnino.

Nastavitve programa

V Nastavitvah programa na zavihku Splošno preverite, da imate v polju % neobdavčenega dela poslovne uspešnosti vpisano vrednost 100,00.

 


Posebnost za izplačila v letu 2022!

  • V primeru, ko boste zaposlenim izplačevali nižje zneske od povprečne plače v RS, posebnosti pri obračunu ni.
  • Če pa boste zaposlenim izplačevali višje zneske od povprečne plače v RS, morate za to, da se dohodnina ne bo obračunala do njihove povprečne plače, v polju izbrati osnovo, na katero boste vnesli znesek povprečne plače za posameznega zaposlenega. Zaradi spremembe v programu si morate pred tem namestiti verzijo iCentra 2022.17.001 oziroma novejšo!

Kliknite na . Odpre se šifrant Osnov zaposlenih. Dodate nov zapis na prvo prosto šifro. Vpišite Šifro osnove zaposlenih ter Naziv. Potrdite in osnovo izberite v polje.

(šifra osnove zaposlenih je testna)

Potrdite nastavitve programa.

Vnos zneska povprečne plače v osnove zaposlenih (velja samo za tiste, ki boste izplačevali višje zneske, kot je povprečna plača v RS)

Vsi, ki ste se odločili izplačevati zaposlenim višji znesek poslovne uspešnosti, kot je znesek povprečne plače v RS in imajo vaši zaposleni povprečno plačo višjo od povprečne plače v RS, morate na osnovo, ki ste jo dodali in izbrali v Nastavitvah programa, vnesti znesek povprečne plače za zadnjih 12 mesecev za posameznega zaposlenega. Zneske si izračunate sami (več o tem na koncu tega navodila).

Zneske enostavno lahko vpišete preko preglednice osnov zaposlenih.

Ob vstopu v preglednico najprej kliknite na desno miškino tipko in izberite Privzeto, da se v preglednico doda stolpec z novo osnovo zaposlenih.

Zaradi lažjega vnosa si stolpec z novo osnovo premaknite k stolpcu Priimek in ime.

Vrednosti povprečne plače vpišite na ustreznega zaposlenega in potrdite. Dovolj je, da vpišete podatke samo za tiste zaposlene, katerih povprečna plača presega zadnjo znano povprečno plačo v RS.

Načini izračuna poslovne uspešnosti

Obračun poslovne uspešnosti lahko izvedete na dva načina:

  • Obračun poslovne uspešnosti, ki je vezana na prisotnost delavca
  • Obračun poslovne uspešnosti, ki ni vezana na prisotnost delavca

Obračun poslovne uspešnosti, ki je vezana na prisotnost delavca izvedete samo v primeru, ko znesek poslovne uspešnosti, ki ste ga v podjetju določili za izplačilo, vsakemu zaposlenemu preračunate glede na njegovo dejansko prisotnost v letu. To pomeni, da dobi vsak zaposleni drugačen bruto znesek, saj morate izračunati sorazmerni del glede na njegove dejansko opravljene ure, pri čemer morate odšteti vse ure njegovih boleznin (vse postavke, ki se v iRek poročajo v polju M02). V primeru, ko izplačujete vsem zaposlenim enak znesek in ne upoštevate ur prisotnosti, izvedete obračun poslovne uspešnosti na osnovi navodila Poslovna uspešnost, ki ni vezana na prisotnost delavca.


Poslovna uspešnost vezana na prisotnost delavca

V primeru, da poslovne uspešnosti še niste izplačevali, po navodilih dodate novo vrsto obračuna. Če pa imate vrsto obračuna že v sistemu, preverite nastavitve, da so urejene tako, kot je prikazano v tem navodilu.

Dodajanje vrste obračuna v sistem obračuna

Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna

Na prvo prosto šifro dodate nov zapis. Vpišete Naziv vrste obračuna. Na zavihku Splošno pri Šifri grupe obračuna izberete 1 – Bruto izplačilo v breme izplačevalca. V polju Vrsta prejemka DOH iz šifranta izberite šifro 1111. V polju Šifra REK izberete B01 – Plača, v polju Grupa M4 pa R-redno delo.

