Obračun oskrbnine za mesec maj

Na tej povezavi bomo posodabljali navodila za pripravo obračuna v vrtcih za mesec maj.

Na podlagi okrožnice MIZŠ številka: 6030-2/2020/15 z dne 28.5.2020 smo napisali navodila glede priprave obračuna za mesec maj, tako kot je predvideno v okrožnici, da starš plača samo za tiste dni, ko je bil otrok v vrtcu. V okrožnici namreč piše: »Starši, ki so se iz različnih razlogov odločili, da otrok ne vključijo v vrtec, imajo vrtec brezplačno. Če je bil/bo v tem času otrok v vrtcu prisoten le določeno število dni, ostale dneve pa ne, bodo starši za čas odsotnosti otroka iz vrtca, oproščeni celotnega plačila (in ne le za stroške neporabljenih živil).«

Obračun lahko naredite z verzijo 2020_07_006, vendar morate obvezno že pred namestitvijo verzije narediti izdelavo rezervne kopije obračuna storitev!

Izdelava rezervne kopije

Rezervno kopijo lahko naredijo vsi operaterji, ki imajo pravice nivo 1. Najprej je potrebno zapreti vse module, nato se gre v Administracija -> Pripomočki -> Izdelava rezervne kopije podatkov.Kliknete na plus pred nazivom vrtca (v našem primeru pod zaporedno številko 001, če imate pod naziv 001 npr. demo uporabnika ter naziv vrtca pod zaporedno številko 002 kliknete pred naziv 002). Številko, ki jo uporabljate vidite tudi levo spodaj poleg imena operaterja.Nato obkljukate OST Obračun storitev.V primeru, da želite narediti arhiv celotne baze, obkljukate vse kot je prikazano na naslednji sliki.

Sprememba statusa na programih

Na programih smo dodali nov status programa »Vrtec odprt, brezplačna odsotnost«, ki ga bomo uporabljali za majski in junijski obračun. Ta status nam omogoča, da za vse odsotne dni, tudi ko je vrtec odprt, starš ne plača vrtca. Status iz »Vrtec zaprt« moramo spremeniti pri vseh aktivnih programih. To storimo v Šifranti -> Šifranti vrtci -> ProgramiKo odpremo posamezni program lahko spreminjamo statuse programa. Pri obračunu oskrbnine za mesec maj bomo izbrali status »Vrtec odprt, brezplačna odsotnost«Naziv programa spremenimo, da ne piše več npr. »VRTEC ZAPRT I. ST: OBDOBJE«  ampak, samo »I. ST. OBDOBJE«Po potrditvi nas vpraša po datumu spremembe. Tu izberemo datum 18.5.2020.V razpredelnici lahko vidimo »Status programa«.V primeru, da v razpredelnici ne vidimo stolpca Status programa lahko z desnim klikom na preglednici kliknemo na »Privzeto«. S tem se nam bojo prikazali vsi možni stolpci v razpredelnici.Status moramo spremeniti vsem aktivnim programom.

Pred pripravo obračuna

Storitev medmesečna sprememba

Pred pripravo obračuna morate v šifrantu storitev spremeniti naziv storitve za medmesečno spremembo.
Naziv storitve »Medmesečna sprememba« smo meseca marca preimenovali v naziv »Oskrbnina marec«
Šifro storitve vidite v Nastavitve -> Vrtci -> Storitev za medmesečno spremembo.V ŠifrantiàStoritve to storitev preimenujemo iz »Oskrbnina marec« v »Vrtec zaprt«

