Obračun amortizacije

Začasni obračun amortizacije

Začasni obračun amortizacije sprožimo s pomočjo gumba , ki se nahaja na spodnjem delu preglednice osnovnih sredstev. S klikom na ta gumb nas program vpraša po mesecu obračuna. Izračuna se kumulativna amortizacija. Zapiše se tako, da jo lahko pregledujemo po mesecih.

Ta obračun je viden le na izpisu Obračun amortizacije, ki ga najdemo pod gumbom  v zgornjem desnem kotu prej omenjene preglednice. Če želimo kumulativen izpis obračuna za leto 2021, se omejimo od 01.01.2021 do 31.12.2021, obračun samo za deseti mesec pa od 01.10.2021 do 31.10.2021.

Opozorilo: Nastavitve / Nastavitve programa / Zavihek Povezave / Amortizacija analitik po dnevih: če ni kljukice, bo program spremembo upošteval s prvim dnem naslednjega meseca od meseca, v katerem je bila narejena sprememba. Če pa je kljukica, bo program računal amortizacijo po dnevih v mesecu. Program kljukice ne ponudi.


Dokončni obračun amortizacije

Dokončni obračun amortizacije izvedemo na glavnem meniju Obračuni in Inventura / Obračun. Ta obračun izvajamo konec leta. Ko sprožimo dokončni obračun, se nam poveča letnica v nastavitvah, v registru osnovnih sredstev in na samih karticah pa je zabeležena amortizacija. Izpis obračuna amortizacije ter registra osnovnih sredstev in drobnega inventarja najdemo pod gumbom za tiskanje v preglednici osnovnih sredstev.
V primeru, da nam program javi: 'Obstajajo knjižbe z višjim datumom, kot je obračun. Obračun ni dovoljen', je potrebno te knjižbe pobrisati in ponovno sprožiti obračun. Te knjižbe dobimo na izpisu Dnevnik / Tip spremembe VSE z datumskimi omejitvami od 1.1.2021 do 31.12.9999.


Dokončni obračun med letom

Končni obračun amortizacije lahko naredimo tudi med letom. Pri vnosu podatkov za obračun vpišemo mesec, do vključno katerega želimo obračunati amortizacijo. Po obračunu se letnica za osnovna sredstva v nastavitvah programa poveča za ena. Po medletnem končnem obračunu amortizacije, preden nadaljujemo z delom v programu, je potrebno obračun amortizacije brisati. Brisanje obračuna najdemo v meniju Obračuni in inventura / Brisanje obračuna.


Brisanje dokončnega obračuna

Brisanje obračuna naredimo v meniju Obračuni in inventura / Brisanje obračuna. Program nas opozori: "Želiš izvajati brisanje obračuna za leto 2020?" S potrditvijo program vrne stanje pred obračunom.

V primeru, da program javi: 'Obstajajo knjižbe z višjo letnico, kot je obračun. Brisanje ni dovoljeno', je potrebno te knjižbe pobrisati in ponovno sprožiti brisanje obračuna. Te knjižbe dobimo na izpisu Dnevnik, kjer izberemo tip spremembe VSE z datumskimi omejitvami od 1.1.2021 do 31.12.9999.


Knjiženje amortizacije

Na glavnem meniju modula Osnovna sredstva izberemo Nastavitve programa / Nastavitve knjiženja, kjer vnesemo konte za vse spremembe pri OS. Nastavitev imamo toliko, kolikor imamo kontov za osnovna sredstva.

Primer vnosa kontov je prikazan na naslednji sliki: V primeru, da pri knjiženju prejetih računov za osnovna sredstva v glavni knjigi ne uporabljamo kontov »pridobivanja«, zadostujejo naslednje nastavitve knjiženja:

Prenos temeljnice

Ko imamo urejene nastavitve za knjiženje, lahko pripravimo temeljnico amortizacije in jo prenesemo v glavno knjigo. Za knjiženje mesečne amortizacije zadostuje že začasni obračun amortizacije, ob koncu obračunskega leta pa ne smemo pozabiti obračunati dokončne amortizacije, ki se zabeleži tudi na kartice. 

Obračunano amortizacijo dobimo pod gumbom Tiskalnik / Obračun amortizacije. Omejimo se na želeno obdobje in v primeru, da osnovna sredstva vodimo ločeno po SM, si izpišemo obračun, kjer izberemo Zaporedje podatkov Konto, SM, saj bo na tak način pripravljena tudi temeljnica v posrednem knjiženju.

Za prenos temeljnice v posredno knjiženje kliknemo na gumb  Izvoz podatkov v desnem zgornjem kotu na preglednici OS, kjer izberemo izvoz v DK in se nam odpre spodnje okno. Vpišemo Obdobje za katero želimo knjižiti amortizacijoOpisDokument in damo kljukico Knjiženje v DK. Ob potrditvi se nam odpre okno za Uvoz podatkov iz besedilne datoteke, kjer nastavimo ObdobjeTemeljnico in Dogodek (dogodek naj bo nastavljen kot druge vknjižbe), kot prikazuje slika spodaj.Ob potrditvi nam program prenese obračunano amortizacijo v posredno knjiženje in izpiše dnevnik prenosa.

Na temeljnici imamo pripravljene vknjižbe, s katerimi zapiramo konte pridobivanja za nove nabave v izbranem obdobju in obračunano amortizacijo ločeno po SM.V posrednem knjiženju lahko na izpisu kontrolne bruto bilance preverimo stanje na kontih pridobivanja. Če je evidenca v glavni knjigi in osnovnih sredstvih usklajena, bodo konti pridobivanja zaprti.

V tem prispevku