Postavite se še na zavihek Izračun. Odstranite kljukico Gre v fond in v vseh razdelkih v polju Izračun izberite Ne razen pri Znesku, kjer izberete Vnos.

Če imate urejeno kontiranje, se postavite še na zavihek Kontiranje in uredite še to (npr. po vzoru rednega dela). Potrdite nastavitve vrste obračuna.

Vneseno vrsto obračuna boste uporabili tako za obračun poslovne uspešnosti, ki jo izplačujete do višine 100 % povprečne plače, kot za tisti del, ki presega teh 100 % povprečne plače.


Obračun poslovne uspešnosti z ali brez dohodnine - vse v enem obračunu na vrsti dohodka 1151

Poslovna uspešnost mora biti obračunana v ločenem obračunu od obračuna plače. Dodamo nov zapis in izberemo, da želimo obračunati Plačo.

Izpolnimo nastavitve obračuna.

(podatek o zadnji povprečni plači v RS preverite in vpišite zadnji znan)

Izpolnimo naslednje podatke: Leto, Mesec. Zaporedno št. program sam predlaga, prav tako naziv, ki pa ga lahko poljubno spremenimo.

Pomembno je, da na prvem zavihku Splošno izberemo podatek Vrsta obračuna Plača ter vrsto dohodka 1151.  Datum izplačila, datum za delovno dobo ter datum plačila dajatev ustrezno izpolnimo. 

Povprečna plača RSObvezno vpišemo zadnji objavljen znesek povprečne plače v RS (podatek na sliki je informativen).

Razdelek Povprečna stopnja dohodnine

  1. V primeru, da v obračunu izplačujemo zneske, ki so nižji od povprečne plače v RS (ali povpr. plače zaposlenega), potem polja Povprečna stopnja dohodnine ni potrebno označevati. 
  2. V primeru, da v obračunu izplačujemo zneske, ki so višji od povprečne plače v RS (ali povpr. plače zaposlenega), pa je potrebno določiti, da bo dohodnina obračunana Po povprečni stopnji. V tem primeru na zavihku Splošno s kljukico označimo polje  Povprečna stopnja dohodnine in v polje Leto, Mesec, Zaporedna številka vpišemo podatke o plači iz katere želimo, da se povprečna stopnja dohodnine upošteva. 

Na zavihku Nastavitve je potrebno izklopiti kljukice v vseh poljih, da pri obračunu ne bodo obračunani krediti, članarine. V primeru, ko pa želite zaposlenim od zneska poslovne uspešnosti obračunati izvršbe, morate polje Obračun izvršb označiti s  kljukico. Po obdelavi Obračunaj vse, se bodo vsem zaposlenim, ki imajo v šifrantu kreditov označene izvršbe, te tudi obračunale. Ustrezno se bodo pripravili tudi plačilni nalogi.

Na zavihku Poračuni je potrebno iz polja Povprečenje odstraniti kljukico ter v polja Od leta…meseca ter Do leta…meseca vpisati obdobje, za katero izplačujete poslovno uspešnost. Če obdobja ne boste vpisali, uvoz REK-1 obrazca v eDavke ne bo mogoč.

Potrdimo nastavitve.

Zneske za izplačilo poslovne uspešnosti lahko vnašamo v Posredni vnos (in jih potem prenesemo v Neposredni) ali jih vnašamo kar v Neposredni vnos.

V primeru, da v obračun za poslovno uspešnost vnesemo znesek, ki je večji od 100 % povprečne plače (ali povprečne plače zaposlenega, če ste jo vpisali), bo program za del zneska do višine povprečne plače izračunal samo prispevke, za razliko pa dohodnino in prispevke.

Kontrola izračuna dohodnine, ki primerja znesek povprečne plače v RS in znesek povprečne plače na zaposlenega, ki sta ga vpisali v osnovo zaposlenega (če izplačujete zneske, višje od povprečne plače v RS) se izvede avtomatično pri obdelavi Obračunaj vse (obvezna je tu namestitev verzije 2022.17.001 oziroma novejše).

Ko izvedemo Obračunaj vse, po običajnem postopku pripravimo plačilne naloge, REK obrazec,….