Datum zapadlosti

Pri pripravi obračuna moramo biti pozorni na datum zapadlosti. Na podlagi 82. člena ZIUZEOP je plačilni rok 60 dni. Ta rok za plačilo velja še eno leto po razglasitvi konca epidemije.
Težava se nam pojavi pri SDD (trajniki) pri otrocih, ki imajo v šifrantu otrok vpisan svoj dan zapadlosti.
Program vzame datum zapadlosti za SDD iz priprave obračuna -> Datum zapadlosti za SDDPri otrocih, ki imajo v šifrantu otrok nastavljen svoj dan za zapadlost SDD se pripravi datum zapadlosti na izbran dan v tekočem mesecu. Zato bomo morali tem otrokom izbrisati SDD dan zapadlosti.Da bi hitreje ugotovili, kateri otroci imajo vpisan dan zapadlosti smo dodali v tabelo stolpec SDD dan zapadlosti. Stolpec si prikažemo z desnim klikom -> Izbira stolpcevKliknemo na SDD dan zapadlosti ter na puščico desno in potrdimo.Postavimo se v zadnjo kolono, razvrstimo po SDD dan zapadlosti in vidimo vse otroke, ki imajo vpisan svoj dan zapadlosti.Tem otrokom izbrišemo SDD dan zapadlosti. Lahko si vpišemo dan v opombe, vendar do obračuna za mesec maj 2021 bo potrebno pošiljati račune vsem z izbranim datumom zapadlosti čez 60 dni.

Priprava obračuna

Obračun pripravimo, kot običajno. Pozorni smo na datum zapadlosti, datum opravljanja je od 1.5.2020-31.5.2020Na pregledu odsotnosti imamo zeleno vrstico za čas, ko je bil vrtec zaprt (1.5.2020-17.5.2020). V tej vrstici je vpisano 0 dni prisoten in 10 dni odsoten. Tu ne spreminjamo nič. Črna vrstica je za čas, ko je bil vrtec odprt (18.5.2020-31.5.2020). V tej vrstici imamo otroke prisotne 10 dni, odsotne 0 dni. V primeru, da uvažate odsotnosti iz drugih aplikacij imate vpisano realno število prisotnih dni. Če odsotnosti ne uvažate vpišete na vrstici od 18.5.-31.5. realno število prisotnih dni.Na izpisu računa je podobno kot v mesecu marcu prikazan napačen znesek za odsotnost, ker v primeru odsotnosti starši ne plačajo nič. Tudi število dni odsotnosti se prikazujejo samo od 18.5. naprej. 
Doplačilo oskrbe je prikazano samo za prvo vrstico od 18.5.2020 naprej.

Nov dodaten izpis

Pripravili smo nov izpis »Poračuni občin in ministrstva« v času, ko je bil vrtec zaprt, kjer ni poračuna na občini, ampak je le razlika v znesku starš vrtec zaprt. 
Spodaj je primer, kjer se je spremenil plačilni razred od 01.04.2020 naprej, kar pomeni, da nastane poračunska vrstica za mesec april, vendar obračun v mesecu maju ne zazna spremembe na občini, kar posledično ne izpiše na klasičnem izpisu »Poračun občin in ministrstva«. 
V tem primeru je potrebno izpisati nov izpis, kjer se predhodno doda kljukica »Znesek starš vrtec zaprt« Tu je potem vidna razlika v znesku – starš vrtec zaprt.Zelena vrstica, ki prikazuje spremembo plačilnega razreda za mesec april :Poračunska vrstica v obračunu za mesec maj :Na obračunu ni vidna poračunska vrstica :Če ne dodamo kljukice »Znesek starš vrtec zaprt«, ne izpiše poračuna :

Tukaj damo kljukico »Znesek starš Vrtec zaprt« in izpišemo razliko , ki je nastala zaradi poračuna spremembe plačilnega razreda v mesecu aprilu :Izstavitev računa občinam

Program deluje kot do sedaj, to pomeni, da naredi račun za občine zavezanke. Ko boste izstavljali račune občinam morate, glede na okrožnico, občinam zavezankam zmanjšati znesek oprostitve plačil staršev (znesek starša vrtec zaprt na izpisu doplačila oskrbnine) ter ta znesek zaračunati občini ustanoviteljici.

V tem prispevku