Na iRek obrazcu se mora po navodilih Furs-a v primeru, da izplačujete poslovno uspešnost, ki je vezana na prisotnost delavca, tak dohodek zapisati v polju A062 z uporabo oznake P01, v rubriki M pa se tak dohodek poroča v rubriko M01.


Poslovna uspešnost, ki ni vezana na prisotnost delavca

V primeru, da poslovne uspešnosti še niste izplačevali, po navodilih dodate novo vrsto obračuna. Če pa imate vrsto obračuna že v sistemu, preverite nastavitve, da so urejene tako, kot je prikazano v tem navodilu.

Dodajanje vrste obračuna v sistem obračuna

Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna

Na prvo prosto šifro dodate nov zapis. Vpišete Naziv vrste obračuna. Na zavihku Splošno pri Šifri grupe obračuna izberete 9 – Drugi osebni prejemki. V polju Vrsta drugega prejemka izberete Drugi osebni prejemek, v polju šifra materialnega stroška pa dodate nov materialni strošek. To storite tako, da kliknete na gumb . Odpre se šifrant materialnih stroškov. Dodate novo šifro materialnega stroška, npr. pod prvo prosto šifro ter vnesete naziv materialnega stroška npr. Poslovna uspešnost. Potrdite in Materialni strošek izberete.

Vrsta prejemka DOH izberite 1111 – Plače. V polju Grupa M4 pa R-redno delo.

Izpolnimo tudi podatke na zavihku Izračun kot prikazuje spodnja slika:

Pri podatku Enota izberemo Izračun-Konstanta ter vpišemo konstanta 1, pri podatku Znesek izberemo Izračun Vnos.

V primeru, da imamo urejeno temeljnico, uredimo še zavihek Kontiranje. Vneseno vrsto obračuna potrdimo s klikom na gumb Potrdi.

Nadaljujemo:

Šifranti…Sistem obračuna…Obdavčitve materialnih stroškov…dodamo nov zapis. 

Vpišemo Leto in Mesec obračuna poslovne uspešnosti.

Šifra materialnega stroška – iz šifranta materialnih stroškov izberemo Poslovno uspešnost, katero smo že predhodno vnesli v šifrant. Pod podatek obdavčeni in neobdavčeni znesek ni potrebno ničesar vpisovati. Potrdite.


Obračun poslovne uspešnosti z ali brez dohodnine – vse v enem obračunu na vrsti dohodka 1151

Poslovna uspešnost mora biti obračunana v ločenem obračunu od obračuna plače. Dodamo nov zapis in izberemo, da želimo obračunati Plačo.

Izpolnimo nastavitve obračuna.

(podatek o zadnji povprečni plači v RS preverite in vpišite zadnji znan)

Izpolnimo naslednje podatke: Leto, Mesec. Zaporedno št. program sam predlaga, prav tako naziv, ki pa ga lahko poljubno spremenimo.

Pomembno je, da na prvem zavihku Splošno izberemo podatek Vrsta obračuna Plača ter vrsto dohodka 1151.  Datum izplačila, datum za delovno dobo ter datum plačila dajatev ustrezno izpolnimo. 

Povprečna plača RSObvezno vpišemo zadnji objavljen znesek povprečne plače v RS (podatek na sliki je informativen).

Razdelek Povprečna stopnja dohodnine

  1. V primeru, da v obračunu izplačujemo zneske, ki so nižji od povprečne plače v RS (ali povpr. plače zaposlenega), potem polja Povprečna stopnja dohodnine ni potrebno označevati. 
  2. V primeru, da v obračunu izplačujemo zneske, ki so višji od povprečne plače v RS (ali povpr. plače zaposlenega), pa je potrebno določiti, da bo dohodnina obračunana Po povprečni stopnji. V tem primeru na zavihku Splošno s kljukico označimo polje  Povprečna stopnja dohodnine in v polje Leto, Mesec, Zaporedna številka vpišemo podatke o plači iz katere želimo, da se povprečna stopnja dohodnine upošteva. 

Na zavihku Nastavitve je potrebno izklopiti kljukice v vseh poljih, da pri obračunu ne bodo obračunani krediti, članarine. V primeru, ko pa želite zaposlenim od zneska poslovne uspešnosti obračunati izvršbe, morate polje Obračun izvršb označiti s  kljukico. Po obdelavi Obračunaj vse, se bodo vsem zaposlenim, ki imajo v šifrantu kreditov označene izvršbe, te tudi obračunale. Ustrezno se bodo pripravili tudi plačilni nalogi.

Na zavihku Poračuni je potrebno iz polja Povprečenje odstraniti kljukico ter v polja Od leta…meseca ter Do leta…meseca vpisati obdobje, za katero izplačujete poslovno uspešnost. Če obdobja ne boste vpisali, uvoz REK-1 obrazca v eDavke ne bo mogoč.

Potrdimo nastavitve.

Zneske za izplačilo poslovne uspešnosti lahko vnašamo v Posredni vnos (in jih potem prenesemo v Neposredni) ali jih vnašamo kar v Neposredni vnos.

V primeru, da v obračun za poslovno uspešnost vnesemo znesek, ki je večji od 100 % povprečne plače (ali povprečne plače zaposlenega), bo program za del zneska do višine povprečne plače izračunal samo prispevke, za razliko pa dohodnino in prispevke.

Kontrola izračuna dohodnine, ki primerja znesek povprečne plače v RS in znesek povprečne plače na zaposlenega, ki sta ga vpisali v osnovo zaposlenega (če izplačujete zneske, višje od povprečne plače v RS) se izvede avtomatično pri obdelavi Obračunaj vse (obvezna je tu namestitev verzije 2022.17.001 oziroma novejše).

Ko izvedemo Obračunaj vse, po običajnem postopku pripravimo plačilne naloge, REK obrazec,….

Na iRek obrazcu se mora po navodilih Furs-a v primeru, da izplačujete poslovno uspešnost, ki ni vezana na prisotnost delavca, tak dohodek zapisati v polju A062 z uporabo oznake P04, v rubriki M pa se tak dohodek poroča v rubriko M05.


Kako do podatkov o obračunanih plačah za 12 mesecev

V primeru, da boste izplačevali zneske poslovne uspešnosti, ki so nad zneskom povprečne plače RS in bi radi za obdavčitev upoštevali še dodatni pogoj povprečno plačo zaposlenega (če je ta višja od zneska povprečne plače v RS), si lahko podatke o bruto znesku izplačanih plač za 12 mesecev  nazaj izpišite iz analize.

Uporabite Analizo obračunov.

Odvisno od tega, kdaj boste izplačevali poslovno uspešnost, ustrezno izberite obdobje, preden vstopite v analizo (12 mesecev).

V analizi si polja postavite tako, da imate na levem delu najprej zaposlenega, nato Leto, Mesec ter Vrsto obračuna. Na desnem delu pa vsaj podatek Bruto. Podatek Del plače detaširanih delavcev dodate tisti, ki imate v obračunih detaširane zaposlene in jim izplačujete razliko plače za delo v tujini, saj boste morali ta dva zneska potem sešteti.

Nato pri podatku Vrsta obračuna izločite vse obračune, ki niso Plača, saj ti ne gredo v seštevek za izračun povprečja.

Ko dobite v preglednici želene podatke, kliknite v levem delu tabele z desno miškino tipko in izberite Strni vse po vseh nivojih ali Ctrl+S.

Na ta način dobite zaposlene prikazane vsakega samo v eni vrstici.

Preglednico nato izvozite v Excel.

V Excelu morate skupni seštevek bruto plače za zaposlenega deliti s številom polnih mesecev njegove zaposlitve.

V primeru, da je kateri od zaposlenih prišel v tem obdobju med mesecem, morate znesek bruto plače za mesec, ko ni bil v celoti zaposlen, odšteti in tega meseca ne upoštevate.

Ko celotni bruto delite s številom mesecev, dobite znesek povprečno bruto plače za zaposlenega. Ta podatek morate nato vnesti v osnovo zaposlenega, ki ste jo predhodno dodali v Obračun plač (opisano na začetku navodila).

Svetujemo, da v osnovo zaposlenih vnašate samo tiste povprečne plače, ki presegajo znesek povprečne plače v RS, saj je vnos ostalih, nižjih zneskov, brezpredmeten.

V tem prispevku